NNHs vedtekter

§ 1 FORMÅL

1.1
NNH har som formål å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Dette tilstrebes ved:

1.2
å arbeide for et lovverk som regulerer, beskytter og godkjenner kvalifiserte naturterapeuters yrke.

1.3
å verne om det naturmedisinske prinsipp, samt å bevare det særegne innen de respektive naturterapier.

1.4
å arbeide for økt forståelse og anerkjennelse av de naturmedisinske terapiformer overfor politiske myndigheter, helsevesenet og befolkningen generelt.

1.5
å fremme samarbeid og lojalitet naturterapeuter imellom, samt bidra til en høy etisk og faglig standard.

1.6
å samarbeide med relevante samarbeidspartnere for derigjennom å sørge for et tilfredsstillende utdanningsnivå.

1.7
å inspirere til etterutdanning som hever nivået på naturterapeuter i Norge, samt informere om naturterapier og deres effekt.

1.8
å arbeide for naturpreparaters tilgjengelighet som fremmer menneskers helse og forebygger sykdom.

1.9
å samle eksisterende dokumentasjon om naturmidlers virkning og naturterapiers effekt, samt bidra til forskning og utvikling.

1.10
å arbeide for en felles holdning overfor terapeuter i og utenfor NNH som opptrer i strid med normer og retningslinjer fastsatt av NNH.

1.11
å ta opp til debatt nye terapiformer.

1.12
å opprette samarbeid med organisasjoner i og utenfor Norge med lignende målsetning som NNH.

1.13
å arbeide for at naturterapeuter gis økonomiske rammebetingelser for utøvelse av sitt fag.

1.14
å arbeide for en faglig utvikling av bransjen.

§ 2 ORGANISASJONEN SKAL VÆRE RELIGIØST, RETNINGSFILOSOFISK OG PARTI POLITISK NØYTRAL

.

§ 3  MEDLEMSKAP

3.1.
Søknad om medlemskap sendes NNH.

3.2
Det er 6 medlemsklasser.

  1. NNH-godkjente naturterapeuter
  2. Studenter innen naturmedisin
  3. Assosierte medlemmer
  4. Æresmedlemmer
  5. Tilslutningsorganisasjons medlem
  6. Seniormedlemskap

Vilkår:

Ad 1
Søkere godkjennes av godkjenningskomiteen - jfr. § 6.1.  Terapeutmedlemmene har obligatorisk ansvarsforsikring gjennom NNH.

Ad 2
Studentmedlemmer under utdanning i fagstudier som NNH har godkjent. Studentmedlemmene har obligatorisk ansvarsforsikring gjennom NNH, og medlemskapet er begrenset i tid til den perioden man er under utdanning. Søkere godkjennes av administrasjonen.

Ad 3
Terapeuter og andre med interesse for den naturmedisinske behandlingstradisjonen som ikke ønsker NNHs terapeutgodkjenning. Assosierte medlemmer har møte- og forslagsrett på landsmøtet, men ikke stemmerett. De nyter også godt av NNHs medlemsfordeler og rabatterte priser på kurs. Søkere godkjennes av administrasjonen.

Ad 4
Æresmedlemmer utnevnes av styret.

Ad 5
Tilslutningsorganisasjon godkjennes av styret etter instruks av landsmøtet. Hver tilslutningsorganisasjon kan sende 2 representanter med møte-/forslagsrett på landsmøtet

Ad 6
Medlemskapet gjelder terapeutermedlemmer, og gjelder fra året etter fylte 67 år. Seniormedlemmene har obligatorisk ansvarsforsikring gjennom NNH.

3.3
Medlemsavgift. Landsmøtet bestemmer størrelsen på medlems-avgiften. Medlemsavgiften innbetales senest 31.12. det foreg. år. Manglende betaling av medlemsavgift kan føre til at medlemskapet strykes.

3.4
NNHs navn og logo kan anvendes fritt av terapeutmedlemmer og æresmedlemmer godkjent av NNHs godkjenningskomite, ref. § 3.2.1., for den/de terapi(er) vedk. har NNH-godkjenning i. Navnet og logoen skal ikke anvendes til annonsering av produkter og aktiviteter for enkeltmedlemmer og som er NNH uvedkommende. Øvrige medlemmer kan bruke de emblemer de får utlevert eller kjøpt fra NNH. Sentralstyret får mandat til å lage presiseringer til § 3.4.

3.5
Dersom faglige, økonomiske eller etiske forhold tilsier at en søker ikke bør bli medlem av NNH, kan Sentralstyret nekte vedkommende medlemskap. Vedtaket kan ankes til landsmøtet.

§ 4 LANDSMØTET

4.1
NNH avholder landsmøte annen hvert annet år, og i mellomliggende år arrangeres fagseminar/KAM-kongress. Landsmøtet skal avholdes på våren.  Ordinært landsmøte skal innkalles med 6 ukers varsel.

4.2
Landsmøtet er NNHs øverste besluttende organ.

4.3
Dagsorden:
1)         Åpning, godkjenning av møteinnkalling
2)         Valg av ordstyrer og referent
3)         Valg av tellekorps og to protokollunderskrivere
4)         Godkjenne årsberetning
5)         Godkjenne regnskap
6)         Innkomne forslag
7)         Ansvarsfrihet for styret
8)         Vedta langsiktig og kortsiktig arbeidsplan
9)         Vedta budsjett og økonomiplan
10)       Valg.
10.1)    Velge leder til sentralstyret
10.2)    Velge nestledere til sentralstyret
10.3)    Velge resterende sentralstyret og varamedlemmer
Det skal i valg til sentralstyret tilstrebes en fordeling  mellom ulike fag/faggrupper. Landsmøtet bestemmer antall sentralstyremedlemmer.
10.4)    Velge internrevisor/kontrollkomite m/varamedlem
10.5)    Velge valgkomite
10.6)    Velge godkjenningskomite
10.7)    Velge etisk råd
10.8)    Velge forskningskomite
10.9)    Velge strategisk/politisk utvalg

Alle valg skjer for 2 år av gangen.

4.4
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom mer enn 50 % av medlemmene eller 2/3 av sentralstyret forlanger det.
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med 3 ukers varsel.

4.5
Terapeutmedlemmer, studentmedlemmer, seniormedlemmer, assosierte medlemmer og æresmedlemmer har adgang til landsmøtet, men kun medlemmer som er godkjente som terapeuter, har stemmerett.

4.6
Landsmøtet er beslutningsdyktig ved simpelt flertall.  Stemmegivning skjer ved håndsopprekning, dersom ikke minst et medlem forlanger skriftlig avstemming.

4.7
Forslag og saker som ønskes behandlet på landsmøtet skal være innsendt skriftlig senest 5 uker før landsmøtet.

4.8
Årsberetning og dagsorden m/innsendte forslag skal være utsendt til alle påmeldte senest 2 uker før landsmøtet.

4.9
Det skal føres referat/protokoll. Alle medlemmene nevnt i § 4.5 får tilsendt referat.

4.10
Medlemmer i tilslutningsorganisasjon har ikke stemmerett i NNH.

§ 5 SENTRALSTYRET

5.1
Sentralstyret fatter alle vedtak i NNH mellom landsmøtene.  Sentralstyret står direkte ansvarlig for alle vedtak i forhold til landsmøtet.

5.2
Sentralstyret velger selv hvor ofte det skal møtes, men minst 4 ganger i året.

5.3
Det er møteplikt.  Er man forhindret fra å komme, skal det innkalles vararepresentant.

5.4
Sentralstyret er beslutningsdyktig ved simpelt flertall av de fremmøtte.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5.5
Det skal føres referat som sendes sentralstyrets medlemmer samt varamedlemmer.

5.6
Sentralstyret kan ved behov oppnevne medlemmer til nye råd og utvalg som det måtte være behov for.

5.7
Daglig leder ved NNH-kontoret møter i sentralstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Øvrige ansatte deltar i.h.t. sentralstyrets beslutning.

§ 6 RÅD OG KOMITEER

6.1
Det velges en godkjenningskomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem.  Alle individuelle søknader om terapeutmedlemskap skal vurderes av godkjenningskomiteen.  Godkjenningskomiteen arbeider etter instruks utarbeidet av de respektive faggrupper eller sentralstyret/landsmøtet.  Dersom komiteens avgjørelser ikke er enstemmig, avslås søknaden. Søker kan anke avgjørelsen inn til sentralstyret.
Medlemmene i godkjenningskomiteen skal være uhilda i forhold til skoler/undervisningsinstitusjoner.

6.2
Det velges et etisk råd bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem.

6.3
Sentralstyret gis mandat til å utnevne redaktører, redaksjonsfunksjoner samt andre medarbeidere innenfor kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

6.4
Det velges en forskningskomite.  Komiteens ansvar er å samle tilgjengelig forskningsmateriale, inspirere til ny forskning, samt bistå organisasjonens medlemmer vedr. forskningsspørsmål.

6.5
Det velges et strategisk/politisk utvalg.

6.6
Det velges internrevisorer/kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem.

§ 7 FAGGRUPPER

7.1
Hver faggruppe forplikter seg til å utarbeide fagretningslinjer innenfor sin terapiform. Retningslinjene skal godkjennes av sentralstyret. Faggruppestyret godkjenner studie-/undervisningsplaner innenfor sitt fagområde i henhold til fagretningslinjene. Disse godkjenningene legges til grunn ved individuelle søknader om terapeutmedlemskap.

Ved sovende/ikke-aktive/ikke-etablerte faggruppestyrer, eller når det er mindre enn to valgte representanter igjen i et faggruppestyre, har saksbehandler/faggrupperepresentant/ godkjenningskomiteen anledning til å kontakte og få hjelp av andre kompetente fagpersoner i forbindelse med saksbehandling av studieplaner.  Godkjenningskomiteen tar den endelige avgjørelsen om godkjenning av studieplanen ved slike forhold.

7.2
Hver faggruppe forplikter seg til selv å utarbeide informasjon og annet relevant stoff vedr. sin terapiform, samt ha fagkyndige representanter tilgjengelig ved messer, seminarer, debattmøter, i media osv.

7.3
Faggruppene organiserer seg selv ved å velge styre og det antall tillitsvalgte de måtte ha behov for.

7.4
Faggruppene kan disponere et beløp pr. faggruppemedlem pr år fra organisasjonen til drift av faggruppen. Dette beløpet bestemmes av landsmøtet. Beløp som ikke blir benyttet i budsjettåret, blir ikke overført til kommende budsjettår. Faggruppen kan søke sentralstyret om unntak. Faggruppen skal dokumentere alle sine kostnader og inntekter med godkjente bilag.

7.5
Nye faggrupper kan opprettes hvis det finnes et faglig og organisatorisk grunnlag for det. Sentralstyret skal godkjenne opprettelse av nye faggrupper. En ny faggruppe skal tilpasses de til enhver tid eksisterende strukturer og krav.

Dersom ny faggruppe blir etablert gjennom danning av et interimsstyre, skal alle som har godkjenning i det aktuelle faget, bli orientert om dette og få anledning til å komme med forslag til kandidater.  Interimsstyret orienterer sentralstyret om prosessen, og legger fram forslag til sentralstyret.  Sentralstyret skal godkjenne opprettelse av nye faggrupper.

§ 8 ENDRING AV VEDTEKTER

8.1
Endring av vedtekter og etiske regler kan skje på landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte, dersom minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede ønsker det.

§ 9 NNHs OPPLØSNING

9.1
Oppløsning av NNH kan bare vedtas på landsmøtet, eller ekstraordinært landsmøte, og da med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.  Det kan stemmes ved uravstemming.

9.2
Ved oppløsning skal eventuelle resterende midler overføres til formål som fremmer naturterapeutisk virksomhet.  Mottaker(e) vedtas på siste landsmøte.

§ 10 REVISJON OG REGNSKAP

10.1
Revisjon av NNHs regnskap foretas av valgte internrevisorer/kontrollkomite.

10.2
Internrevisorer/kontrollkomite skal påse at organisasjonens økonomiske midler benyttes etter målsetningen.

10.3
Regnskapet avsluttes den 31.12. hvert år.

§ 11 UTMELDING OG EKSKLUSJON

11.1
Medlemmer som ønsker å melde seg ut av NNH skal melde dette skriftlig til sekretariatet.

11.2
Sentralstyret kan gi advarsel eller irettesettelse til medlem som opptrer i strid med gjeldende lovgivning, NNHs vedtekter eller etiske regler eller på annen måte opptrer slik at det kan skade NNHs omdømme. Sentralstyret kan også  suspendere eller ekskludere medlemmet fra medlemskap eller verv i NNH. Dersom styret finner det nødvendig, kan sentralstyret på forhånd innhente anbefaling fra Etisk råd.

Medlemmet kan klage sentralstyrets vedtak inn for landsmøtet.
Klagen skal være skriftlig og sendes administrasjonen senest 4 uker etter at beslutningen ble meddelt medlemmet.

11.3
Personer som ikke lenger er medlem av NNH, må straks fjerne NNHs navn og logo fra sitt materiell og i sin  markedsføring.

§ 12 ÆRESMEDLEM

12.1
Som æresmedlem kan utnevnes personer som har utmerket seg ved sin innsats for organisasjonen, eller på andre måter har bidratt til naturmedisinens fremme på en ærefull måte.

§ 13 FOND

13.1
Det kan opprettes fond.  Landsmøtet avgjør hvert år hvor stor del av den innkomne medlemsavgiften som skal avsettes til fond.

De avsatte fondsmidler benyttes slik:

  1. Yte støtte til medlemmer som kommer i vansker,  økonomisk  eller  juridisk,  i forbindelse med sitt naturmedisinske yrke.
  2. Yte lån til medlemmer som trenger etterutdannelse.
  3. Arrangere kurs i aktuelle terapiformer.

§ 14 ETISK RÅD

14.1
Etisk råd skal fremme naturterapeuters etiske standard i samsvar med gjeldende lovgivning, NNHs vedtekter og etiske regler

14.2
Rådet skal avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet av sentralstyret, medlem i NNH eller pasient(er). Rådet skal være upartisk og skal om nødvendig innhente utfyllende informasjon til sin behandling av saken.

14.3
Ved behandling av klage, har innklaget medlem rett til å møte i rådet. Før rådet avgir uttalelse, skal innklaget medlem uansett gis anledning til å svare skriftlig på klagen.

14.4.
Viser ellers til NNHs Yrkesetiske retningslinjer.

§ 15 YRKESETISKE RETNINGSLINJER

Viser til eget dokument - Yrkesetiske retningslinjer NNH

§ 16 MEDLEMMENES  PLIKTER

16.1
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. med tilhørende forskrifter om markedsføring og frivillig registerordning, samt Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven og annen relevant helselovgivning som berører og regulerer naturterapeuters yrkesutøvelse.

16.2
Alle medlemmer plikter å etterleve organisasjonens formålsparagrafer og etiske regler, samt å opptre på en slik måte at organisasjonen ikke kommer i vanry.

16.3 Offentlige uttalelser hvor organisasjonen blir nevnt skriftlig eller muntlig må ikke forekomme uten styrets godkjennelse.

16.4
Medlemmer som ikke er lojale mot organisasjonens vedtekter eller etiske regler, kan for kortere eller lengre tidsrom bli fratatt sine rettigheter, eller i de mer graverende tilfeller av illojalitet bli ekskludert fra organisasjonen.

16.5
Sentralstyret, i samråd med etisk råd, er den dømmende instans i saker hvor medlemmer har brutt foreningens lover.
For å ekskludere et medlem må det være enstemmighet. Medlemmet mister også eventuelle tillitsverv.

16.6
Vedtak fattet i henhold til punkt 16.4, kan ankes til NNHs landsmøte innen 4 uker etter at vedtaket er bekjentgjort for medlemmet. Dersom landsmøtet ikke bestemmer noe annet, er vedtaket gyldig inntil evt. ankebehandling på landsmøtet opphever eller endrer vedtaket.

16.7
Passive tillitsvalgte må stille sin plass til rådighet hvis det kreves av sentralstyret. Den tillitsvalgte har krav på å bli hørt og bli behandlet rettferdig. Anke på vedtak skal behandles i etisk råd.
Søknad om fritak for tillitsverv skal sendes sentralstyret

16.8
Medlemmer skal respektere eiendomsretten og opphavsrettighetene til andres undervisningsmateriale. Undervisningsopplegg eller –materiale fra andre skal ikke kopieres uten tillatelse.

§ 17 TILLITSVALGTE

17.1
Tillitsvalgte i organisasjonen er pålagt taushetsplikt.

17.2
Skoletilknyttede tillitsvalgte skal ikke ha innsyn i eller adgang til andre skolers papirer.

17.3
Tillitsvalgte er underlagt reglene i Generelle oppgaver og retningslinjer for tillitsvalgte i NNH.

Vedtektsendringer

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte 12.11.1994.
Endret på landsmøtet september 1995
Endret på landsmøtet september1996
Endret på landsmøtet oktober 1998
Endret på landsmøtet oktober 1999
Endret på landsmøtet september 2000
Endret på landsmøtet september 2001
Endret på landsmøtet september 2002
Endret på landsmøtet mars 2004
Endret på landsmøtet april 2005
Endret på landsmøtet april 2006.
Endret på landsmøtet april 2008
Endret på landsmøtet mars 2010
Endret på landsmøtet mars 2012
Endret på landsmøtet mars 2014
Endret på landsmøtet april 2016
Endret på landsmøtet mars 2018
Endret på landsmøtet september 2020

Kontaktinformasjon

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet