NNHs generalsekretær setter sin lit til at de politiske partiene står ved sine uttalelser om registerordningen og momsfritak

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

I 2021 gjennomførte Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon en skriftlig undersøkelse blant de politiske partene i forbindelse med stortingsvalget. Undersøkelsen handlet om de ulike partienes holdning til saken om regulering av alternativ behandling, herunder den velkjente merverdiavgift-saken. Det er nødvendig med en forsvarlig regulering der både pasientene og terapeutyrket ivaretas. Dette er en oppgave det politiske Norge ikke lenger kan utsette.

Meirverdiavgift, komplementærmedisinske behandlingsval og ideologisk fundament

John Petter Lindeland, leiar NNH

I både NOU 1998:21 Alternativ medisin og Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. ligg det ein politisk vilje til å vurdera naturmedisin og alternativ behandling som eit verdifullt supplement til den ordinære helsetenesta – både som ei avlasting, men også ein konstruktiv motkultur i høve dominerande tankemodellar innan dagens medisin. Ein slik status krev at rammevilkåra byggjer opp under intensjonen, er gjennomtenkte og forutsigbare – og blir oppfatta som rettferdige av relevante aktørar.

NNH med klar oppfordring til politikere når det gjelder alternativ behandling og fritak for merverdiavgift

Leiar i NNH John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at Arbeiderpartiet har fremmet forslag om å innføre merverdiavgift på alternativ behandling igjen og kommer med en klar oppfordring om at fritak for merverdiavgift bør knyttes til offentlig definert kompetanse og kobles til Registeret for utøvere av alternativ behandling.