holistisk hesteterapi
Foto: Svein Johannessen/NNH

Holistisk hesteterapi

Hva kan jeg vente meg under en behandlingssituasjon med holistisk hesteterapi?

Første gang hos en holistisk hesteterapeut vil det bli utført journalføring av symptomer, og en undersøkelse utføres bestående av:

 • Pulsdiagnose
 • Palpasjon av muskler, sener og ledd
 • Undersökelse av bevegeligheten i ledd og knokler
 • Inspeksjon av kronranda (for å finne under-aktive akupunkturpunkter)
 • Kartlegging av smertefulle punkter og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere.

Behandlingen foregår ved:

 • De låste leddene eller musklene blir løsnet ved hjelp av manipulasjoner
 • Råd om fôring
 • Råd om skoing
 • Råd om trening

De underaktive akupunkturpunktene blir aktivisert ved hjelp av:

 • Nåler
 • Laser
 • Press
 • Varme

Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. Dette egner seg spesielt for å behandle smertefulle områder, men ikke for å behandle underaktive områder og punkter. Hos hesten (og etter vår mening også hos mennesket) vil det være riktigere å behandle de underaktive punktene, og da vil det være bedre å behandle disse hver 3 - 4 uke. Derfor vil du som hesteeier sannsynligvis få en ny time etter 3 -4 uker, for vurdering av hva som har skjedd og hvordan man skal kunne gå videre. Det samme tidsintervallet gjelder for osteopati.

Når slik holistisk, kurativ terapi utføres på hester, skal de på forhånd hå fått en veterinærmedisinsk diagnose og om mulig behandling, siden dette vil være etisk forsvarlig og forenelig med loven.

Fagkrav til naturterapeut MNNH med holistisk behandling av hest som hovedterapiform

Lærerstyrt undervisning 352 undervisningstimer

Gruppe/enkeltundervisning med veileder 30 undervisningstimer

Klinikk 16 undervisningstimer

Internettundervisning 150 undervisningstimer

Generelle fag /VEKS-fag 50 undervisningstimer

Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer

Sum 708 undervisningstimer

Egenstudietimer (708 x 1,1) 778 timer

Totalt studieomfang 1 486 timer

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved SSHH er 2 ½ år.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet