Akupressur

Hva kan jeg forvente meg i en behandlingssituasjon med akupressur?

Første konsultasjon hos en akupressør innebærer en kartlegging av sykdomshistorie, nåværende symptomer og ubehag. På grunnlag av dette vil det blir stilt en ”akupressur-diagnose” som danner grunnlag for videre behandling og valg av akupressurpunkter. Viktige verktøy i denne sammenhengen kan være vurdering av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden, puls- og tungediagnostikk.

I akupressur benyttes de samme spesielle punktene i kroppen som ellers ved klassisk kinesisk medisin, men metoden er en særegen hender-på teknikk der praktikerens fingre, i mindre grad hender, utøver inngriping for å oppnå forandring.

Behandlingen foregår fult påkledd liggende på en behandlingsbenk, helst iført ledige bomullsklær. Tidsomfanget kan variere, men den første konsultasjonen tar lengre tid enn de repeterende timene. Akupressur kan nyttes ved både akutte og kroniske plager. Behandlingsintervall varierer. Mest vanlig i kroniske tilfeller er en behandling pr. uke inntil ønsket resultat er oppnådd. I akutte tilfeller kan intervallet være hyppigere.

Fagkrav til akupressør MNNH eller naturterapeut MNNH med akupressur som hovedterapiform

Akupressurrelaterte fag 300 undervisningstimer (1)(2)(3)
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer (4)
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Sum 760 undervisningstimer

Egenstudier ( 760 t x 1,1 ) 836 timer
Totalt studieomfang 1 596 timer

  1. Inklusiv minimum 30 dokumenterte selvstendige klientbehandlinger.
  2. Terapeuter med utdanning i akupunktur som hovedterapiform, kan få godkjent den teoretiske delen av akupressurstudiet.
  3. Ved bruk av andre pedagogiske metoder enn forelesinger, kan godkjenningskomiteen gjøre unntak for dette tallet. I studieplanen må det i tilfelle gis en utførlig beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført - jfr. NNHs Utdanningsdokument kap. 1 pkt. e - Studielengde.
  4. Eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet.

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 ½ år til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet