Foto: Francesco Palomba

Naturmedisinsk muskelterapi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med naturmedisinsk muskelterapi?

Første konsultasjon hos en naturmedisinsk muskelterapeut består av en kartlegging av pasientens helsesituasjon/symptomer og journalføring av disse. Basert på klientens samlede symptombilde og resultat av ulike diagnosemetoder/tilnærminger, tilrettelegges et individuelt behandlingsopplegg med behandlingsmetoder som i hvert enkelt tilfelle vil kunne føre til bedre sirkulasjon, bedre kroppsholdning og avspenning av muskler. Det vil også være fokus på hva som kan være årsaken til plagene både av fysisk og psykisk karakter. Ved å skape en bevissthet om slike forhold, kan dette i mange tilfeller være forebyggende. Også øvelser som pasienten kan gjøre selv, vil det blir undervist i.

Massasjen en naturmedisinsk muskelterapeut gir, vil generelt være rettet mot å skape større sirkulasjon i vevet, samt å registrere og identifisere ubalanser i bevegelsesapparatet og musklenes tilhefting og tonus. Noen massasjeteknikker vil først og fremst kunne påvirke den ytre muskulaturen, mens for eksempel organmassasje og bindevevsmassasje vil rette seg mot dypere/indre muskulaturer. De andre metodene som er nevnt ovenfor, for eksempel kinesiologi, øreakupunktur, meridianmassasje, kraniosakrale teknikker, vil kunne påvirke muskulaturen indirekte og føre til et mer varig resultat. En Naturmedisinsk muskelterapeut vil være trent til å velge behandlingsmetoder og prioritere rekkefølgen av disse individuelt for hver pasient.

Fagkrav til naturmedisinsk muskelterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med naturmedisinsk muskelterapi som hovedterapiform

Muskelterapirelaterte fag 400 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag/veks-fag 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt undervisningstimer 860 timer

Egenstudiertimer (860 t x 1,1) 960 timer
Totalt studieomfang 1 806 timer

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet