Et kvinnehelseutvalg uten sidesyn

Kvinnehelseutvalget har tilsynelatende levert et imponerende stykke arbeid, men stemmer det? Er det mulig å forstå kvinners helseutfordringer uten å sette seg inn i hvorfor velutdannede, godt voksne kvinner er de som bruker behandlingsformer utenfor autorisasjonsordninger mest? spør kraniosakralteraeput Trine Hamnvik, som har tatt et dypdykk i Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU 2023: 5) “Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse” som ble presentert 2. mars i år.

NNHs generalsekretær setter sin lit til at de politiske partiene står ved sine uttalelser om registerordningen og momsfritak

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

I 2021 gjennomførte Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon en skriftlig undersøkelse blant de politiske partene i forbindelse med stortingsvalget. Undersøkelsen handlet om de ulike partienes holdning til saken om regulering av alternativ behandling, herunder den velkjente merverdiavgift-saken. Det er nødvendig med en forsvarlig regulering der både pasientene og terapeutyrket ivaretas. Dette er en oppgave det politiske Norge ikke lenger kan utsette.

Ber regjeringen om strakstiltak i momssaken

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

NNH har, helt siden forslaget fra Regjeringen Solberg om å fjerne momsfritaket på alternativ behandling, jobbet aktivt for et regjeringsskifte og for å få omgjort dette vedtaket. Norge har nå fått en ny regjering, og NNH håper at denne regjeringen raskt vil sette i verk nødvendige grep for å rette opp skadene den forrige regjeringen har skapt.

Unnlater å følge opp stortingsvedtak – skylder på pandemien

Regjeringen har fremdeles ikke fulgt opp Stortingets vedtak om en ønsket utredning av hvorvidt noen av behandlerne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, kan anses å yte helsehjelp og dermed få gjeninnført unntak fra merverdiavgift på sine tjenester. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skylder på departementets arbeid med håndtering av covid-19-pandemien for at utredningen ikke er kommet i gang.

Regjeringens tiltak har svekket formålet med registerordningen

Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

I sitt høringsnotat til sak 19/ 2280 22.06.2020 skrev regjeringen, ved finansdepartementet, at det var et ønske fra helsemyndighetene å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen for alternativ behandling svekkes. Tiltaket de iverksatte var oppheving av merverdiavgiftsunntaket på alternativ behandling, og saksutredningen deres var basert på tvilsomme analyser. Konsekvensene vi ser i dag, er nettopp en svekket registerordning. Terapeuter forlater registeret i stor fart, og organisasjoner som arbeider for økt pasientsikkerhet og kvalitet, mister medlemmer.   

NNH støtter fellesaksjonen for gjeninnføring av mva-unntak

Organisasjonene Holistisk Forbund, Hvite Ørn og Fritt Helsevalg har, sammen med aksjonen mvafribehandling, initiert en fellesaksjon som krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere. NNH støtter aksjonen og mener momsfrie priser er viktig forutsetning for å bekjempe sykdom og fremme helse. Samtidig presiserer NNH behovet for strengere kompetansekrav knyttet til registerordningen.

Tiden er inne for å revurdere Utøverregisteret

– For at seriøsiteten og profesjonaliteten til utøverne ikke skal svekkes, bør vi derfor starte med en gjennomgang av kravene og kriteriene som stilles for å slippe inn i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Dagens krav til registrering har blant annet fokus på forbundenes yrkesetiske regler, forsvarlig drift og godt opplyste klagerettigheter for pasientene. Store deler av Norges befolkning ønsker at myndighetene setter minimumskrav til medisinske kunnskaper hos alternative behandlere som står oppført i det statlige Utøverregisteret. Det er helt i tråd med våre anbefalinger til myndighetene, skriver Miek Jong, leder for NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling. 

En fersk politisk undersøkelse gir håp for videreutviklingen av alternativ og komplementær behandling i Norge

Ap, Sp, SV, FrP og MDG lover å rydde opp i reguleringen av alternativ behandling. De vil fremme fagkrav, kompetanseheving og pasientsikkerhet, og involvere organisasjonene i dette arbeidet. De vil gjenopprette momsfri behandling på helsehjelp som gis av kvalifiserte terapeuter. Alle disse punktene har den sittende regjeringen sviktet på.

Felles uttalelse om Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norske Homeopaters Landsforbund, Norske KvanteMedisinere, Norske Rosenterapeuters Forening, Enhetsterapiforeningen og SABORG har gått sammen om en felles uttalelse og innspill i forbindelse med Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos med klar tale om merverdiavgift-saken

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) reagerer på regjeringens behandling av merverdiavgift-saken om alternativ behandling. Hun sier at FrP støtter kampen mot de useriøse aktørene, men ikke på bekostning av de seriøse og alle de menneskene som allerede i dag bruker mye penger på å få den hjelpen som de mener er best for seg.

Representant for Ap og medlem i Helse- og omsorgskomiteen reagerer på svar fra finansministeren

Arbeiderpartiets representant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen sendte 4. november spørsmål til Finansdepartementet knyttet til behandlingen av saken om merverdiavgift på alternativ behandling. Fem dager senere kom svaret fra finansminister Jan Tore Sanner. Liadal er langt fra fornøyd med svaret.

Regjeringens forslag om merverdiavgift på helsehjelp truer pasientsikkerheten og undergraver fagorganisasjonenes arbeid

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i helse- og omsorgskomiteen Hege Haukeland Liadal reagerer på prosessen om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Liadal kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort et godt nok forarbeid. Generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre syns det er prisverdig at stortingsrepresentant Liadal tar opp disse spørsmålene, som setter denne saken i et annet lys.

Mva-fritaket for alternativ behandling – gulroten myndighetene var for feige til å benytte

Sigrun Kirkeberg

Regjeringen ønsker å fjerne mva-fritaket for alle terapiformer det ikke er autorisasjonsordninger for. Det er ikke vanskelig å forstå Finansdepartementets begrunnelse for dette siden helsemyndighetene bevisst har valgt å ikke bruke registeret som et verktøy til å fremme pasientsikkerhet.

Manglende vilje til å bruke mva som reguleringsverktøy

Finansdepartementet har sendt ut en høring hvor regjeringen foreslår at momsfritaket for terapiformene som kommer inn under Lov om alternativ behandling skal opphøre fra 1.1.2021. Samtidig har 8 stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet fremmet sitt eget forslag om moms. Ifølge begge forslagene vil også autorisert helsepersonell som gjør alternativ behandling bli momspliktig. Disse forslagene er av natur ulike, men ingen av disse vil bidra til annet enn å vanskeliggjøre situasjonen for de som mangler gode behandlingstilbud fra helsevesenet for sine helseutfordringer.

Knytt regulering og momsfritak opp mot fagkompetanse!

NNH reagerer på Høyres og Arbeiderpartiets utspill i media om endring av Lov om alternativ behandling og ønsker å komme med konstruktive innspill til alle politiske partier. Som landets største fagorganisasjon for naturterapeuter kjenner vi godt bransjens utfordringer, og vi håper at våre innspill kan bidra til bedre grunnlag for deres beslutninger.

Slutt med marginalisering av den naturmedisinske behandlingstradisjonen!

Den seriøse og godt utdanna delen av den naturmedisinske tradisjonen, har gjennom mange år prøvd å kommunisere kva slags tiltak me treng for å utvikla feltet: leveleg økonomiske rammevilkår og endring av registerforskrifta som gjev motivasjon til solide utdanningar og dermed auka profesjonalitet.

I fylgje undersøkingar utført av Statistisk sentralbyrå og NIFAB, nyttar om lag 1 mill. av innbyggjarane i Norge naturmedisin/alternativ behandling jamleg. Omfanget har vore rimeleg stabilt over mange år. Det er grunn til å hevda at ein slik eigenaktivitet avlastar det offentlege helsevesenet, og ikkje motsett.

NNH med klar oppfordring til politikere når det gjelder alternativ behandling og fritak for merverdiavgift

Leiar i NNH John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at Arbeiderpartiet har fremmet forslag om å innføre merverdiavgift på alternativ behandling igjen og kommer med en klar oppfordring om at fritak for merverdiavgift bør knyttes til offentlig definert kompetanse og kobles til Registeret for utøvere av alternativ behandling.

NNHs historie

NNHs logo

NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon 12.11.1994, og var resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN). Om Aarbakkeutvalgets arbeid, Lov om alternativ behandling og andre endringer av forskrifter og lover som berører vår bransje. Internasjonalt arbeide, nasjonale samarbeidspartnere og arbeidet innen organisasjonen fram til feiringen 20 års jubileumet.

Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon – 2014

PRESSEMELDING: NNH støttar Forbrukarombudet sitt ynskje om revisjon av lover og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling – jfr. pressemelding i samband med møte med Helseministeren. Dette bør gjerast ved å setja ned eit breitt samansett utval som blant anna bør koma med forslag om standard fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse knyta opp til Registeret for utøvarar av alternativ behandling.

Forvirrende om lov og rett i alternativbransjen

– Alternativbehandleren har faktisk ikke lov til å si at han kan behandle noen sykdommer, skriver helsespaltist Pernille Nylehn i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss. Hun opplever dagens lover og regler som forvirrende for både utøvere og pasienter og etterlyser et mer logisk regelverk. Dette er en utfordring for både behandlerorganisasjoner og helsemyndigheter.

Eit register til ettertanke

I § 1 i Forskrift om frivillig registerordning blir det stadfesta at ”Registerordninga skal vere med på å vareta pasientvernet og forbrukarrettane for den som oppsøkjer ein registrert alternativ behandlar. I tillegg skal ordninga medverke til seriøsitet og ordna forretningstilhøve blant utøvarar av alternativ behandling.”