Foto: Stortinget

Undersøkelse av politiske partiers holdning til naturterapi og alternativ behandling

Spørsmålene og bakgrunnen

Spørsmål 1:
Mener dere at det gagner pasientsikkerheten og terapeutenes kompetanse å innføre minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret? Er det viktig at terapeutene skal styrke sin fagkompetanse, på lik linje med andre yrker, ved at det innføres minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret?

Bakgrunn for spørsmålet: Helsepolitisk barometer 2019 viser at 81 % av befolkningen mener myndighetene bør sette minimumskrav til medisinsk kunnskap hos terapeuter som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Statssekretær Erlandsen i HOD går heller i motsatt retning og ønsker ikke å innføre et slikt krav for å kunne registrere seg som terapeut i registeret. Våre terapeuter opplever generalisering ved at de ofte blir stilt på lik linje med useriøse aktører som utøver alternativ behandling. Dette handler om yrkesstolthet og motivasjon for våre terapeuter og studenter som har valgt et naturterapiyrke som helsenæring.

Spørsmål 2:
Mener dere at momsfritak for denne yrkesgruppen bør opprettholdes? Er utviklingen av alternativ behandling som helsenæring viktig for dere? Hvordan reflekteres dette i partiets program?

Bakgrunn for spørsmålet: Et stort antall innbyggere benytter seg av alternativ/naturmedisinsk behandling. NNH mener dette har positiv innvirkning på den generelle folkehelse, og avlaster til en viss grad det offentlige helsevesenet. Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet 185 mrd. kr årlig. Tilsvarende tall finner vi for psykiske lidelser. Vi mener derfor det er viktig å se fritak for merverdiavgift i dette perspektivet. Helse som næring er også et aktuelt tema både i NHO og Næringsdepartementet og blir vurdert som viktig i forbindelse med omstillingsbehovet i norsk økonomi.

Spørsmål 3:
NNH foreslår etablering av et bredt utvalg for å evaluere dagens lov om alternativ behandling med tanke på forslag til forbedringer. Mener dere at tiden er moden for dette, og vil man støtte forslag om etablering av et slikt bredt utvalg?

Arbeiderpartiets svar

Mener dere at det gagner pasientsikkerheten og terapeutenes kompetanse å innføre minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret? Er det viktig at terapeutene skal styrke sin fagkompetanse, på lik linje med andre yrker, ved at det innføres minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret?

Vi har ikke noe vedtatt politikk på området.

Mener dere at momsfritak for denne yrkesgruppen bør opprettholdes? Er utviklingen av alternativ behandling som helsenæring viktig for dere? Hvordan reflekteres dette i partiets program?

Vi mener momsfritaket ikke bør opprettholdes. I vår felles helsetjeneste opplever man stadig å måtte gjøre strengere og strengere prioriteringer. I etterkant av prioriteringsmeldingen har det blitt stadig strengere krav til å kunne bevise at legemidler og behandling har en effekt. Trenden er altså nå i retning av at det blir en stadig høyere terskel for hva man skal tilby i helsetjenesten. Vi har også foreslått at man må gjennomgå dagens alternative behandlinger for å se om noen av disse burde fortsette å få momsfritak, det vil uansett måtte gjøres en medisinsk faglig vurdering. Når vi samtidig har en pågående fastlegekrise, et stort behov for fagfolk i psykiatrien og vi stadig må si nei til medisiner fordi vi ikke har råd, synes vi det blir en gal prioritering å gi healing momsfritak.

NNH foreslår etablering av et bredt utvalg for å evaluere dagens lov om alternativ behandling med tanke på forslag til forbedringer. Mener dere at tiden er moden for dette, og vil man støtte forslag om etablering av et slikt bredt utvalg?

Vi har ikke vedtatt politikk på området, men er positive til et bredt utvalg.

Fremskrittspartiets svar

Mener dere at det gagner pasientsikkerheten og terapeutenes kompetanse å innføre minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret? Er det viktig at terapeutene skal styrke sin fagkompetanse, på lik linje med andre yrker, ved at det innføres minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret?

Det er bra at bransjen organiserer seg og stiller krav om kunnskap og yrkesutøvelse til egne medlemmer. Det som er utfordrende med en offentlig register/godkjenningsordning for alternativ-behandlere, er at dette kan oppfattes som en offentlig godkjennelse av alle behandlingsformene. FrP er imidlertid åpen for å gi offentlige godkjenningsordninger for enkelte grupper innenfor det som i dag er definert som alternativ behandling. Eksempelvis har FrP jobbet for at naprapater og osteopater skal kunne bli offentlig autorisert, og arbeidet med dette pågår nå i regjering.

Mener dere at momsfritaket for denne yrkesgruppen bør opprettholdes? Er utviklingen av alternativ behandling som helsenæring viktig for dere? Hvordan reflekteres dette i partiets program?

Vi stemte imot et forslag fra Arbeiderpartiet om å fjerne momsfritak i fjor.
Fremskrittspartiet har tatt til orde for å gi offentlig autorisasjon til flere yrkesgrupper som i dag defineres som alternative behandlere. Ellers er vi et parti som er for valgfrihet, og mener det er fint at det finnes et marked her som folk kan benytte seg av der de mener at dette gir dem en positiv helseeffekt. Det vil være viktig for troverdigheten til næringen at useriøse aktører fjernes, slik at næringsgrunnlaget til de som driver seriøst øker og pasientsikkerheten trygges.

NNH foreslår etablering av et bredt utvalg for å evaluere dagens lov om alternativ behandling med tanke på forslag til forbedringer. Mener dere at tiden er moden for dette, og vil man støtte forslag om etablering av et slikt bredt utvalg?

Fremskrittspartiet er positive til opprettelsen av et slikt utvalg.  Et større skille mellom seriøse og useriøse aktører, samt en klargjøring av hvilke behandlingsmetoder som har best effekt vil være en klar styrke for bransjen, pasientene og samfunnet for øvrig

Miljøpartiet De Grønnes svar

Mener dere at det gagner pasientsikkerheten og terapeutenes kompetanse å innføre minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret? Er det viktig at terapeutene skal styrke sin fagkompetanse, på lik linje med andre yrker, ved at det innføres minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret?

Vi har ikke tatt stilling til minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret.

Mener dere at momsfritaket for denne yrkesgruppen bør opprettholdes? Er utviklingen av alternativ behandling som helsenæring viktig for dere? Hvordan reflekteres dette i partiets program?

I desember 2018 stemte vi mot et forslag fra Ap og Sv om å innføre moms på alternativ behandling. Vi ønsker altså å opprettholde momsfritaket. Det er i tråd med “WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”, som ønsker økt tilgjengelighet av alternativ behandling også for folk med dårlig råd.

Vi har ikke programfestet politikk rundt alternativ medisin. Vi vil ha en helsepolitikk som legger større vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade, ikke bare reparere skader. Vi ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder, og vil redusere helseskader fra forurensning, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress, og fremme sikker, sunn mat. Vi vil også legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Vi mener at pasientens behov skal stå i sentrum, og at det tverrfaglige samarbeidet må styrkes.

NNH foreslår etablering av et bredt utvalg for å evaluere dagens lov om alternativ behandling med tanke på forslag til forbedringer. Mener dere at tiden er moden for dette, og vil man støtte forslag om etablering av et slikt bredt utvalg?

Vi har observert at dagens lov fører med seg noen uønskede konsekvenser, og at det er rom for forbedringer. Uten å vite mer om det konkrete forslaget, kan vi si at det er sannsynlig at vi vil støtte et slikt uavhengig utvalg.

Senterpartiets svar

Mener dere at det gagner pasientsikkerheten og terapeutenes kompetanse å innføre minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret? Er det viktig at terapeutene skal styrke sin fagkompetanse, på lik linje med andre yrker, ved at det innføres minimumskrav til medisinsk kunnskap i registeret?

Ja, det trengs en opprydning i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Det må stilles fag- og kompetansekrav for å stå oppført i registeret. Ikke minst er det viktig for å sikre pasientsikkerheten.

Mener dere at momsfritaket for denne yrkesgruppen bør opprettholdes? Er utviklingen av alternativ behandling som helsenæring viktig for dere? Hvordan reflekteres dette i partiets program?

Det er oppføring i registeret som legger grunnlaget for MVA-fritak. Derfor vil vi først ha en gjennomgang av registeret, før vi vurderer momsfritak. Men vi ser ikke bort fra at momsfritaket ikke skal gjelde alle utøvere av alternativ behandling. Vi vet at det er mange som benytter seg av alternativ medisin, og vil derfor stille veldig strenge krav til pasientsikkerhet og ansvarsfordeling.

NNH foreslår etablering av et bredt utvalg for å evaluere dagens lov om alternativ behandling med tanke på forslag til forbedringer. Mener dere at tiden er moden for dette, og vil man støtte forslag om etablering av et slikt bredt utvalg?

Først og fremst ønsker vi en gjennomgang av registerordningen. Vi ser ikke behovet for en større gjennomgang av lovverket nå.

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet