Naturterapi må med i framtidige folkehelsemeldingar

NNH meiner at med det brukaromfanget som naturterapi og alternativ behandling har i samfunnet i dag, er det på tide at denne behandlingstradisjonen blir omtalt i framtidige folkehelsemeldingar. Naturterapi er ein del av det totale helsetilbodet, og er for fleire hundre tusen av det norske folk eit verdifullt tilskot til det som det offentlege helsevesenet kan tilby.  Mange nyttar også denne behandlingstradisjonen som førebyggjande tiltak.  Både behandling, livsstil- og kosthaldsråd er viktige tema i høve dette.

Tiden er inne for å revurdere Utøverregisteret

– For at seriøsiteten og profesjonaliteten til utøverne ikke skal svekkes, bør vi derfor starte med en gjennomgang av kravene og kriteriene som stilles for å slippe inn i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Dagens krav til registrering har blant annet fokus på forbundenes yrkesetiske regler, forsvarlig drift og godt opplyste klagerettigheter for pasientene. Store deler av Norges befolkning ønsker at myndighetene setter minimumskrav til medisinske kunnskaper hos alternative behandlere som står oppført i det statlige Utøverregisteret. Det er helt i tråd med våre anbefalinger til myndighetene, skriver Miek Jong, leder for NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling. 

NAFKAM med ny strategiplan for 2021-2025

NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – har som formål å drive forskning og formidling av informasjon om alternativ behandling og har nå publisert en strategisk plan for 2021-2025. Ifølge professor Miek Jong, leder for NAFKAM, er dokumentet er resultatet av en systematisk og trinnvis prosess som inkluderte en grundig analyse av svarene i en nasjonal undersøkelse blant NAFKAMs interessenter, en skanning av NAFKAMs operative felt og mange diskusjoner mellom de ansatte og med NAFKAMs fagråd. 

NNHs svar på høyring om mvaplikt

Søk medlemskap i NNH

På lik linje med innspel frå politisk hald og nå frå Finansdepartementet, meiner NNH at tida er mogen for ei evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter.

Omfanget og betydninga naturmedisin og alternativ behandling har for folk sine liv og helse, tilseier at endringar bør tuftast på kunnskap – og ikkje som salderingspost i samband med statsbudsjettet. NNH meiner difor at forslaget om meirverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling blir trekt tilbake.

Regjeringen vil påføre pasienter økte kostnader for helsehjelp – fagorganisasjoner med felles uttalelse

Det jobbes på spreng hos landets pasientorganisasjoner, fagskoler og fagorganisasjoner som kommer inn under sektoren alternativ behandling denne sommeren. Regjeringen sendte i slutten av juni ut høring om endring i merverdiavgiftsloven som vil føre til mva på alternativ behandling fra januar 2021 – med høringsfrist allerede 3. august i år..!

Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling (17.07.20)

Felles høringssvar fra SABORG, NRF, NMF, NKM, NHL, NHH og ETF som konkluderer med at de mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ønsker at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. Mandatet til et slikt utvalg må spesielt omhandle endring av registerforskriften og knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettigheter bør bli tildelt de som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeuter som ikke kan innfri dette kravet, bør falle utenfor en slik ordning og kan drive sin virksomhet etter de føringene som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling.