Arbeidsgrupper i NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Om NNH
   Administrasjon
   Arbeidsgrupper
   Behandlingstilbud
   Brukerfordeler
   FormÃ¥l
   Handlingsplan
   Hold oss oppdatert!
   Medlemsfordeler
   NNHs nettside
   Organisasjonskart
   Redaksjon
   Sentralstyre

 

05.11.2016
Arbeidsgrupper i NNH

Arbeidsgruppene i NNH har ulike funksjonar og mandat. I motsetnad til faggruppene, skal arbeidsgruppene vera fagnøytrale og arbeida for felles målsetjingar ut i frå det mandatet dei har fått. Representantar til arbeidsgruppene skal veljast på landsmøtet, så framt ikkje sentralstyret etablerar slike mellom landsmøta.

Dei ulike arbeidsgruppene er pr. i dag:
  • Strategi/politisk utvalg
  • Etisk råd
  • Godkjenningskomité
  • Forskingskomité
  • Redaksjonskomité
  • Revisjon/kontroll
  • ValgkomitéStrategi/Politisk utvalg
Dette utvalget kan ta initiativ til utgreiingar som omhandlar viktige strategiske valg for organisasjonen eller bli pålagt oppgåver av sentralstyret. Utvalget har i dei siste åra hatt oppgåva med å revidera NNH sin Kommunikasjonsstrategi/handlingsplan og utforma eit Utdannings- og kvalitetssikringsprogram. Gjennomføringa av det sistnemnde dokumentet er også tillagt dette utvalget.

Representantar i utvalget:
John Petter Lindeland, leiar john.petter@notteroynaturmedinske.no
Anne-Mette Eriksen Hjemaas ameriksen@h-nett.no
Fride Aasen frideaas@online.no
 

Etisk råd
Alle NNHgodkjente terapeutar plikar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Oppslag om pasientane sine rettar med omsyn til å klaga på behandling skal vera lett synlege eller framkoma i anna informasjon. Klagen kan enten sendast direkte til eit av medlemma i rådet eller til administrasjonen.
Rådet pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker. Dersom klagaren meiner seg behandla medisinsk uforsvareleg, eventuelt ha teke skade av behandlinga, er dette i tilfelle også ei sak for fylkeslegen/helsetilsynet.

Representantar i rådet:
Heidi Vengsholt heveng@online.no
Henrik Mathiesen rigpa@frisurf.no
Annette Ditlev-Simonsen Marcussen adsm@online.no

Viser elles til ETISK RÅD http://www.nnh.no/article.aspx?id=14
 

Godkjenningskomiteen
Utdrag frå NNH sine vedtekter - § 6.1.:
"Det velges en godkjenningskomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Alle individuelle søknader om terapeutmedlemskap skal vurderes av godkjenningskomiteen. Godkjenningskomiteen arbeider etter instruks utarbeidet av de respektive faggrupper eller sentralstyret/landsmøtet. Dersom komiteens avgjørelser ikke er enstemmig, avslås søknaden. Søker kan anke avgjørelsen inn til sentralstyret.
Medlemmene i godkjenningskomiteen skal være uhilda i forhold til skoler/undervisningsinstitusjoner."

Representantar i komiteen:
Heidi Schanke post@heidis.no
Lill-Tove Hansen lilhans483@hotmail.com
Runa Aulie Tørnby runatoe@online.no 
 
 
Forskningskomiteen
NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.

Aktuelle forskingsstrategiar:
* Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
* Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
* Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
* Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
* Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
* Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
* Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.

Representantar:
Una Hege Iversen-Ottne unahege@msn.com
Eskild N. Bakken eskildbakken@gmail.com
Bodil E. Salomonsen bodil@helsekoden.no 
 
Redaksjonskomiteen 
se egen fane på menyen til venstre

Revisjon/kontrollkomiteen
Revisjon foretas av valgt revisor, og intern kontrollkomite skal påse at organisasjonens økonomiske midler benyttes etter målsetningen.

Representantar:
Heidi Vengsholt heveng@online.no
Hilde Lund-Hanssen hilde.lundhanssen@gmail.com
 
 
Valgkomiteen
Valgkomiteens ansvar er å legge fram forslag til Landsmøtet for alle tillitsvalgte i NNH.
 
Representantar:
Anne-Mette Eriksen Hjemaas ameriksen@h-nett.no
Turid Jacobsen turidjac@gmail.com
Mette Henning firmapost@mettehenning.no


Vedlegg:
Etiske regler for NNHs medlemmer


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers