Fellesaksjon for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.06.2013
Fellesaksjon for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester


Aksjonen er et samarbeid mellom fem organisasjoner innen psykisk helse: Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall overcome (WSO), står bak et samlet krav om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.


I grunndokumentet (se vedlegg) som ble levert til helse- og omsorgsdepartementet v/Øie, den 11. februar 2013 står det:
 
De som ønsker legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige døgn-tilbud i psykisk helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke om å være for eller imot medisiner. Det handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro på og ønsker. Det handler om valgfrihet.
 
For å opprette døgntilbud også for denne gruppen ønsker aksjonen at:
Det må etableres medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Med medisinfrie tilbud mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter som et reelt og etablert valg tilgjengelig for mennesker i krise, hvor
  1. man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse
  2.  grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelemessige måltider og mennesker å snakke med
  3. det kan utvikles gode behandlingskulturer for ikke-medikamentell behandling, som kan styrke et fagfelt og fagpersonell med behov for kunnskapsutvikling
Se innbydelse til informasjonsmøte om aksjonen - 10. juni i Oslo: http://www.nnh.no/article.aspx?id=12&subid=999
 
 
MEDIKAMENTFRIE TILBUD SOM TVANGSREDUSERENDE TILTAK
 
Siden opptrappingsplanens start i 1997 har det vært et uttalt mål å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. Så langt, i 2013, har man ikke lykkes med dette. Det viser seg at tvangsbruken faktisk har gått noe opp. En bedre utbygging og organisering av allerede eksisterende behandlingstilbud er altså ikke i seg selv nok til å redusere bruk av tvang. Hva da med oppbygging av nyskapende, medisinfrie, behandlingstilbud. Dette er fortsatt ikke prøvd, til tross for sterkt påtrykk fra organisasjonene om at dette trengs.
 
Tillit er en forutsetning for gode resultater
Forskning viser at pasienten må ha tillit til behandler for å bli bedre. For mange kan psykiske helsetjenester bli det motsatte. mange forteller at de ikke tør oppsøke hjelp, fordi tvang og tvangsmedisinering har gjort at de har mistet tillit til hjelpeapparatet. De har opplevd å få en behandling med medikamenter som ikke har hjulpet. Et medisinfritt tilbud som er tilgjengelig for de som ønsker det, vil kunne gjenopprette tilliten og føre til å flere søker hjelp i tide.
 
Påtvunget bruk av medikamenter er konfliktfylt mellom pasient, behandler og familie
Bruk av psykofarmaka er for mange et konfliktfylt tema, ikke bare mellom pasient og behandler, men også mellom pasient og pårørende. Den del pårørende opplever å bli stående i skvis mellom en nærstående som ikke ønsker å bruke medikamenter og behandlingsapparatet som krever dette, noe som kan føre til tillitsbrudd. Fordi det ikke finnes annen tilgjengelig behandling hvis kriser oppstår, vil også pårørende kunne føle seg presset til å godta eller presse på for medikamentbruk til tross for at de selv har store betenkeligheter i forhold til medikamentene og ønsker å støtte pasienten i hans eller hennes ønsker. Dette beskrives som en svært vanskelig situasjon, som kan føre til splittelse og tillitsbrudd. Ved tilgjengelige medisinfrie behandlingstilbud vil også pårørendes situajson kunne bedres og konflikter dempes, ved at man får den hjelpen man trenger og ønsker.
 
Lov og menneskerettigheter
I Lov om Pyskisk Helsevern står det at frivillighet skal være prøvd før tvang iverksettes. I dag består alternativene til tvangsmedisinering i stor grad av at man tar medisiner frivillig. Folkeaksjonen mener at det må tilbys reelle alternativer som ikke inkluderer medikamenter for at dette kravet i loven kan sies oppfylt.
 
 
DET FINNES ALTERNATIVER SOM VIRKER
 
Helseforetakene må ta i bruk alternativene som finnes, slik at flere klienter kan bli friske, selvstendige og frigjort fra medisiner og behandlingsapparatet. En behandling som pasienten selv har tro på og ønsker å følge, kan føre til en høyere recovery-/bedringsprosent. Dette er god samfunnsøkonomi da flere blir uavhengig av flere innleggelser og trygd, og i stedet kommer i ordinært arbeid eller annen meningsfull aktivitet, og ikke minst bra for den enkelte selv.
 
Ta utgangspunkt i tilfriskningserfaringer
Hva er alternativene til medisiner? Folkeaksjonen velger ikke å gå inn på eller favorisere utvalgte metoder, eller konkretisere spesielle tiltak i dette skrivet. Det vil være behov for forskjellige tilbud, og det kan være stor forskjell fra person til person hva man ønsker og trenger. Vi ber i stedet helseforetakene ta utgangspunkt i menneskers tilfriskningserfaringerog utvikle alternativer i samarbeid med organisasjonene, pasienter og pårørende.
 
Brukermedvirkning, Individuell Plan og Kriseplaner
Det snakkes varmt om brukermedvirkning både fra politikere, helsedepartementet/-direktoratet og helseforetakene. Det sier seg selv at når mange opplever at man har valget mellom
  1. frivillig medisinering
  2. ingen behandling
  3. tvangsmedisinering
når man er i krise, er det ikke rom for noen reell brukermedvirkning. Skal brukermedvirkning ha noen mening, må alternativer til medisiner være tilgjengelig for alle.
 
Et behandlingsforløp må være godt planlagt og ha konstruktivt innhold, skal det fungere for pasientene. Så tidlig som mulig må det bli skrevet en individuell plan (IP) hvor pasientens ønsker og mål er førende for veien videre og ut av problemene. For noen kan det være ønskelig  å ta medisiner i en akuttfase, for å bli i stand til å komme i gang med et konstruktivt og målrettet opplegg. For andre er det viktig med et helt medikamentfritt behandlingsforløp, hvor andre tiltak må brukes, også akutt. Det må være pasienten som selv bestemmer hvor lenge medisinering skal vare eller om det i det hele tatt skal brukes medisiner. En god planlegging hvor ulike handlingsalternativer drøftes, vil kunne gjøre dette mulig. Kriseplan er et godt tiltak for å sikre pasientens selvbestemmelse.
 
Nasjonal Strategi for økt frivillighet
For å gi rom for frivillighet, må det være flere tilgjengelige tilbud å velge mellom. Brukere av psykiske helsetjenester må ha mulighet til å velge mellom ulike behandlingsformer, hvor medikamentfrie enheter er en naturlig del.
 
Om aksjonen
Initiativet til aksjonen ble tatt på brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011. Vi har skrevet et brev til helseministeren som ble  undertegnet av alle organisasjonene 20. oktober 2011. Brevet er fulgt opp med to påfølgende brev til HOD.
 
Det er lagt klare politiske føringer på at medisinfrie tilbud skal bygges opp. Til tross for at dette er et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsbrevet til helseforetakene, ser vi at svært lite har skjedd i praksis siden brevet ble sendt 19. mars 2010. Ut fra det vi har sett i regionale/lokale planer for reduksjon av tvang, foreligger det heller ingen konkrete planer i helseforetakene for oppbygging av medisinfrie tilbud.
 
Vi ser med glede at oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene 2013 fortsatt har fokus på at man skal prioritere legemiddelfrie behandlingstilbud i punkt 4.9: ”Psykisk helsevern er i størst mulig grad basert på frivillighet. Det legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det.”
 
Kravet om medikamentfrie tilbud har vært fremmet fra de enkelte brukerorganisasjonene i lang tid. Vi trenger ikke flere utrednnger eller mer forskning før det settes i gang med oppbyggingen. Vi krever HANDLING NÅ!
 
Med vennlig hilsen
Fellesaksjonen for medisinfri behandling innen psykiske helsetjenester


Vedlegg:
Grunndokument: Folkeaksjon for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers