Diagram over NNH som viser hvordan organisasjonen styres
NNHs organisasjonskart

NNHs arbeidsgrupper

Strategi/Politisk utvalg

Dette utvalget kan ta initiativ til utgreiingar som omhandlar viktige strategiske valg for organisasjonen eller bli pålagt oppgåver av sentralstyret. Utvalget har i dei siste åra hatt oppgåva med å revidera NNH sin Kommunikasjonsstrategi/handlingsplan og utforma eit Utdannings- og kvalitetssikringsprogram. Gjennomføringa av det sistnemnde dokumentet er også tillagt dette utvalget.

Representantar i utvalget:

Etisk råd

Alle NNH-godkjente terapeutar plikar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Oppslag om pasientane sine rettar med omsyn til å klaga på behandling skal vera lett synlege eller framkoma i anna informasjon. Klagen kan enten sendast direkte til eit av medlemma i rådet eller til administrasjonen.

Rådet pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker. Dersom klagaren meiner seg behandla medisinsk uforsvareleg, eventuelt ha teke skade av behandlinga, er dette i tilfelle også ei sak for fylkeslegen/helsetilsynet.

Utdrag frå NNH sine vedtekter

§ 14 Etisk råd

14.1
Etisk råd skal fremme naturterapeuters etiske standard i samsvar med gjeldende lovgivning, NNHs vedtekter og etiske regler.

14.2
Rådet skal avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet av sentralstyret, medlem i NNH eller pasient(er). Rådet skal være upartisk og skal om nødvendig innhente utfyllende informasjon til sin behandling av saken.

14.3
Ved behandling av klage, har innklaget medlem rett til å møte i rådet. Før rådet avgir uttalelse, skal innklaget medlem uansett gis anledning til å svare skriftlig på klagen.

Representantar i rådet:

Viser elles til Etiske regler for NNHs medlemmer.

Godkjenningskomiteen

Utdrag frå NNH sine vedtekter - § 6.1.:

Det velges en godkjenningskomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Alle individuelle søknader om terapeutmedlemskap skal vurderes av godkjenningskomiteen. Godkjenningskomiteen arbeider etter instruks utarbeidet av de respektive faggrupper eller sentralstyret/landsmøtet. Dersom komiteens avgjørelser ikke er enstemmig, avslås søknaden. Søker kan anke avgjørelsen inn til sentralstyret.

Medlemmene i godkjenningskomiteen skal være uhilda i forhold til skoler/undervisningsinstitusjoner.

Representantar i komiteen:

Forskningskomiteen

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.

Aktuelle forskingsstrategiar:

  • Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
  • Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
  • Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
  • Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
  • Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
  • Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
  • Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.

Representantar:

Revisjon/kontrollkomiteen

Revisjon foretas av valgt revisor, og intern kontrollkomite skal påse at organisasjonens økonomiske midler benyttes etter målsetningen.

Representantar:

Valgkomiteen

Valgkomiteens ansvar er å legge fram forslag til Landsmøtet for alle tillitsvalgte i NNH.

Representantar:

Vara:

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web