Homøopatiske legemiddel – Sal utanom apotek

Til Statens legemiddelverk Oslo 24. oktober 2017 Homøopatiske legemiddel– Sal utanom apotek NNH viser til dokument – Homøopatiske legemidler– Salg utenom apotek. I punktet Oppsummering, kjem SLV med ei tilråding: Dersom homøopatiske legemidler skal tillates solgt i butikk, anbefaler Legemiddelverket at dette skjer gjennom LUA-ordningen, som er en godt etablert ordning for salg av legemidler utenom apotek. Legemiddelverkets anbefaling er at det gjøres endringer i LUA-forskriften slik at reseptfrie homøopatiske legemidler som er registrert hos Statens legemiddelverk automatisk tillates solgt i LUA, med mindre de er ført opp på en negativliste over produkter som ikke kan omsettes i LUA. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) støttar dette forslaget. Kommentar: Sjølv om NNH støttar det framlagde forslaget, meiner vi at flaskehalsen når det gjeld tilgang på eit tilfredstillande sortiment, er den vedtatte registreringsordningen – jfr. EU-direktiv 2001/83/EF, 2004/27/EF, 2001/82/EF og 2004/28/EF og legemiddelforskriften §§ 3-21 og 3-22. NNH meiner difor det må bli fortgang i å effektuera dei forslaga som – Arbeidsgruppen for vurdering av spørsmål knyttet til privatimport av legemidler ved forsendelse, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2016 – har lagt fram. Samandrag av deira forslag: Særreglene om klassifisering av produkter som legemiddel ved privatimport oppheves. Krav om norsk markedsføringstillatelse, norsk pakning og særskilte dokumentasjonskrav oppheves. Legemidler som ikke er reseptpliktige i Norge, vil kunne importeres fra EØS-land av personer over 18 år til personlig bruk i samme mengde som etter dagens regler, dvs. i løpet av en tremåneders periode et rimelig kvantum som utgjør høyst tre måneders forbruk. Desse […]