Det logiske grunnlaget til helse og sjukdom

Studiet av livssyklusen for plantar og andre levande organismar startar med forståinga av at det er ein grunn til at ting skjer. Plantar og dyr blir forventa å reagera på miljøet rundt seg, og eventuelt endra seg basert på miljøfaktorar, å veksa eller døy basert på kva dei får av mat eller kva dei manglar. Det er ein logikk og ein grunn til at alt skjer. Kvifor blir ikkje den same logikken etterspurt når ein studerer helse og sjukdom hjå menneske?

Naturterapi må med i framtidige folkehelsemeldingar

NNH meiner at med det brukaromfanget som naturterapi og alternativ behandling har i samfunnet i dag, er det på tide at denne behandlingstradisjonen blir omtalt i framtidige folkehelsemeldingar. Naturterapi er ein del av det totale helsetilbodet, og er for fleire hundre tusen av det norske folk eit verdifullt tilskot til det som det offentlege helsevesenet kan tilby.  Mange nyttar også denne behandlingstradisjonen som førebyggjande tiltak.  Både behandling, livsstil- og kosthaldsråd er viktige tema i høve dette.

Utdannet seg som naturterapeut for å finne ut av datterens helseproblem

Naturterapeut MNNH Lene Lelis Rendalen er opptatt av mage- og tarmproblemer og hvordan vårt mikrobiom påvirker oss både fysisk og psykisk. Hun ser på kroppen som en helhet og bruker en funksjonell medisinsk tilnærming for å få kroppen tilbake i balanse. I tillegg til ernæring, bruker hun ulike funksjonelltester og kosttilskudd som verktøy for sine klienter.

Stort engasjement på Norges Naturmedisinske Fagkongress

NNH deltok på Norges Naturmedisinske Fagkongress 2021 som ble arrangert av KongressPartner på Sundvolden hotel i Hole kommune 29.-31. oktober. Vi kan konstatere at naturmedisin og  fokus på egen helse er et tema som fortsetter å engasjere stort. Under kongressen ble prisen «Ridder til helsens fremme» delt ut til Dag Viljen Poleszynzki fra Helsemagasinet VOF.

Naturterapi som ein del av framtids-medisinen

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det bles for tida ein vind over store delar av verda som prøver å så tvil om både innhaldet og sanningsgehalten i den naturterapeutiske filosofien og tilhøyrande prinsipp. Denne vinden, eller  skepsisen, blir ofte målbore av aktørar som har ein agenda basert på enten eit vitskapsreligiøs1) fundament eller politisk ideologi. Alt som ikkje kan målast innanfor det evidensbaserte paradigmet, blir fasa ut som humbug. Denne vinden har også kome til landet vårt, og blant anna feia innom fleire partikontor og skapt kastevindar i diverse stortingskorridorar.

Naturterapeutisk terminologi som vegvisar for god praksis

WNF Terminology Document omsett til norsk. World Naturopathic Federation poengterer at dette dokumentet vil tena den naturterapeutiske tradisjonen gjennom å sikra identiteten til yrket ved å tydeleggjera definisjonen av sentrale naturterapeutiske termar som ligg til grunn for naturterapeutisk praksis. Det vil òg legga til rette for betre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjonar – noko som spesielt WHO påpeikar er viktig.

Naturterapeutisk terminologi

WNF Terminology Document er nå oversatt til norsk. Naturterapeutisk terminologi [bokmål] Naturterapeutisk terminologi [nynorsk] Grunnlaget for WNF Terminology Document er et 100-siders dokument, White Paper on Naturopathic Philosophies, Principles and Theories, som ble publisert i 2017. Initiativet ble ledet av WNF Naturopathic Roots Committee og Subcommittee Terminology, som inkluderer heilpraktikere, naturterapeuter og naturterapeutiske leger. World Naturopathic Federation poengterer at dette dokumentet vil tjene den naturterapeutiske tradisjonen gjennom å sikre identiteten til yrket ved å tydeliggjøre definisjonen av sentrale naturterapeutiske termer som ligger til grunn for naturterapeutisk praksis. Det vil også legge til rette for bedre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjoner – noe som spesielt WHO påpeker er viktig.  

World Naturopathic Federation med brev til helse- og omsorgsminister Høie

World Naturopathic Federation har sendt brev til helse- og omsorgminister Høie, med henvisning til WNFs utredning Role of Naturopathic Practice in a Pandemic som ble laget med tanke på politiske beslutningstakere for å informere dem om forskning på naturterapi og hvilken rolle naturterapeutisk praksis kan ha for å forebygge og håndtere forhold som ligner på COVID-19.

Naturens og organismens tolegrense

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er mykje som tyder på at vår menneskeskapte aktivitet her på jorda ikkje er berekraftig, og at naturen slår tilbake med usentimental kraft: raske klimaendringar som har uventa konsekvensar, auke i sjukdomstilstandar som har relevans til både livsstil og miljø, markant redusert sædkvalitet, sterk reduksjon i artsmangfald og pollinerande insekt, akkumulering av miljøgifter i ulike organismar – for å nemna nokre synlege teikn.

Homøopati – en fremtidsrettet og kunnskapsbasert terapiform

Dr. Heiner Frei

Siste helga i april deltok godt og vel 40 homøopater på Norske Homeopaters Landsforbunds fagseminar om polaritetsanalyse – en metode den sveitsiske lege og homøopat Heiner Frei har utviklet for å forbedre nøyaktigheten av homøopatisk behandling. Frei er grundig og kunnskapsrik, og presenterte analysemetoden og verktøyet på en meget systematisk og inspirerende måte.

Det viktigaste er å vinna barnet sin tillit

Lege og naturterapeut Hanna Christine Myhre

Hanna Christine Myhre har drive naturterapeutisk praksis i Bergen gjennom fleire tiår, hovudsakleg med soneterapi  og homøopati. Ho har også utdanning frå barnevernskule og grunnfag i psykologi. Dei fyrste praksisåra hadde ho ved barnepsykiatrisk avdeling på Haukland sjukehus, og seinare på helsestasjon og som skulelege. Behandling av barn har vore ein vesentleg del av hennar praksis.

Allmenn naturterapi

Dei ulike naturmedisinske systema/metodar som ein allmenn naturterapeut nyttar seg av, kan variera, men dei mest vanlege er: Tradisjonell kinesisk medisin, kinesiologi, soneterapi, homøopati, antroposofisk medisin, osteopati, kiropraktikk, homotoxikologi, biopati, ernæringsterapi, kostveiledning, , urtemedisin, øyreakupunktur og fleire andre diagnoseverktøy som irisanalyse, mørkefeltmikroskopi, mineral/vitaminanalysar osb.