Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.09.2011
Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt

    
Vinjar Fønnebø
Foto: Ingun A Mæhlum
- Ved NAFKAM setter vi pris på alle tilbakemeldinger på vår virksomhet. Siden etableringen i 2000 har vi fått mye ros, men fra tid til annen har det også kommet kritikk fra ulike hold. Britt Hertzberg Untiedt har i to innlegg i Naturterapeuten påpekt en rekke forhold hun mener er kritikkverdige. Personlig er jeg ikke tilhenger av skriftlige polemikker i offentligheten.


Av
Vinjar Fønnebø
Direktør for NAFKAM
vinjar.fonnebo@uit.no
 
Jeg har derfor etter hennes første innlegg hatt en e-postutveksling direkte med Hertzberg Untiedt for å be om nærmere dokumentasjon av en del påstander, samt for å se om vi kan finne fram til en samforståelse av hva NAFKAM er, hva vi har gjort samt hva vi gjør. Siden Hertzberg Untiedt spesifikt ber om offentlig svar og redaktøren av Naturterapeuten også ønsker et innlegg, vil jeg derfor kort komme med mine kommentarer til de to innleggene.

Hertzberg Untiedt hevder i sitt første innlegg at NAFKAM ”ivaretar på ingen måte politikernes intensjoner”. Stortingspolitikerne fra alle partier ga i sin tid i all hovedsak full støtte til de forskningsmessige enstemmige anbefalinger som Aarbakkeutvalget kom fram til. Ved gjennomgang av disse i NOU 21/98 finner jeg at NAFKAM har fulgt disse anbefalingene nøye. Jeg kan vanskelig forstå at det kan ses på som et ” dilettantisk makkverk” å følge de anbefalinger som nettopp Hertzberg Untiedt og resten av Aarbakkeutvalget ga.

Hertzberg Untiedt hevder også at ”våre dyktigste aktører på dette feltet er fullstendig satt på sidelinjen”. Ansettelse ved NAFKAM foregår etter det offentliges ordinære prinsipper for utlysning. Våre utlysninger vektlegger også bakgrunn fra alternativ behandling. Av våre vitenskapelige ansatte har fem også klinisk bakgrunn fra alternativ behandling, med til sammen mer enn 120 års erfaring. Selvsagt er det langt flere aktører innen alternativ behandling som vi kan tilegne oss viktig kunnskap fra. Så vidt jeg kan huske har vi avvist svært få, men har ikke kunnet følge opp alle ideer til forskningsprosjekter.

Jeg beklager sterkt hvis NAFKAM på noen som helst vis kan forbindes med halvsannheter eller ”maktovergrep … mot folk flest, hvor sannheten skjules på en måte som først og fremst skal ivareta legenes egne interesser”. Slike påstander er såpass alvorlige at det er nødvendig at Hertzberg Untiedt redegjør for hva hun mener dette dreier seg om.

I sitt andre innlegg formulerer Hertzberg Untiedt fem konkrete spørsmål. Jeg besvarer de alle kort nedenfor:

 • Fra hvem innhenter dere data?
  Det er avhengig av forskningsspørsmålet i hver enkelt studie, pasienter, behandlere, befolkningen, litteratur osv.
 • Hvilke forskningsmodell har dere benyttet?
  Vi bruker et bredt spekter av forskningsmetoder, og har utviklet en forskningsstrategi/modell som har følgende tentative progresjon i utforskning av alternativ behandling: kontekst, bivirkninger, systemeffekt, komponenteffekt og virkningsmekanisme.
 • Hvorfor forsker dere på bivirkninger på homeopati?
  Dette gjør vi fordi anbefalingen fra Aarbakkeutvalget var å også forske på bivirkninger. Innen homøopati er dette lite utforsket til nå, og det er derfor nødvendig å avklare disse forhold. Denne forskningen er for øvrig støttet (også økonomisk) av Norske Homøopaters Landsforbund.
 • Hvorfor er alternativ medisinere med lang erfaring, både innen fagfeltet og i forhold til forskning, utestengt?
  Som redegjort for over, har vi innomhus flere medarbeidere med meget lang klinisk erfaring fra alternativ behandling. Ingen er utestengt, men vi ansetter våre medarbeidere på grunnlag av søkeres samlede kompetanse og erfaring i forhold til stillingsutlysningen. Ingen (andre) er utestengt som samtalepartnere for oss.
 • Hvorfor har dere stort sett valgt å se nærmere på akupunktur og homeopati?
  Akupunktur har vært gjenstand for mye forskning på NAFKAM. Dette skyldes at vi kanskje har verdens tetteste konsentrasjon (bortsett fra Øst-Asia) av forskere med den høyeste vitenskapelige kompetanse på området. Homøopati har hittil ikke vært høyt prioritert hos oss, bortsett fra den pågående bivirkningsstudien.

Når Hertzberg Untiedt hevder at hennes forståelse av kroppens selvhelbredende evner og helsevesenets betydning for helse ikke deles av NAFKAM, må dette skyldes at vi ikke har kommunisert klart nok vårt syn. Som de fleste andre, mener vi at kroppen har selvhelbredende krefter som behandling skal støtte opp om, og vi mener at helsevesenet (og alternativ behandling) i all hovedsak er til nytte for mennesker med helseplager. Folkehelsen skyldes for det meste faktorer utenfor behandlingsvesenet.

Til slutt får vi noen råd fra Hertzberg Untiedt:

 • Ta kontakt med flere av våre fagorganisasjoner og personer innenfor vårt fagfelt med lang erfaring både innenfor alternativ medisin, skolemedisin og forskning.
  NAFKAM har jevnlig kontakt med både SABORG og Akupunkturforeningen, og diskuterer med dem både nye forskningsprosjekter og forskningsmetoder.
 • Opprett flere fagråd både lokalt og sentralt.
  Kontrakten mellom Universitetet i Tromsø og HOD hjemler for et formelt fagråd for NAFKAM. Dette har en representant fra SABORG og tre forskere innen alternativ behandling fra Norge og utlandet.
 • Bruk miljøet og gi dem den hjelpen de trenger til å forfatte et evalueringsskjema tilpasset en biofysisk kartleggingsmodell for anamnese, terapi, behandlingsforløp og resultater, til bruk overfor pasienter som oppsøker registrerte terapeuter i Norge.
  Dette arbeidet er allerede i gang i samarbeid med lokale alternative behandlere i Tromsø, men ikke spesifikt innrettet mot en biofysisk modell.

Samarbeidet med det alternative behandlingsmiljøet som helhet trenger vi å utvikle sammen, slik at vi kan finne en kortest mulig vei fra gode ideer til konkrete forskningsprosjekter. Vi håper Naturterapeutens lesere kan hjelpe oss med gode innspill til hvordan denne flyten kan bli enda bedre.

- - - - - - - - - - - -
 
Se oversikt over NAFKAMs forskningsprosjekter 
 
- - - - - - - - - - - -
 
Relaterte saker:
[Naturterapeuten nr. 3/2011]
Hva skal vi med NAFKAM?
Thore K Aalberg: - Det er jo nettopp gjennom press fra det alternative medisinske miljøet at staten bevilger forskningsmidler til forskning på alternativ medisin. Men hva har skjedd?
[Naturterapeuten nr. 3/2011]
Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin
Vilhelm Schjelderup: - Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin.
 
[NNH.no 26.06.2011]
NAFKAM  i et forskningsmessig minefelt
Som en reaksjon på de svar Britt Hertzberg Untied har fått fra Fønnebø etter publisering av artikkelen "NAFKAM, nok et eksempel på maktarroganse?" og de svar han gir i Morgenbladets artikkel "Placeboaffekten", skriver hun et åpent brev på NNHs nettsider.
 
[Naturterapeuten nr. 2/2011]
NAFKAM, nok et eksempel på maktarroganse?
Britt Hertzberg Untied tar et oppgjør med forskningssenteret NAFKAM som ble etablert i etterkant av Aarbakkeutvalgets offentlige utredning Alternativ medisin (NOU 1998:21). 
 
[Naturterapeuten nr. 2/2008]
Logobyggjaren NAFKAM
John Petter Lindeland: - Overskrifta er ikkje meint som ei negativ fokusering på det arbeidet NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter Innen Komplementær og Alternativ Medisin) har gjort og gjer, men heller ein innfallsvinkel til å diskutera prioriteringar ut ifrå ulike brukarperspektiv.
 
[Morgenbladet 24.06.2011]
Alternativ kunnskap
I Tromsø forskes det på alternative behandlingsmåter. Målet er å bygge bro over til skolemedisinen, noe som provoserer medisinprofessorer og realister.
 
[Naturterapeuten nr. 1/2011]
NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble etablert i 2002 og er et skandinavisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling.
 
[Naturterapeuten nr. 1/2011]
Homøopati - terapeutisk flaggskip i opprørt hav?
+ Forskning på bivirkninger av homøopati
Lignendeprinsippet og de små dosene er vanskelige å forholde seg til - ikke bare blant vitenskapsfolk og innen skolemedisinske retninger, men også i de homøopatiske miljøene - kanskje først og fremst fordi homøopati som begrep verken passer inn i eller samsvarer med gjeldende vitenskapelige rammeverk/paradigme.
 
[Naturterapeuten nr. 3/2010]
Er forskning på alternativ behandling relevant for deg?
Som en fin start på vårt 10-års jubileum hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i vår gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på komplementær og alternativ medisin (KAM) i Tromsø (ICCMR2010). 400 av verdens fremste forskere fra omlag 35 land var representert.
 
[Naturterapeuten nr. 3/2010]
Inntrykk fra ICCMR-2010
ICCMR-konferansen i Tromsø 18.-21. mai i år ga et svært bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Spennet var meget stort både når det gjaldt behandlingsmetoder, reiselengden for deltakerne og foredragenes relevans.
 
[VOF nr. 2/2010]
Om makt og motkulturell avmakt
I Helsemagasinet VOF set leiar i NNH - John Petter Lindeland - søkelyset på kompetanseheving innan alternativ medisin og tek til orde for at naturmedisinsk utdanning skal ha ein kvalitet som gjer at utøvarane blir godkjent på linje med andre helsearbeidarar.
 
[Naturterapeuten nr. 4/2009]
Politikkutvikling etter Aarbakkeutvalget - grøftekøyring eller himmelstige?
Leiar i NNH, John Petter Lindeland, sitt innlegg under markeringa av at det er 10 år sidan NOU 1998:21 Alternativ medisin. Markeringa fann stad i Tromsø 12. november 2009.


Vedlegg:
NT 03/2011 - Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers