Felles uttalelse om Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norske Homeopaters Landsforbund, Norske KvanteMedisinere, Norske Rosenterapeuters Forening, Enhetsterapiforeningen og SABORG har gått sammen om en felles uttalelse og innspill i forbindelse med Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

NNHs svar på høyring om mvaplikt

Søk medlemskap i NNH

På lik linje med innspel frå politisk hald og nå frå Finansdepartementet, meiner NNH at tida er mogen for ei evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter.

Omfanget og betydninga naturmedisin og alternativ behandling har for folk sine liv og helse, tilseier at endringar bør tuftast på kunnskap – og ikkje som salderingspost i samband med statsbudsjettet. NNH meiner difor at forslaget om meirverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling blir trekt tilbake.

Regjeringen vil påføre pasienter økte kostnader for helsehjelp – fagorganisasjoner med felles uttalelse

Det jobbes på spreng hos landets pasientorganisasjoner, fagskoler og fagorganisasjoner som kommer inn under sektoren alternativ behandling denne sommeren. Regjeringen sendte i slutten av juni ut høring om endring i merverdiavgiftsloven som vil føre til mva på alternativ behandling fra januar 2021 – med høringsfrist allerede 3. august i år..!

Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling (17.07.20)

Felles høringssvar fra SABORG, NRF, NMF, NKM, NHL, NHH og ETF som konkluderer med at de mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ønsker at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. Mandatet til et slikt utvalg må spesielt omhandle endring av registerforskriften og knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettigheter bør bli tildelt de som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeuter som ikke kan innfri dette kravet, bør falle utenfor en slik ordning og kan drive sin virksomhet etter de føringene som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling.

Om forslag til endringer i kosmetikkforskriften

HØRING: NNH og faggruppen i naturmedisinskaromaterapi ser positivt på at eteriske oljer som er fototoksiske ikke skal inngå som ingredienser i kosmetiske produkter som er markedsført for eksponering av naturlig og kunstig UV-lys.

Om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

HØYRING: Ettersom om lag 1 million av det norske folk brukar helsetenester (alternativ behandling) utanom den offentlege helsetenesta, er NNH av den oppfatning at informasjon om slik bruk bør vera ein naturleg del av dette registeret.

Om forslag til endringar i lov om fagskuleutdanning

HØRING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har i sitt Utdanningsdokument og kvalitetsikringsprogram visjonar om ei fagutdanning på høgskulenivå. For at ein slik visjon kan realiserast, ser vi det som mest fornuftig at bransjen tek dei nødvendige stega mot dette målet ut ifrå ei realitetsorientering av situasjonen her og nå.

Om nasjonal helseplan (2007 – 2010)

HØRING: NNH er skuffa og stillar seg uforståande til at alternativ behandling ikkje er tatt med som eige tema i Nasjonal helseplan. Den sitjande regjeringa og styringsverket bør ha ein tettare dialog med bransjen for å drøfta tiltak og ordningar som kan betra og skapa meir rettferdig bruk av desse helsetenesta.

Om avgrensing av mva-grunnlaget for helsetenester

HØRING: NNH brukte store ressursar i samband med innføring av dei nye m.v.a.- forskriftene i 2001. NNH ser med glede på at vi gjennom utøvarregisteret har fått eit redskap til å skapa fornuftige og logiske avgrensingar når det gjeld m.v.a – plikt eller ikkje.

Om legemidler (gjennomføring av EU-direktiv)

HØYRING: For NNH er det viktig at ei regulering av naturmedisinske legemiddel slik det er formulert både i direktiva og i forskriftene, må ta utgangspunkt i at dette er ein kunnskap som har vore praktisert uregulert gjennom århundrer og der skaderisikoen erfaringsmessig har vore låg. Slik forslaga i dag føreligg, vil det skapa uhaldbare tilstandar for bransjen.

Om studieplan for videreutdanning i naturmedisin ved HiÅ

HØRING: NNH ser positivt på at Høgskolen i Ålesund viser interesse for alternativ behandling. Studieplanen vitner om at det er nedlagt et betydelig arbeid. Strukturen gir en god oversikt når det gjelder både utredningsdelen og studieplanen. Det er også positivt at det naturmedisinske fagmiljøet er tatt med i dette arbeidet.

Om forskrift om markedsføring av alternativ behandling

HØRING: Generelt er NNH tilfreds med at myndighetene heretter vil ha et mer våkent øye på markedsføringen i bransjen. Det er behov for mer presise bestemmelser hva angår hva man kan ytre/ikke ytre i markedsføringen. Vi ønsker retningslinjer til forskriftene som utdyper disse, med konkrete eksempler. Det er viktig at utøverne får et regelverk som er klart og tydelig.