Soneterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

10.08.2015
Soneterapi


Soneterapi har lange tradisjoner innen legekunsten, og er en utbredt naturmedisinsk behandlingsmetode. Det knyttes noe usikkerhet til hvor gammel den er og hvor den opprinnelig oppsto. I følge historiske kilder ble metoden benyttet allerede for 5000 år siden både i India og Kina. Veggmalerier fra faraoenes Egypt, ca. 2330 f.Kr., viser at soneterapi ble utført der. Indianerne i Nord-Amerika har også hatt kjennskap til denne behandlingsformen.


Den moderne soneterapien ble satt i system og videreutviklet av den amerikanske legen William Fitzgerald på begynnelsen av 1900-tallet og videreført av ulike pionerer verden over. Soneterapi anvendes i dag som sunnhetsfremmende og forebyggende behandling og som komplementær behandling av pasienter, som også mottar behandling i det offentlige helsevesenet. Forsking viser at soneterapi er den fjerde mest brukte natur/alternativmedisinske behandlingsmetoden i Norge.

Soneterapi blir benyttet på forskjellige kroppssoner som rygg, legg, hender, føtter, ører osv. Mest kjent er fotsoneterapi. Enkelt forklart er soneterapi en behandlingsmetode, hvor man ved trykkpåvirkninger ett sted på kroppen forsøker å forbedre funksjonen ett annet sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet) avspeiles i delområder av kroppen (mikrosystemer), som igjen kommuniserer og vekselvirker med helheten. Irritasjonen som utløses ved trykk/massasje på sonepunktene, kommuniseres til respektive kroppsdeler/organer og skaper der lignende irritasjoner. Organismens svar er å forsterke selvforsvarsreaksjonene tilstrekkelig til at man greier å kurere seg selv.

Denne måten å forholde seg til kropp/naturen på, har fått et nytt teoretisk grunnlag gjennom ECIWO-biologien - Embryo Containing Information of Whole Organism.

 

Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?

Et av grunnprinsippene i naturmedisinen er helhetsprinsippet. Dette er tanken om at den menneskelige organismen fungerer som et hele, og at enkeltsymptomer ikke sees som isolerte fenomen. Alle symptomer er uttrykk for hvorledes organismen prøver å ta vare på eller vinne tilbake helsen. Denne holdningen til mennesket avspeiler seg i måten soneterapien jobber etter. Selv om pasienten kommer for en bestemt plage, foretar terapeuten alltid en helhetsbehandling som stimulerer hele organismen. Unntaket kan være ved akutte tilstander, der fokuset kan være mer rettet mot spesielle lokaliteter.

Første konsultasjon hos en terapeut som driver med soneterapi, vil begynne med nedskrivning/journalføring av symptomer eller smertetilstander, sykdomshistorie, medisinbruk osv.

Disse opplysningene vil danne grunnlaget for hvilke behandlingsstrategi terapeuten velger. Noen terapeuter har spesialisert seg i bruk av utvalgte sonesystem, som f.eks. fot eller hand. I slike tilfeller, vil det som regel bli foretatt en såkalt helhetsbehandling innenfor en bestemt sone. Behandlingen følger da et bestemt mønster for å dekke/påvirke hele kroppssystemet. Andre terapeuter velger å arbeide i flere sonesystem, og velger da ut de som passer best til hver enkelt pasient.

Arbeidsteknikken for å massere de ulike sonene kan være forskjellig, men de fleste bruker hendene som redskap. Av og til brukes «sonepinner» for å komme inn på punkter som er vanskelig tilgjengelig. Massasje/trykk på sonene kan oppleves smertefullt, men vil etter hvert avta. Er motstanden i vevet stort, gir dette også større smerte. Smertepunkter kan både oppleves med referanse til de deler av kroppen som pasienten har bevisste plager i, men også i andre organsystem som man vanligvis ikke har bevissthet om – f.eks. indre organer. Den generelle målsettingen med behandlinga er å fjerne spenninger i alle typer vev og dermed bedre grunnlaget for det en kaller selvhelbredelse. Terapeuten prøver etter beste evne ikke å overskride den enkeltes smertetoleranse, men legger seg tett opp til for å få en optimal terapeutisk effekt.

Det totale bildet av hvilke soner som er smertefulle eller yter vevsmotstand, kan sammen med pasientens sykdomshistorie gi en nyttig og utvidet informasjon om generell helsetilstand. Dette er nyttig i forbindelse med videre behandling. Ved mistanke om tilstander som er utenfor terapeutens kompetanseområde, skal alltid pasienten rådes til å oppsøke lege eller annen adekvat behandling.

Førstegangskonsultasjon varer som regel fra ¾ t til 1 ½ t. Etterfølgende behandlinger varierer fra 1 – ½ time.

Antall behandlinger det vil være behov for, vil variere avhengig av flere faktorer: sykdomshistorie, sykdommens art, livstil, ernæring, medisinbruk osv.

 

Fagkrav til soneterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med soneterapi som hovedterapiform:

Soneterapirelaterte fag 250 undervisningstimer

Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer

Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer

Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer

Totalt 710 undervisningstimer

 

Ekstern praksis 100 timer

Fordypningsoppgave 50 timer

Egenstudietimer 710 x 1,1 781 timer

Totalt studieomfang 1641 timer

Antall timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid. 


Se også
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
 
 
Video om soneterapi [nifab.no]
http://www.youtube.com/watch?v=zq9e1xWyvY0


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers