Naturmedisinsk ernæringsterapi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med naturmedisinsk ernæringsterapi?

Naturmedisinsk ernæringsterapi kan utføres på mange forskjellige måter. Det er også mange forskjellige retninger innen ernæringsfeltet. Derfor vil tilnærmingen være forskjellig fra terapeut til terapeut. Men den typiske konsultasjonen gjennomføres som en samtale og intervju med utgangspunkt i klientens tilstand, sykdomshistorie, eventuell medisinbruk, tidligere behandling osv. Noen benytter et spørreskjema som sendes ut på forhånd, andre tar opp anamnesen i sin helhet i løpet av konsultasjonen.

Målet med denne samtalen er å klarlegge hvilke helseproblemer klienten har, hvilket kosthold og livsstil vedkommende har hatt gjennom livet. På grunnlag av denne informasjonen, vil terapeuten anbefale forandringer i kost og livsstil. I de fleste tilfelle vil terapeuten også anbefale kosttilskudd som skal bidra til å rette opp de identifiserte ubalansene.

Første konsultasjon vil normalt ta mellom 1½ og 2½ time. Fordi forandringer gjennom kostholdsendringer tar tid, vil det normalt gå 3-6 uker mellom hver oppfølging. Hvor lang tid behandlingen vil ta er alltid vanskelig å estimere. Alt fra 2 til 6 oppfølginger etter hvor komplisert tilfellet er og hvor mye støtte de trenger til forandringene som skal gjennomføres.

Fagkrav til naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med naturmedisinsk ernæringsterapi som hovedterapiform

Naturmedisinsk ernæringsterapi 600 undervisningstimer (1)
Generelle fag/VEKS-fag 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer (2)
Totalt 1060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t. x 1,1) 1166 timer selvstudie
Totalt studieomfang 2 226 timer

1) Ved bruk av andre pedagogiske metoder enn forelesinger, kan godkjenningskomiteen gjøre unntak for dette tallet. I studieplanen må det i tilfelle gis en utførlig beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført - jfr. NNHs Utdanningsdokument kap. 1 pkt. e - Studielengde.

2) Eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet.

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at full- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden vil antagelig varierer fra 3 til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

Codex Alimentarius Commission
Established by FAO and WHO in 1963 develops harmonised international food standards, guidelines and codes of practice to protect the health of the consumers and ensure fair trade practices in the food trade.
Health research Institute and Pfeiffer Treatment Center
Pfeiffer Treatment Center (PTC) er en ikke-kommersiell, medisinsk enhet som spesialiserer seg på behandling av symptomer som skyldes biokjemisk ubalanse.

Helsedirektoratet
Utviklingen i norsk kosthold
Denne rapporten viser utviklingen i kostholdet over tid basert på nye tall for landets matforsyning. Den viser også data fra forbruksundersøkelser, nasjonale kostholdsundersøkelser og fra intervjuundersøkelser.

Kostråd fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratets offisielle kostholdsråd

Helsemagasinet VOF
VOF har som hensikt å formidle vitenskap og fakta innen helse, ernæring, psykologi, trening, læring, utvikling, politikk og miljø.

KOS - Foreningen kostreform ved overvekt og sykkersykdommer
Hensikten med KOS er å bidra til bedre folkehelse ved å gi råd om årsaksrettet forebygging og behandling av sukkersyke, inkludert diabetes type 1 og type 2, overvekt og andre sykdommer/følgetilstander forbundet med insulinresistens eller ”metabolsk syndrom”.

Oregon State University
Linus Pauling Institute
Micronutrient Research for Optimum Health
The goal of the studies is to understand the mechanisms by which diet, micronutrients, and dietary supplements affect disease initiation and progression and can be used in the prevention or treatment of human diseases, thereby extending both lifespan and healthspan.

Matportalen
Presenterer forbrukerrettet informasjon fra offentlige myndigheter og forskningsmiljøer. Hovedfokus er sunn og trygg mat.

Mattilsynet
Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Norsk opplysningskontor for helsekost
Bransjerådet for Naturmidlers nettsider som skal gi forbrukerne opplysninger om helsekost, kosttilskudd og helse.

Norsk Proteinintoleranse Forening
NPIF er en organisasjon som arbeider for å gjøre sammenhengen mellom mat og fysiske/psykiske problemer kjent og akseptert hos myndigheter, helsevesen og andre aktører.

OIKOS - Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk
OIKOS skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge.

Slow Food International

Slow Food i Norge
Slow Food er en verdensomspennende ikke-kommersiell organisasjon som enkelt fortalt jobber for god, ren og rettferdig mat. Organisasjonen er basert på medlemmer som organiserer seg i lag kalt convivium. Slow Food handler å nyte god mat i godt selskap og knytte matgleden opp mot en forpliktelse overfor dyr, natur, miljø og mennesker.

THINCS - The International Network of Cholesterol Skeptics
A steadily growing group of scientists, physicians, other academicians and science writers from various countries. Members of this group represent different views about the causation of atherosclerosis and cardiovascular disease, some of them are in conflict with others, but this is a normal part of science.

Tryggmatbloggen drives av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.  De som blogger er medlemmer av komiteen og ansatte i sekretariatet.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet