Om forslag til endringer i kosmetikkforskriften

HØRING: NNH og faggruppen i naturmedisinskaromaterapi ser positivt på at eteriske oljer som er fototoksiske ikke skal inngå som ingredienser i kosmetiske produkter som er markedsført for eksponering av naturlig og kunstig UV-lys.

Om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

HØYRING: Ettersom om lag 1 million av det norske folk brukar helsetenester (alternativ behandling) utanom den offentlege helsetenesta, er NNH av den oppfatning at informasjon om slik bruk bør vera ein naturleg del av dette registeret.

Om forslag til endringar i lov om fagskuleutdanning

HØRING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har i sitt Utdanningsdokument og kvalitetsikringsprogram visjonar om ei fagutdanning på høgskulenivå. For at ein slik visjon kan realiserast, ser vi det som mest fornuftig at bransjen tek dei nødvendige stega mot dette målet ut ifrå ei realitetsorientering av situasjonen her og nå.

Om nasjonal helseplan (2007 – 2010)

HØRING: NNH er skuffa og stillar seg uforståande til at alternativ behandling ikkje er tatt med som eige tema i Nasjonal helseplan. Den sitjande regjeringa og styringsverket bør ha ein tettare dialog med bransjen for å drøfta tiltak og ordningar som kan betra og skapa meir rettferdig bruk av desse helsetenesta.

Om avgrensing av mva-grunnlaget for helsetenester

HØRING: NNH brukte store ressursar i samband med innføring av dei nye m.v.a.- forskriftene i 2001. NNH ser med glede på at vi gjennom utøvarregisteret har fått eit redskap til å skapa fornuftige og logiske avgrensingar når det gjeld m.v.a – plikt eller ikkje.

Om legemidler (gjennomføring av EU-direktiv)

HØYRING: For NNH er det viktig at ei regulering av naturmedisinske legemiddel slik det er formulert både i direktiva og i forskriftene, må ta utgangspunkt i at dette er ein kunnskap som har vore praktisert uregulert gjennom århundrer og der skaderisikoen erfaringsmessig har vore låg. Slik forslaga i dag føreligg, vil det skapa uhaldbare tilstandar for bransjen.

Om studieplan for videreutdanning i naturmedisin ved HiÅ

HØRING: NNH ser positivt på at Høgskolen i Ålesund viser interesse for alternativ behandling. Studieplanen vitner om at det er nedlagt et betydelig arbeid. Strukturen gir en god oversikt når det gjelder både utredningsdelen og studieplanen. Det er også positivt at det naturmedisinske fagmiljøet er tatt med i dette arbeidet.

Om forskrift om markedsføring av alternativ behandling

HØRING: Generelt er NNH tilfreds med at myndighetene heretter vil ha et mer våkent øye på markedsføringen i bransjen. Det er behov for mer presise bestemmelser hva angår hva man kan ytre/ikke ytre i markedsføringen. Vi ønsker retningslinjer til forskriftene som utdyper disse, med konkrete eksempler. Det er viktig at utøverne får et regelverk som er klart og tydelig.