Strategisk handlingsplan 2016-2020

Forsiden til NNHs strategiske handlingsplan for 2016-2020

NNHs Kommunikasjonsstrategi og Handlingsplan for 2016 – 2020. Ein kortfatta historisk oversikt når det gjeld sentrale hendingar som har hatt verdi for både NNH og bransjen generelt. Nasjonale føringar, sentrale dokument/ordningar og lover som er av sentral verdi for vår sektor. Visjonser, status og handlingsmål.