Forskning

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

 • Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
 • Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
 • Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.

Aktuelle forskningsstrategiar

 • Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
  Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
 • Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
 • Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
 • Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
 • Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
 • Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.

Se oversikt over artikler relatert til forskning på naturmedisin og alternativ behandling

Forskningshåndbøker

Forskningsguide for alternative behandlere- fra idé til prosjekt
Utgitt av Videns- og Forskningscenteret for Alternativ behandling (Danmark)

Forskningshåndboken (6. utgave i 2014) er utarbeidet i samarbeid mellom forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Haukeland universitetssykehus.

NNHs forskningskomite