Etiske regler for medlemmer i NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Vedtekter
   Etiske regler

 

02.07.2014
Etiske regler for medlemmer i NNH

Enhver terapeut tilsluttet NNH plikter å drive sin praksis seriøst og samvittighetsfullt og alltid arbeide for pasientenes beste.


NATURTERAPEUTER FORPLIKTER SEG TIL Å:

 • Behandle kolleger med respekt, og være åpen og dele sine kunnskaper med dem.
 • Gi pasienten en tydelig beskrivelse av behandlingens formål, og så langt mulig orientere om behandlingens varighet og økonomiske konsekvens.
 • Drive sin praksis etter offentlig godkjente normer og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen.
 • Være orientert om andre behandlingsformer. Ha innsikt i egen begrensning for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling på en etisk forsvarlig måte.
 • Være oppdatert ved bl.a. etterutdanning, kurs, litteratur, tidsskrifter etc.
 • Behandle sine pasienter med respekt og integritet, overholde taushetsplikten og være varsom med å formidle opplysninger som ikke omfattes av denne.
 • Føre journal over gitt behandling. NNHs spørreskjema vedr. helseopplysninger eller tilsvarende skal være en del av journalen. Journalføringen skal skje i henhold til gjeldende lover og vedtekter.  Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Pasienten, evt. representant for pasienten, har rett til innsyn i sin journal.
 • Informere seg om pasientens allopatiske (skolemedisinske) medisiner, deres virkning og evt. farer ved å slutte med disse (seponering).  Seponering av medisin forordnet av lege, skal avtales mellom pasient og lege.
 • Informere pasienten om evt. bivirkninger av gitte naturmidler/preparater.
 • Informere pasienten om evt. reaksjoner på gitt behandling.
 • Rapportere mistanke om bivirkninger av naturmidler til NNHs etiske råd.
 • Følge de til enhver tid gjeldende norske lover og NNHs forskrifter for pasientbehandling.
 • Ha oppslag til orientering slik at pasienter som mener seg feilbehandlet i forhold til NNHs etiske regler, kan legge sin sak frem for NNHs etiske råd. Rådet plikter å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker.  Dersom klageren mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, evt. har tatt skade av behandlingen, er dette en sak for fylkeslegen.
 • NNH-terapeuter som er godkjent i akupunktur, er også underlagt ETCMAs Code of Professional Conduct.        

 

NATURTERAPEUTER MÅ IKKE:

 • Gi pasienten løfte om helbredelse, ei heller være til hinder for at pasienten mottar hjelp fra andre terapeuter eller fra det offentlige helsevesen.
 • Utnytte sine pasienter økonomisk.
 • Bruke behandlingsmetoder en ikke behersker.
 • Manipulere pasienter inn i religiøse, filosofiske eller politiske sammenhenger.
 • Opptre på en måte som kan skade kollegers eller NNHs omdømme.
Sist endret på landsmøtet mars 2014

 Vedlegg:
Etiske regler for NNHs medlemmer


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers