Aromaterapi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med aromaterapi?

Før behandlingen starter, kartlegger aromaterapeuten pasientens helsetilstand. Det fylles ut helseskjema/journal sammen med pasienten/klienten. Noen terapeuter bruker i tillegg diagnostiske verktøy som for eksempel fotsone- eller ryggspeildiagnose (ømme punkter og fargeforandringer som kan gi utfyllende informasjon om helsetilstanden). Basert på konsultasjonen velger aromaterapeuten behandlingsopplegg og hvilke eteriske oljer som skal brukes.

Den mest kjente naturmedisinske behandlingsformen er massasje. En full kroppsbehandling tar mellom 1 -2 timer med pasienten/klienten liggende på en behandlingsbenk. Ved massasje blandes de eteriske oljene i en vegetabilsk baseolje.
Etter behandlingen er det vanlig at pasienten/klienten blir liggende for å slappe av en stund.
Andre behandlingsformer kan være inhalering, bad, påsmøring, bruk av kompresser, spray eller oral bruk. Kunden får gjerne med blandinger med eteriske oljer til hjemmebruk mellom konsultasjonene.

Aromaterapi er en allsidig behandling, der stor kunnskap om eteriske oljers kjemi er basis. Eteriske oljer utvinnes fra planter og består av svært mange kjemiske komponenter med ulike egenskaper. Enkelte oljer kan være styrkende for immunforsvaret, andre kan virke avslappende eller kan påvirke bakterier og infeksjoner i kroppen. En og samme olje kan ha flere egenskaper. Når eteriske oljer blandes sammen, kan disse ha synergieffekt; det vil si det blir en forsterkning av egenskapene ved at de virker samtidig.

Aromaterapi er en selvstendig terapiform. Den kan også brukes som støtteterapi og komplementærbehandling til skolemedisin eller andre former for naturterapi.

I enkelte tilfeller kan det i samråd med klienten være aktuelt å henvise til andre terapeuter eller til en lege for behandling.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet