refleksologi

Refleksologi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med refleksologi?

Klassisk soneterapi/fotsoneterapi og enkelte massasjeteknikker er de behandlingsformene/metodene som i utførelse ligner mest på refleksologisk behandling.
Det som skiller refleksologien fra vanlig massasje, er at en refleksolog primært vil jobbe indirekte. Dersom en klient vil ha behandling for vondt i låret, vil refleksologen ikke røre låret. Behandlingen vil derimot foregå på mange andre steder på kroppen, alt etter hvordan problemet arter seg.
Refleksologi og klassisk soneterapi er parallelle behandlingsformer. Refleksologien har et utgangspunkt i den klassiske soneterapiens forklaringsmodell med indirekte arbeid via soner/reflekser utført gjennom trykk og massasje. Refleksologi og soneterapi har foreløpig likevel valgt å utarbeide separate fagretningslinjer, siden forklaringsmodellene ikke er helt sammenfallende.
Refleksologien arbeider ut i fra en helhetstenkende tilnærming, hvor man ser på hele mennesket/organismen som en enhet, og hvor symptomer klienten gir uttrykk for derfor ikke nødvendigvis er utgangspunkt for behandlingen. Symptomer kan ha  bakenforliggende årsaker utover den fysiske manifesterte lokaliteten. I noen tilfeller må man også vurdere psykososiale tilnærminger som en del av behandlingsstrategien. Refleksologien arbeider flerdimensjonalt med mange systemer, gjerne flere reflekser/projeksjoner i ulike lag i samme område, eller flere reflekser/projeksjoner over flere områder, men som allikevel hører sammen i en behandling. Dette gir en annen behandlingsopplevelse enn klassisk ett-systems sone-/punktbehandling som ligger på en flate, og som arbeider med et system av gangen. De ulike refleksologiske systemene har, ut ifra hvor og hvordan projeksjonene danner seg, forskjellige verdier og egenskaper. Dette hjelper refleksologen til å få best mulig oversikt over klientens situasjon, og til å se hvordan behandlingen mest effektivt kan planlegges.
De viktigste diagnostiske hjelpemiddel en refleksolog har er øynene og hendene. En klient gir ofte bare den informasjonen som antas nødvendig for terapeuten. Denne informasjonen er i noen tilfeller feilaktig, og i mange tilfeller unøyaktig og utilstrekkelig. Det er derfor viktig for refleksologen å se og ta på klienten i prosessen med å bestemme hvordan problemet best mulig skal angripes. Dette kan foregå over hele kroppen og er mest effektivt ved direkte hudberøring. Refleksologen ønsker også å få høre om alle problemer klienten sliter med. Dette gjør at refleksologen kan utnytte synergieffekten til å behandle flere tilstander samtidig, og mer presist velge behandlingsstrategi. I mange tilfeller kan refleksologisk behandling være smertefull. For noen av behandlingsteknikkene er effekten proporsjonal med smerten den gir. Det er mulig å oppnå gode resultater også ved mindre hard behandling, men da vil det ofte kreves flere behandlinger. Det er viktig at klienten gir tilbakemelding til terapeuten om hva som er vedkommendes smerteterskel, slik at man kan finne den optimale balansen. Det skal aldri være slik at man gruer deg til neste behandling! Ømheten vil avta under behandlingen. Typiske reaksjoner kan være en intensivering av symptomene i dagene etter, fulgt av hurtig leging eller bedring av tilstanden.
Hvor fort man kan merke en bedring avhenger av hvor sammensatt problemet er og hvor lenge man har hatt det.

Fagkrav til refleksolog MNNH eller naturterapeut MNNH med refleksologi som hovedterapiform

Refleksologirelaterte fag 400 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 860 undervisningstimer
Egenstudier (860 t x 1,1) 946 timer selvstudier
Totalt studieomfang 1 806 timer studiebelastning
I tillegg er det krav om 130 journalførte behandlinger.

 

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

Blant annet om dokumentasjon og forskning

Refleksologi til hjemmebruk

Hefte av refleksolog Arve Fahlvik

RiEN - Reflexology in Europe Network
Hovudmålet er utvikling av utdanningstandardar innan soneterapi/refleksologi, stimulera til forsking og påverka styresmakter i dei europeiske landa slik at soneterapi/refleksologi blir ein akseptert terapiform i framtida

SFRF - Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet

VRT - Vertical Reflex Therapy
Vertical Reflex Therapy is a remarkable reflexology discovery where the dorsal hand or foot reflexes are briefly treated while weight-bearing

Zoneterapeuters klienter [Sverige]
Nordiskt databasprojekt med undersökning av svenska zonterapeuters yrkesutövning och deras klienter. En motsvarande undersökning är genomförd i Danmark.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet