NAFKAM - i et forskningsmessig minefelt | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

26.06.2011
NAFKAM - i et forskningsmessig minefelt

   
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin kritiseres fra flere hold for tiden. I Naturterapeuten nr. 2/2011 tar Britt H Untiedt et oppgjør med forskningssenteret. I Morgenbladet 24. juni i år svarer direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, på andre kritiske røster rettet mot senterets innsats og metoder. Britt H Untiedt er ikke fornøyd med de svar Fønnebø gir.Som en reaksjon på de svar hun selv har fått fra Fønnebø etter publisering av artikkelen "NAFKAM, nok et eksempel på maktarroganse?" og de svar han gir i Morgenbladets artikkel "Placeboaffekten", skriver hun følgende i et åpent brev:
 
Kjære Vinjar!
 
Jeg forstår at du unngår å svare meg som best du kan, og viser til generelle anbefalinger som du mener å ha fulgt. Du har ennå ikke klart å svare meg på følgende:
  • Fra hvem innhenter dere data?
  • Hvilke forskningsmodell har dere benyttet?
  • Hvorfor forsker dere på bivirkninger på homeopati?
  • Hvorfor er alternativ medisinere med lang erfaring, både innen fagfeltet og i forhold til forskning, utestengt?
  • Hvorfor har dere stort sett valgt å se nærmere på akupunktur og homeopati?

Jeg anbefaler deg å gå inn på Gule sider og se på hva akupunktører og homeopater kan tilby. De fleste har for lengst erfart at egen terapi alene ikke alltid fører til målet og at kombinasjonen av flere metoder/terapier er det som gir resultater.

Det du røper med dine svar, prioriteringer og valg av forskningsprosjekt, er en grunnleggende inkompetanse på vårt fagfelt. Det grunnleggende i alternativ medisin er å stimulere kroppens selvhelbredelsesevne. Til det er det mange innfallsporter med utgangspunkt i summen av belastninger og individuelle faktorer. Vår modell er egentlig helt i tråd med det politikerne etterlyste i sine Stortingsmeldinger forut for nedsettelse av Aarbakke-utvalget for å vurdere årsakene til at folk blir syke.  

Det jeg kritiserer mest av alt er det manglende samarbeidet på tvers av tidligere skillelinjer. Det var en av politikernes hovedintensjoner da de nedsatte utvalget. Det var brukerperspektivet, ikke legeperspektivet som stod sentralt. Derfor er det ubegripelig at NAFKAM ble nedsatt uten en bred representasjon fra vårt fagfelt.  

Flere med meg mener at NAFKAM overser en mengde behandlingsmuligheter som kunne gjøre helsevesenet både bedre og billigere. Med din professortittel i forebyggende helse burde du grepet dette begjærlig. Du burde tatt tak i muligheten til å forstå og dokumentere kroppens helbredelsessystem som dere mangler en vitenskapelig teori på. Gjennom det ville dere også kunne dokumentere alternativ medisin. Det ville kunne føre til et langt bedre og mer oppsiktsvekkende ettermæle for din innsats og en langt bedre forebyggende modell for samfunnet som helhet. Mangel på denne kunnskapen burde forlengst vekket langt flere leger til større innsats og forskning på dette feltet. At mer enn 2000 dør av bivirkninger og feilbehandling på norske sykehus årlig, dette er bare toppen av isfjellet, burde føre til litt større ydmykhet og langt mindre overbevisning om egen modell. Tvert imot burde det ført til større interesse for alternativ medisinske metoder og hvorfor så mange erfarer at den hjelper.  

Igjen blir det som å sette rørleggere til å bedømme elektrikeres arbeid. Når en strømkabel ryker vil en rørlegger, i overført betydning, skifte pakning i vannrørene og påstå at det ikke økte strømtilførselen i den elektriske kabelen, og forkaste hele metoden. Beklager hvis dette virker lite respektfullt, men så absurd opplever vi den måten leger prøver ”å dokumentere” vårt fagfelt på, ref til vedkommende som nå skal ta doktorgraden på bivirkninger av homeopati. Det er rett og slett idioti og igjen har jeg mine ord i behold. Dette føler jeg blir mer og mer pinlig for NAFKAM. Dersom homeopati gir bivirkninger i høyere potenser må det tas som et bevis på at homeopati virker.

Vi er ikke en gruppe som tar sine pasienter på fanget og forteller dem hvor frisk de vil bli. De fleste av oss har etter hvert utdanning på høyskolenivå, eller enda høyere, innenfor alternativ medisin. Holdningen du viser og den jeg møtte i Aarbakke-utvalget i tillegg til den du selv fremførte på vårt fagseminar på Sundvollen i oktober 2010, er det som først og fremst bør endres.  På Sundvollen prioriterte du et foredrag om hvordan alternativ medisinere kan oppnå mer respekt! At respekten for norske leger og norsk helsevesen har vært synkende i flere år burde bekymret deg langt mer. Til ettertanke har prosentandelen som oppsøker alternativ medisin økt dramatisk de siste 20 årene.  

Det pussige er at mange av de som oppsøker oss er fra helsevesenet. Den arrogansen legeforening og utdanningsinstitusjoner/universitet viser i forhold til alternativ medisin gjør at vi går glipp av disse medisinske erfaringene, fordi altfor mange ikke våger å stå frem. Frykten er stor blant dine egne kollegaer mot sanksjoner eller utestenging fra det ”gode selskap”. Borchrewink utvalget avslørte i sin tid at kun 20 % av alle prosedyrer anvendt i norsk helsevesen kan dokumenteres vitenskapelig. Det meste er antagelser. Hvorfor fortsettere dere å late som om alt det dere driver med er vitenskapelig dokumentert? I tillegg vet du at bare 10 % av det som påvirker folks helse, står norsk helsevesen for. (Les Stortingsmeldinger forut for nedsettelse av utvalget). I enhver krig er sannheten den første taper sies det.

Alternativ medisin representerer en biofysisk forklaringsmodell. Skolemedisinen er dominert av en biokjemisk forklaringsmodell. Nobelprisvinner Albert Szent-Gyærgyi viser til at det er umulig å forklare livsprosessene på grunnlag av biokjemi alene. Så hvordan er det egentlig NAFKAM forsker på vårt fagfelt? Du burde gå inn på nettstedet syntorpi.no og lese Forskningsnytt fra Lyseum om ” Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance” http://syntropi.no/showpage.asp?fileId=311&id=...
Denne forskningen forklarer langt på vei hvorfor alternativ medisin virker, og som A. Szent-Gyærgyis elev James Oschmann mener, legger denne forskningen grunnlaget for fremtidens medisin.

I tillegg anbefaler jeg alle som følger denne debatten å lese boken; ”Dødelige bivirkninger - bekjennelser fra en legemiddeldirektør” av John Virapen (2010 Altshop.no). Se omtale ved Kjetil Dreyer på nettstedet Nyhetsspeilet.no http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/bekjennelser-f...
Kanskje flere da vil forstå hvilke tragedie den ensidige bruken av den biokjemiske forskningsmodell er for samfunnet og vår alles fremtid. Og ikke å ta inn over seg det nye verdens bilde og andre vitenskapelige tilnærminger er en tragedie for langt flere enn NAFKAM.

Med andre ord har jeg mine ord i behold når jeg kaller det maktarroganse. Jeg kan fortsatt bekrefte det meste av mine påstander, men velger nå å gjøre det i det offentlige rom, med henvisninger til dine svar, for det er der denne debatten hører hjemme.
 
For å avslutte dette innlegget konstruktivt, tar jeg med noen anbefalinger til NAFKAMS videre arbeid:

 

  • Ta kontakt med flere av våre fagorganisasjoner og personer innenfor vårt fagfelt med lang erfaring både innenfor alternativ medisin, skolemedisin og forskning.
  • Opprett flere fagråd både lokalt og sentralt.
  • Bruk miljøet og gi dem den hjelpen de trenger til å forfatte et evalueringsskjema tilpasset en biofysisk kartleggingsmodell for anamnese, terapi, behandlingsforløp og resultater, til bruk overfor pasienter som oppsøker registrerte terapeuter i Norge.
Dette ville kunne gi politikerne det de etterlyser og føre til et langt mer effektivt tverrfaglig samarbeid. Det er på dette området vi virkelig har noe å lære av hverandre. Dere ville få et mer effektivt innblikk i hvordan alternativ medisin fungerer i praksis og vi ville kunne få den hjelpen vi trenger fra de som vet best når det gjelder statistikk og virkningsbasert forskning.
 
Med vennlig hilsen
Britt Hertzberg Untiedt
 
------------
 
Se også
[Naturterapeuten nr. 2/2011]
NAFKAM, nok et eksempel på maktarroganse?
Britt Hertzberg Untied tar et oppgjør med forskningssenteret NAFKAM som ble etablert i etterkant av Aarbakkeutvalgets offentlige utredning Alternativ medisin (NOU 1998:21). 
 
[Naturterapeuten nr. 2/2008]
Logobyggjaren NAFKAM
Overskrifta er ikkje meint som ei negativ fokusering på det arbeidet NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter Innen Komplementær og Alternativ Medisin) har gjort og gjer, men heller ein innfallsvinkel til å diskutera prioriteringar ut ifrå ulike brukarperspektiv.
 
[Morgenbladet 24.06.2011]
Alternativ kunnskap
I Tromsø forskes det på alternative behandlingsmåter. Målet er å bygge bro over til skolemedisinen, noe som provoserer medisinprofessorer og realister.
 
[Naturterapeuten nr. 1/2011]
NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble etablert i 2002 og er et skandinavisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling.
 
[Naturterapeuten nr. 1/2011]
Homøopati - terapeutisk flaggskip i opprørt hav?
+ Forskning på bivirkninger av homøopati
Lignendeprinsippet og de små dosene er vanskelige å forholde seg til - ikke bare blant vitenskapsfolk og innen skolemedisinske retninger, men også i de homøopatiske miljøene - kanskje først og fremst fordi homøopati som begrep verken passer inn i eller samsvarer med gjeldende vitenskapelige rammeverk/paradigme.
 
[Naturterapeuten nr. 3/2010]
Er forskning på alternativ behandling relevant for deg?
Som en fin start på vårt 10-års jubileum hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i vår gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på komplementær og alternativ medisin (KAM) i Tromsø (ICCMR2010). 400 av verdens fremste forskere fra omlag 35 land var representert.
 
[Naturterapeuten nr. 3/2010]
Inntrykk fra ICCMR-2010
ICCMR-konferansen i Tromsø 18.-21. mai i år ga et svært bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Spennet var meget stort både når det gjaldt behandlingsmetoder, reiselengden for deltakerne og foredragenes relevans.
 
[VOF nr. 2/2010]
Om makt og motkulturell avmakt
I Helsemagasinet VOF set leiar i NNH - John Petter Lindeland - søkelyset på kompetanseheving innan alternativ medisin og tek til orde for at naturmedisinsk utdanning skal ha ein kvalitet som gjer at utøvarane blir godkjent på linje med andre helsearbeidarar.
 
[Naturterapeuten nr. 4/2009]
Politikkutvikling etter Aarbakkeutvalget - grøftekøyring eller himmelstige?
Leiar i NNH, John Petter Lindeland, sitt innlegg under markeringa av at det er 10 år sidan NOU 1998:21 Alternativ medisin. Markeringa fann stad i Tromsø 12. november 2009.
 


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers