homøopatisk medisin
Foto: Svein Johannessen/HsiB

Homøopati

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon?

En homøopatisk konsultasjon består av en samtale der formålet først og fremst er å oppnå en detaljert oversikt over symptomene. Terapeuten trenger informasjon om smertekarakter, synlige tegn på kroppen, faktorer som forverrer eller forbedrer plagene (ytre påvirkninger, tid på døgnet o.a.), når og hvordan plagene oppsto, følgetilstander som oppsto samtidig med hovedproblemet m.m. For å sette symptomene inn i et større perspektiv trenger terapeuten også informasjon om tidligere sykdommer og om hvordan disse eventuelt har blitt behandlet.

Terapeuten vil også ta i betraktning kosthold og levemåte fordi disse faktorene både kan utløse og opprettholde en sykdomstilstand. Noen ganger er endringer i pasientens kosthold og levemåte i første omgang viktigere enn å finne et homøopatisk legemiddel.

Ved kroniske plager vil den første konsultasjonen vanligvis være ganske omfattende og ofte vare et sted mellom én og to timer. Ved akutte plager er konsultasjonene mindre omfattende fordi sykdomsbildet som regel er tydeligere og mindre sammensatt. Konsultasjoner med barn er vanligvis noe kortere enn med voksne.

Behandlingens varighet vil avhenge av flere faktorer: sykdommens karakter, hvor lenge den har vart, pasientens alder m.m. Jo mer nøyaktig pasienten formidler sine plager til terapeuten, jo større sannsynlighet er det for at terapeuten til enhver tid velger det mest passende legemiddelet, noe som forkorter behandlingstiden. Et tillitsfullt forhold mellom pasient og behandler er derfor viktig for å oppnå best mulig resultat. Behandlingen varer til pasienten er symptomfri eller så lenge som pasienten ønsker det.

Det går ofte noen uker mellom hver konsultasjon, men dette avhenger også av flere faktorer: om sykdommen er akutt eller kronisk, om behandlingen er virkningsfull eller ikke m.m. Det er ikke uvanlig med oppfølginger pr. telefon eller e-post for å gjøre justeringer i bruken av legemiddelet.

Legemidler til homøopatisk bruk et utprøvet enkeltvis og skal derfor brukes enkeltvis. Hvis to eller flere legemidler gis samtidig, kan det ikke utelukkes at noen egenskaper vil forsterke hverandre uhensiktsmessig mens andre egenskaper vil utlikne hverandre. Mange sykdomstilstander krever allikevel flere homøopatiske legemidler, og i så fall gis disse suksessivt.

Legemiddeldosene skal ikke være større enn akkurat tilstrekkelige for å sette i gang helbredelsesprosessen. For store doser kan påføre pasienten uønskede virkninger og dessuten gjøre behandlingen mindre effektiv.

Legemidler til homøopatisk bruk er i Norge klassifisert som legemidler og kan bare kjøpes på apotek.

Fagkrav til homøopat MNNH eller naturterapeut MNNH med homøopati som hovedterapiform

Homøopatirelaterte fag/klinikk 600 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Sum 1 060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t x 1,1) 1166 timer selvstudier
Totalt studieomfang 2 226 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

American Institute of Homeopathy
A trade association of medical and osteopathic physicians, dentists, advanced practice nurses and physician assistants dedicated to the practice, promotion and improvement of homeopathic medicine.

Aude Sapere Online
Homøopatisk fagforums nettside med artikler, kasus og lenkeoversikt som omhandler homøopati.

CORE-Hom database
A database on Clinical Outcome REsearch in homeopathy

Dagens Homeopati
Svensk homøopatiside som henvender seg til praktiserende homøopater og andre interesserte.

ECCH - European Council of Classical Homeopathy
En plattform som representerer profesjonelle homøopater i Europa. ECCH består av 26 yrkesorganisasjoner i 22 EU, EØS og CEEC.

ECH  - The European Committee for Homeopathy
ECH representerer medisinske leger spesialisert i homøopati, organisert i 40 foreninger i 25 europeiske land.

EFHPA - European Federation of Homeopathic Patients's Association
Nettside med informasjon om EFHPA, dets medlemmer, dens mål og dens prosedyrer.

Homöopathie
Tidsskrift for Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte

HRI - Homeopathic Research Institute
HRI er en nyskapende internasjonal organisasjon dannet for å imøtekomme behovet for høy kvalitet vitenskapelig forskning i homøopati.

Legatum Homeopathicum
Tilbyr ressurser for homøopater og utvikler prosjekter for utvikling av homøopati.

LMHI - Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis
En internasjonal homøopatisk medisinsk organisasjon med det formål å utvikle og sikre homøopati over hele verden og skape forbindelse mellom utdannede homøopater og mellom organisasjoner og enkeltpersoner som er interessert i homøopati.

NHPF - Norsk Homøopatisk Pasientforening
Ble stiftet i 1951 etter initiativ av homøopat Einar Larsen. Foreningen har nærmere 1.000 medlemmer fordelt over hele Norge.

SHZ - Stiftung Homöopathie-Zertifikat
Ble grunnlagt i 2003 og er en uavhengig stiftelse med fokus på kvalitetssikring, markedsføring og utvikling av homøopati.

Science-based Homeopathy
Denne bloggen ønsker å skape bevissthet om fremskritt i homøopatien og dens prinsipper, kliniske anvendelser og bredfaglige forskning.

Symptomenlexikon der Materia Medica
Et symptomleksikon dannet etter en ide av Samuel Hahnemann, homøopatiens grunnlegger.

Symptomensuche
Her kan du legge inn stikkord og få opp forslag til symptomformulering direkte fra den homøopatiske prøveprotokollen. Både materia medica i Kroniske sykdommer og Den rene legemiddellære av Samuel Hahnemann er lagt inn her.

Vetenskapen om Homeopati
Her refereres vitenskaplige homøopatiske studier.

Zeno.org - meine Bibliothek
Samuel Hahnemanns biografi.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet