Kurskalender

Ifølge NNHs yrkesetiske retningslinjer er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Her er en oversikt over kurs og seminarer – både NNHs egne og fra eksterne aktører som ønsker oppføring hos oss. I tillegg har vi med enkelte internasjonale arrangement vi mener våre medlemmer bør være orientert om. Kurs og seminarer godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av NNH, er merket På godkjente kurs har deltakere rett på kursbevis. På nettseminarer og -kurs lar dette seg dessverre ikke gjøre.

NNH-godkjente studietilbud

NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram er vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar/utdanningar. Oversikt over NNH-godkjente studieplanar/utdanningar.

NNHs faggrupper

Oversikt over kontaktpersoner og medlemmer av faggruppestyrer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjoner.

Nyttige lenker

Lenker til aktuelle internettsider organisert etter tema.

Nasjonal strategi for persontilpassa medisin 2023–2030

Følgende innspill ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 6. mars 2023. Nasjonal strategi for persontilpassa medisin 2023–2030 Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) viser til dokumentet som er lagt ut på regjeringa si nettside – Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023–2030. NNH deler mange av regjeringa sine visjonar og målområde, slik dei er formulert i dokumentet. Mange er heilt i tråd med naturterapien sine prinsipp og verdiar i høve behandling og omsorg. Dessverre konstaterer me at naturterapi ikkje er nemnt med eit ord i denne samanhengen, trass i at vår behandlingstradisjon alltid har hatt fokus på heilskapstenking og persontilpassa tilnærming både når det gjeld diagnose og behandling. Som fullverdig medlem av World Naturopathic Federation (WNF), gjev det nyleg publiserte HTAdokumentet Naturopathy – Practice, Effectiveness, Economics & Safety – eit godt innblikk i denne medisinske tradisjonen. (samandrag på norsk). HTA-dokumentet har omfattande kapittel som omhandlar forsking. Hovudprinsippa i naturopatien, kviler på sju fundament – og der fokuset nettopp er persontilpassa behandling: Fyrst og fremst, ikkje gjer skade (primum non nocere) Naturens lækjande kraft (vis medicatrix naturae) Behandle årsaka (tolle causam) Behandle heile menneske (tolle totum) Lege/terapeut som lærar (docere) Helsefremjing og sjukdomsførebygging Helse og velvære Naturterapi/naturopati er pr. i dag ein del av det totale norske helsesystemet, regulert gjennom to hovudlover: Helsepersonellova og Lov om alternativ behandling av sykdommer. Fleire hundre tusen av den norske befolkninga nyttar seg av denne medisinske tradisjonen. Ei spørjeundersøking frå NAFKAM 2018 1), viser at 63% meinte dei hadde fått ein betre helsetilstand ved bruk av naturmedisin/alternativ behandling. […]

Markedsføring av alternativ behandling

Forbrukertilsynet ved juridisk rådgiver Lise M. H. Aas innlegg på nettseminar for våre medlemmer 19. januar 2023 med tema markedsføring av alternativ behandling: Forbrukertilsynets svar på spørsmål om markedsføring av alternativ behandling etter nettseminaret Lenke til Forbrukertilsynets svarbrev Vi har forståelse for at medlemmene deres har spørsmål om hvor grensene går for markedsføring av alternativ behandling. I e-posten er det listet opp en rekke konkrete utsagn som dere ønsker at Forbrukertilsynet tar stilling til. Dette er utfordrende, fordi i en konkret sak vil vi foreta en helhetsvurdering av markedsføringen. Et utsagn kan isolert sett være i tråd med reglene, men sett i kontekst med andre forhold kan markedsføringen likevel være i strid med regelverket. Medlemmene deres må derfor sette seg nøye inn i Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling og vurdere om alt av markedsføring er i tråd med disse. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan forhåndsgodkjenne eller ta endelig standpunkt til lovligheten av en praksis utenfor ordinær saksbehandling. Skulle vi motta klager på markedsføringen til noen av deres medlemmer, må vi alltid foreta en konkret vurdering. Nedenfor følger veiledning til spørsmålene. 1. «Eg har erfaring med å behandla biverknadar etter konvensjonell kreftbehandling utført av helsepersonell?» Alternativt: «Eg har erfaring med soneterapi/akupunktur/ernæringsterapi osb. som støttebehandling i samband med kreft eller etter konvensjonell kreftbehandling.» Her viser vi til retningslinjene punkt 3.3. Alternative behandlere kan ikke behandle alvorlig sykdom, som kreft, eller markedsføre at de behandler dette. Behandling av alvorlig sykdom skal utøves av helsepersonell, jf. alternativloven § 7 første […]

URKRAFT – seminar og konsert

I samarbeid med Riksscenen arrangerer Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon seminar om samisk folkemedisin og samisk dobbelkonsert.

Innføring av MVA på alternativ behandling

Webinar 23.12.20 av og med ECIT Råd & Regnskap AS i samarbeid med Arktis Bentzen Advokatfirma AS: Fra 1.1.2021 blir alternativ behandling mvapliktig med unntak av osteopati, naprapati og akupunktur. Dette gjelder også når terapeuten er autorisert som helsepersonell.

NNHs svar på høyring om mvaplikt

Søk medlemskap i NNH

På lik linje med innspel frå politisk hald og nå frå Finansdepartementet, meiner NNH at tida er mogen for ei evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter.

Omfanget og betydninga naturmedisin og alternativ behandling har for folk sine liv og helse, tilseier at endringar bør tuftast på kunnskap – og ikkje som salderingspost i samband med statsbudsjettet. NNH meiner difor at forslaget om meirverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling blir trekt tilbake.

Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling (17.07.20)

Felles høringssvar fra SABORG, NRF, NMF, NKM, NHL, NHH og ETF som konkluderer med at de mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ønsker at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. Mandatet til et slikt utvalg må spesielt omhandle endring av registerforskriften og knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettigheter bør bli tildelt de som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeuter som ikke kan innfri dette kravet, bør falle utenfor en slik ordning og kan drive sin virksomhet etter de føringene som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling.

01.05: Brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Situasjonen for mange av våre medlemmer er uholdbar og frustrerende. Vi reagerer særskilt på at inntektsordningen for selvstendig næringsdrivende terapeuter trer i kraft først fra 17. dag. Til tross for at det var staten som påla alle terapeutvirksomheter å stenge fra 12. mars, må disse selv bære de økonomiske konsekvensene for de første 17 dagene. Dette står i sterkt kontrast med yrkesgruppene som blir ivaretatt fra første dag.

Innloggingsproblemer?

Det er bare NNHs student-, senior- og terapeutmedlemmer som har tilgang til medlemssidene. Her finner de blant annet informasjon om det å drive virksomhet, lovgivning terapeuter må forholde seg til og NNHs egne skjemaer/oppslag. Terapeut- og seniormedlemmene kan på “Min side” også se sin klinikkoppføring på naturterapeuter.no. På nettsiden er nå innloggingsfiguren erstattet med teksten “LOGG INN”

GDPR: Hvilke personopplysninger behandler du?

Følgende informasjon ble sendt ut til alle NNHs terapeut-, senior- og studentmedlemmer 30.05.2018.  Vi sendte ut en epost 17.04.2018 med litt generell informasjon om den nye loven som trolig trer i kraft 1. juli.  Her kommer litt praktiske råd om hva du bør få gjort før loven trer i kraft. Disse to epostene er først og fremst rettet mot de av våre terapeuter som ikke selv har startet arbeidet med å tilpasse seg GDPR og er ment til å hjelpe deg i gang med arbeidet. Kan du svare på disse spørsmålene? Hva slags personopplysninger (opplysning eller vurdering om en enkeltperson) er det du har behov av? (Eksempel: Register over kunder, timebestillingssystem, helseopplysningsskjema, journalsystemet.) Hvorfor samler du inn disse opplysningene? Er det noen av opplysningene du samler inn som du egentlig ikke trenger? Hvordan oppbevarer du opplysningene, er de på data eller på papir? Er de oppbevart på en slik måte at ingen andre kan få tilgang til disse? Dersom det er på data, bruker du et sikkert passord? er det andre som har tilgang til datamaskinen? (Tips: Dersom du følger SABORGs dokumentasjonsveileder for journalføring, noter det ned og legg ved en kopi av veilederen som du finner på medlemssidene) Hva gjør du om noen ber deg slette persondataene som gjelder dem? Er det noen data du ikke kan slette? Bruker du timebestillingssystem eller journalsystem som er levert av andre? Blir persondataene i så tilfelle bare lagret på din egen datamaskin, eller lagres de ute i skyen? (Tips: noter navn på leverandør, […]

Den nye personopplysningsloven (GDPR)

Følgende informasjon ble sendt ut til alle NNHs terapeut-, senior- og studentmedlemmer 17.04.2018. Etter utsendelsen ble det bestemt at GDPR trer i kraft tidligst 20. juli 2018. 25. mai 2018 trer en omfattende ny personopplysningslov i kraft. Dette er et EU-direktiv som i Norge også er kjent som GDPR (General Data Protection Regulation). Loven gjelder alle som håndterer personopplysninger, uansett om det er et kunderegister, journalsystem eller informasjon om hvordan brukerne som er inne på en nettside oppfører seg. Grunnleggende prinsipper i den nye loven om personopplysninger Loven forutsetter at alle som driver virksomhet setter seg inn i den nye lovgivningen. Det vil ikke være mulig å si at vi ikke kjente til de nye reglene. Derfor er det viktig at vi alle forstår hovedprinsippene. Her trekker jeg bare ut et par av de viktigste punktene som gjelder oss naturterapeuter, men se gjerne på lenkene til Datatilsynet nederst – her forklares alt mye grundigere. Ikke lengre meldeplikt, men Datatilsyn blir strengere! Vi vil ikke lengre ha en meldeplikt om journalsystem og andre registre. I stedet får den enkelte av oss et mye tydligere ansvar for å sørge for at personopplysninsloven blir fulgt.  Dersom du, for eksempel, skulle bli utsatt for datainnbrudd og ikke kan vise at du har sørget for sterk nok sikkerhet – kan Datatilsynet gi deg bøter som svir skikkelig. Derfor er det ikke nok å bare tenke igjennom sikkerhet, men også skriv ned hvilke rutiner du har. Dersom persondata (elektronisk eller på papir) skulle komme på avveie […]

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan informasjon om besøkende samles inn og brukes på nettstedet. Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven).  Det finnes en egen personvernerklæring som beskriver hvordan NNH håndterer personopplysning for våre student- og terapeutmedlemmer. Personopplysningene er lagret på servere som leies av en tredjepartsleverandør. Ingen personopplysninger selges eller gjøres på andre måter tilgjengelig for andre. Det er Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ved generalsekretær som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger på våre nettsted. Opplysninger du selv oppgir Dersom du melder deg på nyhetsbrev, vil din epostadresse bli lagret hos vår leverandør slik at det er mulig å sende nyhetsbrev til deg. Dersom du følger denne lenken: www.nnh.no/aktuelt/nyhetsbrev/ kan du selv melde deg på eller av våre nyhetsbrev. Alle kontaktskjemaer du finner på våre nettsider vil bli sendt som epost til NNH når du trykker send. Opplysningene i disse blir behandlet slik: Informasjonen du oppgir i kontaktskjema for bestilling av abonnement eller tegning av støttemedlemskap blir lagret i Sparebank1s Medlemsnett og brukes til utsendelse av Naturterapeuten og til fakturering. Sender du inn andre bestilling som gjelder varer vi selv sender ut, vil kontaktinformasjonen du oppgir bli brukt til å sende pakken og lagt inn i vårt regnskapssystemet slik at faktura for det du bestiller kan sendes. Vi ber for tiden ikke om andre opplysninger fra våre kunder på våre nettsteder. Dersom du er abonnent av Naturterapeuten eller medlem av NNH og ønsker å melde deg ut eller endre kontaktinformasjon – ber vi […]

Fagutvikling og kvalitetssikring av utdanningar

Dei ulike faggruppene er fundamentet i NNHs organisasjonsstruktur og har som hovudmål å hegna om og utvikla dei ulike naturterapeutiske terapifaga. I NNH sine vedtekter er kvar faggruppe plikta til å utarbeida fagretningslinjer i sine respektive terapiformer. Desse vil så danna grunnlaget for søknad om godkjenning av studieplanar/utdanningar,

Forsking – evaluering

Forsking/dokumentasjon innan naturmedisin og alternativ behandling er viktig både med omsyn til pasienttryggleiken, fagleg utvikling og samfunnet sitt krav til kunnskapsbasert behandlingsvalg. Eit fyrste steg i ein slik aktivitet, kan vera å byrja med sin eigen praksis.

Hvorfor velge en NNH-terapeut?

Alle NNH-godkjente naturterapeuter har godkjent utdannelse i henhold til NNHs pensumkrav innen både naturterapeutiske fag, generelle fag (bl.a. etikk og kommunikasjon) og naturvitenskapelige fag. Fagkravene er tuftet på at pasientene skal være trygge på at de får en kvalifisert behandling i de enkelte terapifagene, samtidig som terapeuten skal ha innsikt i egen begrensing for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling på en etisk forsvarlig måte.

Etiske regler for skoler

NNHs sentralstyre vedtok 7. april 2005 følgende minstekrav til etiske regler for skoler med NNH godkjente utdanninger.

Therapeutic modalities

General information on therapeutic modalities offered by a Natural Therapy Practitioner (Naturterapeut MNNH) The Norwegian Association of Natural Medicine (NNH) organize therapists who practise different modalities of alternative or natural medicine. Some therapists practise only one form of treatment modality, whereas the main body of members are making use of several different therapeutics or modes of treatment in their clinical practice. Since NNH-Therapists are not permitted to market themselves in other modes of therapy than the ones in which they are approved, patients may feel safe of receiving a qualified treatment in the therapies employed, whether this is one modality of treatment or a combination of several such modalities. The different Therapeutics Committees or the Central Board and the Annual Meeting respectively exercise the responsible position of determining the required level of education in different branches of therapy. The fact that most NNH-Therapists integrate several therapeutic modalities in their practice, has enabled NNH to secure a quality and solidity of different basic educations adapted to a modern practice of natural medicine. This requirement for general knowledge of health services serves as a prerequisite condition for further education. Today the prerequisites of general knowledge for all NNH-Therapists are a minimum of 300 hours of teacher conducted lessons, or the equivalent of 30 points of study in the college system, consisting of basic scientific medical subjects (anatomy, physiology and pathology), 50 hours of teacher conducted lessons in general subjects (theory and principles of science, ethics, communication and social sciences) and 110 hours […]

NNHs nettsider

Søk medlemskap i NNH

Nettstedet nnh.no er en informasjonkanal for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og en av hovedkanalene for organisasjonens informasjonsformidling. Nettstedet har som mål å fungere som arena for faglige nyheter og fagpolitiske diskusjoner.

Om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

HØYRING: Ettersom om lag 1 million av det norske folk brukar helsetenester (alternativ behandling) utanom den offentlege helsetenesta, er NNH av den oppfatning at informasjon om slik bruk bør vera ein naturleg del av dette registeret.

NNHs historie

NNHs logo

NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon 12.11.1994, og var resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN). Om Aarbakkeutvalgets arbeid, Lov om alternativ behandling og andre endringer av forskrifter og lover som berører vår bransje. Internasjonalt arbeide, nasjonale samarbeidspartnere og arbeidet innen organisasjonen fram til feiringen 20 års jubileumet.

Artikkelserie om forskning på refleksologi/soneterapi

fotsoneterapi

Dette er en artikkelserie i fire deler som tidligere har vært publisert via RiENs nyhetsbrev – Reflexology in Europe Network – i 2011/2012. Skrevet av Tracey Smith (UK) og Leila Eriksen (DK) og oversatt til norsk av Hanne Eriksen. Innhold:
Hva er forskning innen refleksologi/soneterapi? Å finne vitenskapelig forskning. Å finne forskning på ditt eget språk. Evidensbasert praksis

Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon – 2014

PRESSEMELDING: NNH støttar Forbrukarombudet sitt ynskje om revisjon av lover og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling – jfr. pressemelding i samband med møte med Helseministeren. Dette bør gjerast ved å setja ned eit breitt samansett utval som blant anna bør koma med forslag om standard fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse knyta opp til Registeret for utøvarar av alternativ behandling.

Folkehelsedugnad – ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre! – 2013

PRESSEMELDING: Regjeringa med helse– og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i spissen inviterer til folkehelsedugnad. Innhaldet i denne dugnaden er det få som kan vera usamde i: fokus på betre kosthald og fysisk aktivitet m.m. På vegne av alle våre medlemmer, melder Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) seg på denne dugnaden og gjev samstundes honnør til initiativet.

Statsbudsjettet for 2009

PRESSEMELDING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Fordelingen av de tildelte midlene, mener NNH bør skje i et nært samarbeid med de ulike aktørene innen bransjen.

Om forslag til endringar i lov om fagskuleutdanning

HØRING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har i sitt Utdanningsdokument og kvalitetsikringsprogram visjonar om ei fagutdanning på høgskulenivå. For at ein slik visjon kan realiserast, ser vi det som mest fornuftig at bransjen tek dei nødvendige stega mot dette målet ut ifrå ei realitetsorientering av situasjonen her og nå.

Om nasjonal helseplan (2007 – 2010)

HØRING: NNH er skuffa og stillar seg uforståande til at alternativ behandling ikkje er tatt med som eige tema i Nasjonal helseplan. Den sitjande regjeringa og styringsverket bør ha ein tettare dialog med bransjen for å drøfta tiltak og ordningar som kan betra og skapa meir rettferdig bruk av desse helsetenesta.

Om avgrensing av mva-grunnlaget for helsetenester

HØRING: NNH brukte store ressursar i samband med innføring av dei nye m.v.a.- forskriftene i 2001. NNH ser med glede på at vi gjennom utøvarregisteret har fått eit redskap til å skapa fornuftige og logiske avgrensingar når det gjeld m.v.a – plikt eller ikkje.

Om legemidler (gjennomføring av EU-direktiv)

HØYRING: For NNH er det viktig at ei regulering av naturmedisinske legemiddel slik det er formulert både i direktiva og i forskriftene, må ta utgangspunkt i at dette er ein kunnskap som har vore praktisert uregulert gjennom århundrer og der skaderisikoen erfaringsmessig har vore låg. Slik forslaga i dag føreligg, vil det skapa uhaldbare tilstandar for bransjen.

NOU 2005:1 God forskning – bedre helse

En konklusjon er at det vil bli lettere å forholde seg til færre instanser hvis man skal forske. På samme tid kom det ikke forslag til større endringer fra den tidligere situasjon. Utvalget har tydelig valgt å se bort fra flere fagområder i utredningen. Utredningen er interessant for de som har føttene i den biomedisinske leiren; for de utenfor faller den raskt inn i gruppen av bortkastede offentlige utredninger.

Om studieplan for videreutdanning i naturmedisin ved HiÅ

HØRING: NNH ser positivt på at Høgskolen i Ålesund viser interesse for alternativ behandling. Studieplanen vitner om at det er nedlagt et betydelig arbeid. Strukturen gir en god oversikt når det gjelder både utredningsdelen og studieplanen. Det er også positivt at det naturmedisinske fagmiljøet er tatt med i dette arbeidet.

Om forskrift om markedsføring av alternativ behandling

HØRING: Generelt er NNH tilfreds med at myndighetene heretter vil ha et mer våkent øye på markedsføringen i bransjen. Det er behov for mer presise bestemmelser hva angår hva man kan ytre/ikke ytre i markedsføringen. Vi ønsker retningslinjer til forskriftene som utdyper disse, med konkrete eksempler. Det er viktig at utøverne får et regelverk som er klart og tydelig.

NNHs etiske råd

Alle NNH-godkjente terapeutar pliktar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Etisk råd pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker.