Allmenn naturterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

03.06.2012
Allmenn naturterapi

Dei ulike naturmedisinske terapiformene kan vere svært ulike i si praktiske utøving, men verknadsmekanismane vil vere dei same. Forklaringsmodellane dei byggjer på er samansett av ulike omgrep, avgjerande ut ifrå kva kultur dei har oppstått i og kva for ein teknikk/reiskapar som blir nytta. Saman vil dei komplettera kvarandre, og med det danna forståingsmodellar som vil kunne ha positiv innverknad på den praktiske utøvinga av dei einskilde terapiformene.


Fleire utdanningar innan naturmedisin er i dag retta mot å gje kompetanse i sambruk/samhandling av ulike naturmedisinske terapiformer/diagnoseverktøy. Undervisninga i terapifaga/diagnoseverktøy og teoretisk grunnlag dannar ein logisk og faglig heilskap slik at kandidaten blir i stand til å velja individuelle behandlingsstrategiar for den einskilde pasient. Utdanninga i dei ulike terapifaga skal ha eit nivå som ivaretek pasienttryggleiken. Målet for behandlinga er å støtta kroppens sjølvregulerande system ved blant anna å minska ytre og indre belastningar, stimulera til avgiftning og aktivera/regulera immunsystemet. Slik utviklast ein indre homøostase, som gjer organismen i stand til å hela seg sjølv.

Dei ulike naturmedisinske systema/metodar som ein allmenn naturterapeut nyttar seg av, kan variera, men dei mest vanlege er: Tradisjonell kinesisk medisin, kinesiologi, soneterapi, homøopati, antroposofisk medisin, osteopati, kiropraktikk, homotoxikologi,  biopati, ernæringsterapi, kostveiledning, , urtemedisin,  øyreakupunktur og fleire andre diagnoseverktøy som irisanalyse, mørkefeltmikroskopi, mineral/vitaminanalysar osb.

Kva kan eg venta meg i behandlingssituasjonen?
Fyrste konsultasjon hjå ein allmenn naturterapeut, er ei kartleggjing av pasientens helsetiltand/symptom og journalføring av desse. Basert på pasienten sitt samla symptombilete og resultatet av ulike diagnosemetodar, blir det tilrettelagt eit individuelt behandlingsopplegg. Det vil også vera fokus på årsaksforhold, både av fysisk og psykisk karakter.

Ved kroniske plager vil den fyrste konsultasjonen vanlegvis vera omfattande og ofte vara eit stad mellom éin og to timar. Ved akutte plager er konsultasjonane mindre omfattande, fordi sjukdomsbiletet som regel er tydelegare og mindre samansett.

Lengda på behandlinga vil vera individuelle og kan avhenga av fleire faktorar: karakteren til sjukdomen, kor lenge han har vart, alderen til pasienten m.m. Einskilde ynskjer også å nytta eit behandlingsopplegg som ledd i førebyggjande tiltak, og då gjerne i eit lengre tidsperspektiv.

Fagkrav til allmenn naturterapeut MNNH
Grunnmedisin : 300 undervisningstimar (eller tilsvarande 30 stp.)
VEKS-fag: 50 undervisningstimar (tilpassa totalt studieomfang)
Naturmedisinsk grunnutdanning/diagnostikk/terapifag: 600 undervisningstimar ( minimum 1/3 skal vera praksis)
Sum: 950 undervisningstimar
Eigenstudietimar:  750 x 1,1 825 timar
Totalt studieomfang: 1775 timar

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene.

Se også
Generelt om NNH-medlemmers behandlingstilbud
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers