Svar til NAFKAMs leder | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

04.01.2012
Svar til NAFKAMs leder

   
Britt Hertzberg Untiedt
Frittalende veteran
Det er alltid vanskelig med kritikk som oppleves urettferdig, det vet vi i alternativ medisin alt om. Så når du velger å gå inn i et alternativmedisinsk minefelt med skolemedisinske vernebriller og i tillegg er sterk i troen på egen modell, med et kart som tydeligvis ikke er oppdatert i forhold til terrenget, blir konsekvensene kanskje et ønske om å avsløre og bekjempe alternativ medisin i stedet for ekte dialog og samarbeid. 
 
Av
Britt Hertzberg Untiedt
 
Ditt svar i Naturterapeuten nr. 3/2011er kanskje ment som dialog, men dessverre ikke utformet slik, og lyder dessverre som ubekreftede påstander. Se http://nnh.no/article.aspx?id=775
 
Du har prøvd å unngå offentlig debatt, skriver du. Dette til tross gikk du ut i Morgenbladet 24. juni 2011 og kalte alternativ medisin placeboeffekt. I Morgenbladet sa du videre at forskningen i NAFKAM var for å slippe å idiotforklare 50 % av det norske folk som velger alternativt.  Er dette en tilnærming til vårt fagfelt og våre pasienters erfaringer som du mener vil føre til dialog og samarbeid? Eller er dine uttalelser utilsiktet med på å bekrefte mye av min kritikk?
 
I ditt innlegg i Naturterapeuten lister du opp det dere skal ha gjort i NAFKAM med henvisning til både Aarbakkeutvalgets anbefalinger og politikernes mandat og instrukser til NAFKAM. Men med dine uttalelser i Morgenbladet sitter jeg igjen med et inntrykk av at 10 års arbeid og store summer ikke har ført til annet enn denne type uttalelser. Hvorfor mener du at din sannhet er mer verdifull enn både alternative terapeuters og deres pasienters sannhet?
 
I mer enn 10 år har vi ventet med respekt, tålmodighet og ikke minst håp om økt samarbeid på tvers av tidligere skillelinjer, og først nå har flere av oss tatt til motmæle. Med andre ord har samarbeidsviljen og troen på politikernes intensjoner og NAFKAM vært sterk i alternativmiljøet.
 
Dere har fått mye skryt, skriver du, og det høres jo bra ut, men for hva og fra hvem? Neppe fra de denne saken berører. Jeg benekter ikke derved at NAFKAM kan ha skrevet mange imponerende rapporter. Problemet er bare at så lenge miljøet ikke kjenner innholdet og vet hvordan disse rapportene blir behandlet, så vil NAFKAMs arbeid heller ikke ha den effekten som var tilsiktet. Ikke i forhold til ”cost benefit” av alternativ medisin og ikke i forhold til økt tverrfaglig samarbeid på flere nivå til beste for brukerne av våre tjenester. Dette var noe av det politikerne var mest opptatt av i forkant av nedsettelse av Aarbakkeutvalget.
 
Uten kjennskap til innholdet i disse rapportene er det også vanskelig å svare deg konkret på dine påstander i siste Naturterapeuten. Problemet med slike rapporter, som det finnes tusenvis av i Helsevesenet, er at de altfor ofte ender med å støve ned i en dertil egnet skuff.
 
Burde man ikke opplyse fremfor å innsnevre? Leger flest vet jo ikke nok om alternativ medisin til å forstå hvordan alternativ medisin virker. De er heller ikke oppdatert vedrørende nyere forskning som gjennom bioholografi og kvantefysikk kan bekrefte og dokumentere virkningen av mer enn 50 % av all alternativmedisinsk behandling.
 
Alternativ medisin er i dag et vidt fagfelt, like vidt som skolemedisinen, befolket med vel skolerte mennesker, hvorav flere leger. Er det ikke da både vitenskapelig og politisk i pakt med ånden anno 2011 å være inkluderende, åpen, imøtekommende og dyrke mangfoldet? I stedet har du som NAFKAMs leder valgt isolasjon, ensidig fokus på homøopati og akupunktur og avvist kontakt og henvendelser fra miljøet du skal studere, herunder henvendelser fra en av miljøets mest erfarne leger Vilhelm Schjelderup!
 
Det at du viser til ansatte ved NAFKAM som til sammen har 120 års erfaring er ikke svar på min kritikk. Det jeg kritiserer er hva dere har valgt å forske på og hvordan dere forsker. Dette fremkommer blant annet i pressen hvor dere gikk ut tidlig og etterlyste oppsiktsvekkende resultater av alternativmedisinsk behandling. Dette mener mange i alternativmiljøet avslører NAFKAMs holdning til vårt arbeid, som vi ikke opplever oppsiktsvekkende, men tvert imot helt naturlig i forhold til vår biofysiske tilnærming og behandling og ikke minst i forhold til de resultater vi oppnår. Nettopp resultatene av alternativmedisinsk behandling var en av grunnene til at politikerne ønsket å nedsette Aarbakkeutvalget.
 
Du innrømmer i tillegg at NAFKAMs forskning ikke spesifikt er innrettet mot en biofysisk modell. Hvordan er det mulig å unngå hvis dere virkelig ønsker å forstå effekten av alternativ medisin?
 
Jeg kan forstå det hvis dere ikke ønsker å sette dere inn i vårt fagfelt som er både omfattende, komplisert, sammensatt, fleksibelt, enkelt, enormt detaljrikt, individuelt, mangfoldig, vitenskapelig og med sterk tro på livskreftene i naturen og i mennesket. Vi tror på resultater og erfaringer og at vår behandlingsmodell skal tilpasses pasienten, og ikke pasienten til modellen, slik skolemedisinen ofte prøver på. Alternativ medisin er energimedisin og erfaringsmedisin og må vurderes deretter.
 
Begge miljøene, enten vi befinner oss innenfor skolemedisinen eller alternativ medisin, bør søke sannheten, ikke makten. Det igjen betyr at vi må ta hensyn til alt som støtter livet i mennesket og i naturen. Vi bør velge modeller og metoder som stimulerer og regulerer, ikke bekjemper.
 
Det er med sorg i hjertet jeg ser på all den tiden som er kastet bort i kampen om å få rett, istedenfor ekte dialog og samarbeid i åpenhet og ydmykhet i forhold til at 50 % av befolkningen erfarer at alternativ medisin virker på grunnlag av en biofysikk modell.
 
Vi trenger dere like mye som dere trenger oss, for det vil ofte være stadiet av sykdomsutvikling som vil være avgjørende for hva vi velger, men vår modell kan bidra til langt mer forebygging enn det vi har i det offentlige i dag.
 
Å forsøke å snu en sykdomsprosess til en helbredelsesprosess slik alternativ medisin prøver på og svært ofte lykkes med, er det motsatte av å bekjempe og behandle symptomer med kjemiske midler, operasjoner eller innleggelse i psykiatriske klinikker fordi skolemedisinske biologiske prøver ikke kan bekrefte pasientenes symptombilde, slik vi nå opplever det med ME-pasientene.
 
Det som jeg opplevde mest positivt med politikernes uttalelser i flere Stortingsmeldinger forut for nedsettelsen av Aarbakkeutvalget, var at de ønsket flere aktører på banen, også utenfor norsk helsevesen for å vurdere årsakene til folks helseplager. De påpekte videre at de så på alternativ medisin som en meget viktig aktør i dette arbeidet på grunn av resultatene alternativ medisin oppnådde. Videre viste de til at folks helseplager ikke alltid kan avdekkes eller bekreftes med dagens medisinske metoder og av den grunn mente politikerne det var/er spesielt viktig å se på andre muligheter.
 
Har dette vært NAFKAMs formål?
 
Også det alternative miljøet må ta selvkritikk som ikke har fått med seg vår historie og nok kunnskaper om alternativ medisins grunnleggende filosofi og biofysiske forklaringsmodell. Det ville gjort det lettere for NAFKAM å orientere seg i vårt fagfelt.
 
------------
 
Svar fra leder av NAFKAM, Vinjar Fønnebø
Jeg takker for flere interessante innspill og synspunkter fra Britt Hertzberg Untiedt, og vil ta dem med meg i vår fortsatte gode dialog om forskning med utøverorganisasjoner innen alternativ behandling. Jeg vil samtidig bruke anledningen til å oppfordre andre enkeltpersoner i bransjen som har synspunkter på NAFKAM, om å ta kontakt via sine utøverorganisasjoner, slik at vi bedre kan ha mulighet og kapasitet til en konstruktiv dialog.
vinjar.fonnebo@uit.no
 
-----------
 
Vi anbefaler i denne sammenheng legene Vilhelm Schjeldrups og Bjørn J. Øverbyes innlegg i Naturterapeuten nr 3/2011:
 
Legevitenskapens forfall av Bjørn Johan Øverby
 
Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin av Vilhelm Schjelderup


Vedlegg:
NT 04 2011 - Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers