NNHs arbeidsgrupper

Strategi/politisk utvalg

Dette utvalget kan ta initiativ til utgreiingar som omhandlar viktige strategiske valg for organisasjonen eller bli pålagt oppgåver av sentralstyret. Utvalget har i dei siste åra hatt oppgåva med å revidera NNH sin Kommunikasjonsstrategi/handlingsplan og utforma eit Utdannings- og kvalitetssikringsprogram. Gjennomføringa av det sistnemnde dokumentet er også tillagt dette utvalget.

Representanter i utvalget:

Etisk råd

Representanter i etisk råd:

Til artikkel om Etisk råd

Godkjenningskomiteen

Utdrag frå NNH sine vedtekter - § 6.1.:

Det velges en godkjenningskomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Alle individuelle søknader om terapeutmedlemskap skal vurderes av godkjenningskomiteen. Godkjenningskomiteen arbeider etter instruks utarbeidet av de respektive faggrupper eller sentralstyret/landsmøtet. Dersom komiteens avgjørelser ikke er enstemmig, avslås søknaden. Søker kan anke avgjørelsen inn til sentralstyret.

Medlemmene i godkjenningskomiteen skal være uhilda i forhold til skoler/undervisningsinstitusjoner.

Representanter i komiteen:

Forskningskomiteen

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.

Aktuelle forskingsstrategiar:

  • Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
  • Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
  • Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
  • Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
  • Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
  • Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
  • Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.

Representanter:

Revisjon/kontrollkomiteen

Revisjon foretas av valgt revisor, og intern kontrollkomite skal påse at organisasjonens økonomiske midler benyttes etter målsetningen.

Representanter:

Valgkomiteen

Valgkomiteens ansvar er å legge fram forslag til Landsmøtet for alle tillitsvalgte i NNH.

Representanter:

Vara:

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet