Optimisme og tro på at livet kan bli mer begripelig, håndterbart og meningsfylt som grunnlag for terapeutisk perspektiv

Dette intervjuet blei laga i etterkant av NNH sitt nettseminaret om traume og livsmestring, der cand. psychol. Roar Dons var forelesar. Seminaret hadde fokus på å gje oss naturterapeutar innsikt i korleis traume kan manifestera seg i både kropp og sinn, kva som kjenneteiknar dei psykologiske mønstra/forsvarsreaksjonane som blir danna – og korleis ein kan hjelpa med å finna tilbake livsgleda.

Naturterapi må med i framtidige folkehelsemeldingar

NNH meiner at med det brukaromfanget som naturterapi og alternativ behandling har i samfunnet i dag, er det på tide at denne behandlingstradisjonen blir omtalt i framtidige folkehelsemeldingar. Naturterapi er ein del av det totale helsetilbodet, og er for fleire hundre tusen av det norske folk eit verdifullt tilskot til det som det offentlege helsevesenet kan tilby.  Mange nyttar også denne behandlingstradisjonen som førebyggjande tiltak.  Både behandling, livsstil- og kosthaldsråd er viktige tema i høve dette.

NNHs generalsekretær setter sin lit til at de politiske partiene står ved sine uttalelser om registerordningen og momsfritak

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

I 2021 gjennomførte Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon en skriftlig undersøkelse blant de politiske partene i forbindelse med stortingsvalget. Undersøkelsen handlet om de ulike partienes holdning til saken om regulering av alternativ behandling, herunder den velkjente merverdiavgift-saken. Det er nødvendig med en forsvarlig regulering der både pasientene og terapeutyrket ivaretas. Dette er en oppgave det politiske Norge ikke lenger kan utsette.

Ber regjeringen om strakstiltak i momssaken

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

NNH har, helt siden forslaget fra Regjeringen Solberg om å fjerne momsfritaket på alternativ behandling, jobbet aktivt for et regjeringsskifte og for å få omgjort dette vedtaket. Norge har nå fått en ny regjering, og NNH håper at denne regjeringen raskt vil sette i verk nødvendige grep for å rette opp skadene den forrige regjeringen har skapt.

Unnlater å følge opp stortingsvedtak – skylder på pandemien

Regjeringen har fremdeles ikke fulgt opp Stortingets vedtak om en ønsket utredning av hvorvidt noen av behandlerne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, kan anses å yte helsehjelp og dermed få gjeninnført unntak fra merverdiavgift på sine tjenester. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skylder på departementets arbeid med håndtering av covid-19-pandemien for at utredningen ikke er kommet i gang.

Regjeringens tiltak har svekket formålet med registerordningen

Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

I sitt høringsnotat til sak 19/ 2280 22.06.2020 skrev regjeringen, ved finansdepartementet, at det var et ønske fra helsemyndighetene å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen for alternativ behandling svekkes. Tiltaket de iverksatte var oppheving av merverdiavgiftsunntaket på alternativ behandling, og saksutredningen deres var basert på tvilsomme analyser. Konsekvensene vi ser i dag, er nettopp en svekket registerordning. Terapeuter forlater registeret i stor fart, og organisasjoner som arbeider for økt pasientsikkerhet og kvalitet, mister medlemmer.   

Debatt: Hvem skal bestemme hvilke helserelaterte tjenester som er helsehjelp eller ikke?

Er det staten eller pasienten/brukeren av helserelaterte tjenester som bestemmer hva som er helsehjelp? Er alternativ behandling/helserelaterte tjenester et helsepolitisk ansvar, og hvem tar ansvaret? I samarbeid med SMB Norge inviterer Norges Massasjeforbund, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og Norske Homeopaters Landsforbund sentrale politikere til å ta denne viktige debatten under årets Arendalsuke

Har pandemien gjort oss klokere?

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

Som alle andre har også NNH merket godt utfordringene pandemien har medført. Mange har blitt rammet både økonomisk og faglig. Mva-saken har ikke gjort ting lettere verken for pasienter, terapeuter, studenter, fagskoler eller organisasjoner i bransjen. Saken kom som et slag i ansiktet på initiativ fra den sittende regjering. Selv en pandemi klarte ikke å stoppe denne regjeringen i å gjennomføre radikale tiltak med store samfunnskonsekvenser – som rammer de svakeste i vårt samfunn som trenger helsehjelpen de får ved bruk av naturterapi og komplementær behandling.

En fersk politisk undersøkelse gir håp for videreutviklingen av alternativ og komplementær behandling i Norge

Ap, Sp, SV, FrP og MDG lover å rydde opp i reguleringen av alternativ behandling. De vil fremme fagkrav, kompetanseheving og pasientsikkerhet, og involvere organisasjonene i dette arbeidet. De vil gjenopprette momsfri behandling på helsehjelp som gis av kvalifiserte terapeuter. Alle disse punktene har den sittende regjeringen sviktet på.

Med meirverdiavgift på naturterapi går Norge med ryggen inn i fremtida

– Jeg er vokst opp i en familie der en helhetlig tilnærming til helse alltid sto høyt, og med en bevissthet om at vi alle er en del av naturen. Jeg husker at allerede min bestefar oppmuntret oss til å gå barfot ute når det var mulig. Han snakket om vekselbad og sunn ernæring, seier Helga Schöbitz Tverdal i tidsskriftet Naturterapeuten. Ho sjølv er registrert allmenn naturterapeut MNNH og driv praksis i Odda.

Per Olaf Lundteigen (Sp) går i strupen på Høyre og regjeringen i mva-saken

13. januar møtte generalsekretær i NNH Lidia I. Myhre stortingsrepresentant fra Senterpartiet Per Olaf Lundteigen. Hovedtema var regjeringens vedtak om innføring av merverdiavgift på komplementær og alternativ behandling. – Dette er et typisk forslag som har ligget i skuffen til embetsverket i Finansdepartementet, og som er tatt form av finansminister Jan Tore Sanner for å få mer penger i statskassa – uten å forstå de store negative samfunnsøkonomiske konsekvensene av forslaget, sier Lundteigen.

Felles uttalelse om Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norske Homeopaters Landsforbund, Norske KvanteMedisinere, Norske Rosenterapeuters Forening, Enhetsterapiforeningen og SABORG har gått sammen om en felles uttalelse og innspill i forbindelse med Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos med klar tale om merverdiavgift-saken

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) reagerer på regjeringens behandling av merverdiavgift-saken om alternativ behandling. Hun sier at FrP støtter kampen mot de useriøse aktørene, men ikke på bekostning av de seriøse og alle de menneskene som allerede i dag bruker mye penger på å få den hjelpen som de mener er best for seg.

Representant for Ap og medlem i Helse- og omsorgskomiteen reagerer på svar fra finansministeren

Arbeiderpartiets representant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen sendte 4. november spørsmål til Finansdepartementet knyttet til behandlingen av saken om merverdiavgift på alternativ behandling. Fem dager senere kom svaret fra finansminister Jan Tore Sanner. Liadal er langt fra fornøyd med svaret.

Har Sveinung Stensland (H) troverdighet som helsepolitisk talsperson og saksordfører?

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland er valgt som saksordfører i sak om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Han har hatt en rekke opptredener i media hvor han har fremstilt komplementær og alternativ medisin som utelukkende useriøs. NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre synes flere av Stenslands uttalelser ikke er en stortingsrepresentant verdig.

Meirverdiavgift, komplementærmedisinske behandlingsval og ideologisk fundament

John Petter Lindeland, leiar NNH

I både NOU 1998:21 Alternativ medisin og Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. ligg det ein politisk vilje til å vurdera naturmedisin og alternativ behandling som eit verdifullt supplement til den ordinære helsetenesta – både som ei avlasting, men også ein konstruktiv motkultur i høve dominerande tankemodellar innan dagens medisin. Ein slik status krev at rammevilkåra byggjer opp under intensjonen, er gjennomtenkte og forutsigbare – og blir oppfatta som rettferdige av relevante aktørar.

Regjeringens forslag om merverdiavgift på helsehjelp truer pasientsikkerheten og undergraver fagorganisasjonenes arbeid

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i helse- og omsorgskomiteen Hege Haukeland Liadal reagerer på prosessen om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Liadal kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort et godt nok forarbeid. Generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre syns det er prisverdig at stortingsrepresentant Liadal tar opp disse spørsmålene, som setter denne saken i et annet lys.

NNHs svar på høyring om mvaplikt

Søk medlemskap i NNH

På lik linje med innspel frå politisk hald og nå frå Finansdepartementet, meiner NNH at tida er mogen for ei evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter.

Omfanget og betydninga naturmedisin og alternativ behandling har for folk sine liv og helse, tilseier at endringar bør tuftast på kunnskap – og ikkje som salderingspost i samband med statsbudsjettet. NNH meiner difor at forslaget om meirverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling blir trekt tilbake.

Regjeringen vil påføre pasienter økte kostnader for helsehjelp – fagorganisasjoner med felles uttalelse

Det jobbes på spreng hos landets pasientorganisasjoner, fagskoler og fagorganisasjoner som kommer inn under sektoren alternativ behandling denne sommeren. Regjeringen sendte i slutten av juni ut høring om endring i merverdiavgiftsloven som vil føre til mva på alternativ behandling fra januar 2021 – med høringsfrist allerede 3. august i år..!

Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling (17.07.20)

Felles høringssvar fra SABORG, NRF, NMF, NKM, NHL, NHH og ETF som konkluderer med at de mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ønsker at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. Mandatet til et slikt utvalg må spesielt omhandle endring av registerforskriften og knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettigheter bør bli tildelt de som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeuter som ikke kan innfri dette kravet, bør falle utenfor en slik ordning og kan drive sin virksomhet etter de føringene som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling.

– To livshendingar påverka og forandra min vitskaplege karriere i retning av komplementær og alternativ medisin

Miek Jong

Miek Jong er tilsett som ny leiar av NAFKAM i eit åremål på 4 år frå 2020 til 2024. Ho kjem frå stillinga som universitetslektor og assisterande professor ved det svenske Mittuniversitetet i Sundsvall, der ho har drive med forsking og undervisning innan folkehelse som sitt hovudområde.

Knytt regulering og momsfritak opp mot fagkompetanse!

NNH reagerer på Høyres og Arbeiderpartiets utspill i media om endring av Lov om alternativ behandling og ønsker å komme med konstruktive innspill til alle politiske partier. Som landets største fagorganisasjon for naturterapeuter kjenner vi godt bransjens utfordringer, og vi håper at våre innspill kan bidra til bedre grunnlag for deres beslutninger.

01.05: Brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Situasjonen for mange av våre medlemmer er uholdbar og frustrerende. Vi reagerer særskilt på at inntektsordningen for selvstendig næringsdrivende terapeuter trer i kraft først fra 17. dag. Til tross for at det var staten som påla alle terapeutvirksomheter å stenge fra 12. mars, må disse selv bære de økonomiske konsekvensene for de første 17 dagene. Dette står i sterkt kontrast med yrkesgruppene som blir ivaretatt fra første dag.

Naturens og organismens tolegrense

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er mykje som tyder på at vår menneskeskapte aktivitet her på jorda ikkje er berekraftig, og at naturen slår tilbake med usentimental kraft: raske klimaendringar som har uventa konsekvensar, auke i sjukdomstilstandar som har relevans til både livsstil og miljø, markant redusert sædkvalitet, sterk reduksjon i artsmangfald og pollinerande insekt, akkumulering av miljøgifter i ulike organismar – for å nemna nokre synlege teikn.

Helsepolitikk og pressemeldinger

Informasjonside med oversikt over nyhets-/pressemeldinger, artikler om helsepolitikk og sentrale dokumenter om NNH ment for journalister/medier, politikere og andre som er interessert i helsepolitikk.

Slutt med marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen!

Den seriøse og godt utdanna delen av den naturmedisinske tradisjonen, har gjennom mange år prøvd å kommunisere kva slags tiltak me treng for å utvikla feltet: leveleg økonomiske rammevilkår og endring av registerforskrifta som gjev motivasjon til solide utdanningar og dermed auka profesjonalitet.

I fylgje undersøkingar utført av Statistisk sentralbyrå og NIFAB, nyttar om lag 1 mill. av innbyggjarane i Norge naturmedisin/alternativ behandling jamleg. Omfanget har vore rimeleg stabilt over mange år. Det er grunn til å hevda at ein slik eigenaktivitet avlastar det offentlege helsevesenet, og ikkje motsett.

Generalisering, myteknekking og etiske haldningar

John Petter Lindeland, leiar NNH

Lege og forfattar Kaveh Rashidi har i Aftenposten 30. august lagt fram ei 10 punkt-liste til korleis ein kan førebyggja unødvendig skade i medisinsk verksemd. Debattinnlegget er spesielt adressert til behandlarar innan alternativ medisin – denne store «sekken» som rommar alt frå tre weekend-kurs til fleire års utdanning. Personleg tykkjer eg råda han kjem med, ikkje er spesielt kontroversielle og motstridande i høve NNHs etiske retningslinjer. Verre er det med ein del av analysane og nokre av formaningane

NNH med klar oppfordring til politikere når det gjelder alternativ behandling og fritak for merverdiavgift

Leiar i NNH John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at Arbeiderpartiet har fremmet forslag om å innføre merverdiavgift på alternativ behandling igjen og kommer med en klar oppfordring om at fritak for merverdiavgift bør knyttes til offentlig definert kompetanse og kobles til Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Vår alles kjære Sigrun – fra våpenhandel til forsvar av naturmedisin

Sigrun Kirkeberg

Helt siden Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble dannet i 1994, har Sigrun Kirkeberg representert kontinuiteten og det stabile elementet i organisasjonen. Etter 21 år i NNHs tjeneste valgte Sigrun å pensjonere seg i fjor. Hun deler her historiske tilbakeblikk, erfaringer og tanker om naturmedisinens plass i dagens samfunn.

Integrert medisin – visjon og virkelighet

Siden tidenes morgen har medisinen vært integrert, i den forstand at menneskers forsøk på å helbrede og lindre har stått i klar sammenheng med menneskets naturlige miljø. Moderne vestlig kultur er unik i sitt klare skille mellom tro og vitenskap, mellom religion og legekunst, mellom kultur og helsevesen, mellom det kvantitative og kvalitative.

Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon – 2014

PRESSEMELDING: NNH støttar Forbrukarombudet sitt ynskje om revisjon av lover og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling – jfr. pressemelding i samband med møte med Helseministeren. Dette bør gjerast ved å setja ned eit breitt samansett utval som blant anna bør koma med forslag om standard fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse knyta opp til Registeret for utøvarar av alternativ behandling.

Folkehelsedugnad – ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre! – 2013

PRESSEMELDING: Regjeringa med helse– og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i spissen inviterer til folkehelsedugnad. Innhaldet i denne dugnaden er det få som kan vera usamde i: fokus på betre kosthald og fysisk aktivitet m.m. På vegne av alle våre medlemmer, melder Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) seg på denne dugnaden og gjev samstundes honnør til initiativet.

Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.

Er den naturmedisinske bransjen motbydeleg?

Med overskrifta “Motbydelig bransje” ga Aftenposten torsdag 29. januar i år sentral spalteplass til redaktør Asbjørn Dyrendal [skepsis.no] sin omtale av alternativ behandling. Eit tilsvar i form av lesarbrev frå leiar i NNH, fann avisa derimot ikkje plass til. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er oppteken av at alt som blir putta i sekken alternativ behandling ikkje har same innhald og konsistens

Statsbudsjettet for 2009

PRESSEMELDING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Fordelingen av de tildelte midlene, mener NNH bør skje i et nært samarbeid med de ulike aktørene innen bransjen.