Homøopati | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

24.01.2014
Homøopati


Retningslinjene for den homøopatiske behandlingsmetoden ble etablert av den tyske legen Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Allerede som ung lege uttrykte han misnøye med mange av datidens behandlingsmetoder som han mente påførte pasientene mer skade enn helbredelse. 40 år gammel presenterte Hahnemann en ny metode for behandling av sykdommer. Den nye metoden bygget på likhetsloven. Denne loven sier at en sykdom kan kureres av en annen liknende sykdom eller av et legemiddel som etter grundige utprøvinger på normalt friske mennesker skaper lignende symptomer som det den syke har. I årene som fulgte utarbeidet Hahnemann de grunnleggende teoretiske og praktiske retningslinjene for det som etter hvert ble kjent som homøopati (tysk: Homöopathie).


Selve ordet homøopati er en sammensetning av de greske ordene homoion som betyr ‘liknende’ og pathos som betyr ‘lidelse’. Homøopatiens grunnleggende læresetning er similia similibus curentur som betyr ‘liknende skal kurere liknende’.

Hahnemann levde og virket i en tid da naturvitenskaplige idealer var på fremmarsj i europeisk kultur. Naturvitenskaplige idealer preger også homøopatien, blant annet i kravet om at legemidlene eksperimentelt skal utprøves på normalt friske forsøkspersoner før de anvendes på syke. Legemidlene som benyttes er utviklet spesielt for homøopatisk bruk. De aller fleste bygger på stoffer som finnes i naturen, slik som planter, mineraler, metaller og vev/sekret fra dyr. Legemiddelsubstansene blir som regel administrert i potensert form. Potensering innebærer en kombinasjon av fortynning og knusing (findeling) av utgangssubstansen i morter. I vann eller alkohol foregår findelingen ved risting/støting i flaske. Erfaringen viser at jo mer utgangssubstansen er fortynnet/ristet (potensert), jo mer mangesidig virker middelet samtidig som uønskede virkninger blir sterkt nedtonet.

Homøopati har blitt benyttet i over 200 år mot både akutte og kroniske plager. Det finnes ingen sykdomskategorier der homøopatisk behandling ikke er relevant. Men det finnes situasjoner som krever skolemedisinsk behandling eller kirurgiske inngrep fordi liv og helse er truet. I slike alvorlige situasjoner kan homøopati allikevel brukes i tillegg til skolemedisinsk behandling, spesielt med tanke på helingsprosessene og rehabilitering.

Homøopatien har global utbredelse, og flere land har også egne homøopatiske sykehus. I Norge praktiseres homøopati hovedsaklig av alternative behandlere, mens i flere andre land, blant dem Tyskland, Frankrike, India, er homøopatisk behandling også utbredt blant leger.


Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?
En homøopatisk konsultasjon består av en samtale der formålet først og fremst er å oppnå en detaljert oversikt over symptomene. Terapeuten trenger informasjon om smertekarakter, synlige tegn på kroppen, faktorer som forverrer eller forbedrer plagene (ytre påvirkninger, tid på døgnet o.a.), når og hvordan plagene oppsto, følgetilstander som oppsto samtidig med hovedproblemet m.m. For å sette symptomene inn i et større perspektiv trenger terapeuten også informasjon om tidligere sykdommer og om hvordan disse eventuelt har blitt behandlet.

Terapeuten vil også ta i betraktning kosthold og levemåte fordi disse faktorene både kan utløse og opprettholde en sykdomstilstand. Noen ganger er endringer i pasientens kosthold og levemåte i første omgang viktigere enn å finne et homøopatisk legemiddel.

Ved kroniske plager vil den første konsultasjonen vanligvis være ganske omfattende og ofte vare et sted mellom én og to timer. Ved akutte plager er konsultasjonene mindre omfattende fordi sykdomsbildet som regel er tydeligere og mindre sammensatt. Konsultasjoner med barn er vanligvis noe kortere enn med voksne.

Behandlingens varighet vil avhenge av flere faktorer: sykdommens karakter, hvor lenge den har vart, pasientens alder m.m. Jo mer nøyaktig pasienten formidler sine plager til terapeuten, jo større sannsynlighet er det for at terapeuten til enhver tid velger det mest passende legemiddelet, noe som forkorter behandlingstiden. Et tillitsfullt forhold mellom pasient og behandler er derfor viktig for å oppnå best mulig resultat. Behandlingen varer til pasienten er symptomfri eller så lenge som pasienten ønsker det.

Det går ofte noen uker mellom hver konsultasjon, men dette avhenger også av flere faktorer: om sykdommen er akutt eller kronisk, om behandlingen er virkningsfull eller ikke m.m. Det er ikke uvanlig med oppfølginger pr. telefon eller e-post for å gjøre justeringer i bruken av legemiddelet.

Legemidler til homøopatisk bruk et utprøvet enkeltvis og skal derfor brukes enkeltvis. Hvis to eller flere legemidler gis samtidig, kan det ikke utelukkes at noen egenskaper vil forsterke hverandre uhensiktsmessig mens andre egenskaper vil utlikne hverandre. Mange sykdomstilstander krever allikevel flere homøopatiske legemidler, og i så fall gis disse suksessivt.

Legemiddeldosene skal ikke være større enn akkurat tilstrekkelige for å sette i gang helbredelsesprosessen. For store doser kan påføre pasienten uønskede virkninger og dessuten gjøre behandlingen mindre effektiv.
Legemidler til homøopatisk bruk er i Norge klassifisert som legemidler og kan bare kjøpes på apotek.

Fagkrav til homøopat MNNH eller naturterapeut MNNH med homøopati som hovedterapiform
Homøopatirelaterte fag/klinikk 600 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Sum 1060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t x 1,1) 1166 timer selvstudier
Totalt studieomfang 2226 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Se også
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
 
nifab.no - homøopati
 
Video om homøopati [nifab.no]
http://www.youtube.com/watch?v=U1bPVSXJawc


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers