Mennesket i det trådløse samfunnet - stråling, helse og bevissthet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.01.2011
Mennesket i det trådløse samfunnet - stråling, helse og bevissthet


I Naturterapeuten nr. 4 2010 skrev kraniosakralterapeut MMNH reg. Trine Hamnvik en omtale av det andre internasjonale symposiet om elektromagnetisme - Det trådløse mennesket - som ble arrangert i oslo 16. - 19 september i år. Her er artikkelen i en lengre og mer fullstendig utgave med aktuelle lenkeadresser.


Av
Trine hamnvik
Kraniosakralterapeut MNNH reg.
trinehamnvik@gmail.com

Arrangøren Baldron http://baldron.org er en tidligere kommersiell aktør med utspring i Steiner-miljøet som har valgt å bli en ideell forening. Baldron fokuserer på forskning og terapi innen områder som el-overfølsomhet og vannkvalitet. Takket være iherdig arbeid fra ildsjelene i Baldron og deres støttespillere, klarte symposiet å samle forskere og terapeuter fra inn- og utland. Gjennom interessante foredrag og workshoper formidlet de den siste utviklingen i forskningen når det gjelder påvirkningen fra elektromagnetiske felt og hva som kan gjøres for å minske de helseskadelige effektene og behandle de som utvikler el-overfølsomhet.

Artikkelen i Naturterapeuten finnes på http://nnh.no/vedlegg/663.pdf
Symposiets internettside finnes på http://elsymposium.org


STATENS OG FOLKETS STRÅLEVERN
Hva vet den norske mann og kvinne om hvordan elektromagnetiske felt påvirker helsen? Vi har Statens strålevern http://www.nrpa.no som burde vært den selvfølgelige kilden til informasjon og vakthunden på området. Dessverre, ifølge Sissel Halmøy fra den nye organisasjonen Folkets strålevern http://www.stralevern.no kan vi ikke stole helt på informasjonen som kommer derfra. Symposiet startet med hennes levende oppsummering av de årelange diskusjoner Foreningen for Elektrosensitive (FELO) http://www.felo.no , Miljøforbundet http://www.nmf.no og andre har hatt med Statens Strålevern for å få disse til å godta at det finnes forskning som viser at elektromagnetiske felt kan være et problem for folkehelsen. Etter et Brennpunkts program i 2008 fikk de endelig igjennom sitt krav om at det skal opplyses hvor mobiltelefonsenderne befinner seg.

I 2009 ble det arrangert en internasjonale EMF konferansen i Stavanger http://www.emf2009.no som dokumenterte at det finnes relevant forskning på sannsynlige sammenhenger mellom helseskader og elektromagnetiske felt. Statens strålevern holder fast ved sin anbefalte grenseverdi på 10.000.000 µW/m² som de mener er en allment akseptert internasjonal standard. Folkets strålevern er uenig i at det finnes en slik internasjonal enighet og mener at 10 µW/m² bør være et absolutt maksimum. Selv tror Sissel Halmøy at det bare er snakk om tid før "bomben springer" og vi får vite hvor omfattende og alvorlig dette problemet er, spesielt for våre barn. Hun frykter at det vil bli mye sinne når det norske folk forstår at de har blitt ført bak lyset.


VÅRE BARN
Mange foredragsholdere kom spesielt inn på barns situasjon fordi de blir mye sterkere påvirket av elektromagnetiske felt en hos oss voksne. Mens oppvarmingen av hjernen fra en mobiltelefon på voksne bare går noen centimeter inn blir hele hjernen til et lite barn påvirket. De elektromagnetiske feltene kan forstyrre læringen i skolene og gi antisosial oppførsel (Gerd Oberfeld). Det er et illevarslende tegn at grå stær nå har begynt å bli rapportert hos så unge som 15 år gamle barn (Günther Haffelder).


MOBIL- OG ANDRE SENDERE
Ifølge forskning som bare tar hensyn til avstanden til mobilsendere er det ingen klar sammenheng mellom disse og el-overfølsomhet. For å få bedre forskningsresultater må effekten av senderne måles inne i den enkeltes leilighet. Det kan stå andre bygninger i mellom leiligheten og senderen, eller være andre lokale forhold som gjør at effekten av senderen blir mindre eller større enn bare avstanden skulle tilsi (Dr.med. Gerd Oberfeld). http://www.salzburg.gv.at/themen/gs/gesundheit/umw... På nettstedet http://www.finnsenderen.no finnes informasjon om hvor mobilmastene befinner seg. Informasjon om andre sendere som radio, tv og det nye nødnettet mangler dessverre. Det hersker i tillegg tildels "Wild West"-tilstander innen mobilbransjen som gjør at det monteres sendere uten nødvendig godkjennelse. Nødnettet (tetra-nettet) viser seg å være værre for el-overfølsomme enn vanlig sendere i mobilnettet (Sissel Halmøy).

Når det gjelder om de vanlige trådløse nettverk til hjemmebruk kan gi helseskader, finnes det enda ikke forskningsresultater som gir et entydig resultat. Høytspentledninger kan bli brukt av nettselskapene til å overføre data eller tale. Når frekvensmønstret i det sterke elektromagnetiske feltet rundt disse ledninger forandres kan dette forstyrre elektronikk men trolig også gi helseeffekter i nærheten (Mikko Ahonen, forsker) http://www.chronicexposure.org

Å holde en mobiltelefon mot øret fører til at blod-hjerne barrieren mister sin beskyttende funksjon etter en sammenhengende samtale på rundt 5 minutter. Dette skjer også hos friske mennesker. De tar 3-5 timer før barrierens funksjon blir normal igjen. Ved hyppige korte samtaler med litt pause i mellom skjer ikke dette (Dr. Günther Haffelder). http://www.gehirnforschung.com En god indikasjon på at vi snart kan regne med en holdningsendring angående mobiltelefoner er at forsikringsselskaper har begynt å gjøre unntak i sine poliser for skader som har oppstått ved bruk av mobiltelefoner (Sissel Halmøy). Det finnes databrikker som kan settes på mobiltelefoner for å nøytralisere den helseskadelige effekten.


ELEKTROMAGNETISKE FELT
Rundt alle elektriske ledninger og maskiner som det går strøm igjennom, er det et elektromagnetisk felt som pulserer i samme frekvens som strømfrekvensen. Alle som befinner seg i nærheten av disse blir påvirket av feltene, men effekten faller raskt med avstanden til ledningene eller andre kilder.

Tidligere trodde de fleste forskerne at det bare var de ioniserende frekvenser (røntgenstråler og gammastråler) som kunne gi helseskader.. Det viser seg at de lavere frekvensområdene har andre molekylære effekter som kan gi helseskader. Nå kan forskning vise at selv ekstremt lave frekvenser (ELF, 3 Hz - 3 kHz) som befinner i nærheten av høyspentmaster, transformasjonsstasjoner, jordingskabler og kabler som ligger i jorden, har en ganske sikker sammenheng med leukemi hos barn og voksne og en sannsynlig sammenheng med andre helseskader som hjernesvulster. En studie på sammenhengen mellom leukemi hos barn og elektromagnetiske felt viste en klar større sammenheng når frekvensen på feltet er på 180 Hz. Er dette et eksempel på en biologisk aktiv frekvens? (Gerd Oberfeld)


"SKITTEN" ELEKTRISITET (VOLTAGE TRANSIENTS)
Strømmen som kraftselskapene produserer og som leveres gjennom ledningsnettet har en frekvens på 50 Hz. Når den når fram til våre hjem er den ikke lengre en ren frekvens, den har blitt "skitten". Grunnfrekvensen har blir forstyrret av elektriske apparater som er koblet til ledningsnettet. Elektronisk styrte innretninger som induksjonsovner, vaskemaskiner, pumper, flatskjermer, sparepærer og dimmere slår kontinuerlig av/på strømmen for å styre effekten. Dette skjer både hos naboen, og hjemme hos den enkelte. Resultatet er skarpe forandringer i frekvens og styrke i det elektromagnetiske feltet. Jordstrøm er et fenomen som i enkelte områder i Nord-Amerika stresser dyr på beite. Denne strømmen som går igjennom jorden har sitt opphav i "skitten" elektrisitet. (Mikko Ahonen)

Det er fremdeles ikke så mye forskning på den helsemessige effekten av "skitten" elektrisitet. Det ser ut som elektromagnetiske felt i frekvensområdet 3 kHz - 100 kHz kan, i tillegg til å gi el-overfølsomhet, forstyrre læring i skolene og gi antisosial oppførsel, øke plasma glukose nivået hos diabetikere og øke symptomene for MS og tinnitus pasienter. Det kan se ut som enkelte frekvenser av denne støyen er spesielt skadelig. (Gerd Oberfeld)

Vi trenger å være oppmerksom på hvor kildene til denne støyen befinner seg. Rundt disse er det et elektromagnetisk felt som påvirker oss direkte når vi er i nærheten. Om vi bruker sparepærer som et eksempel så bør vi ikke sitte nærmere enn 2-4 meter fra disse. I tillegg sprer denne forstyrrelsen seg gjennom ledningsnettet og påvirker frekvensene i det elektromagnetiske feltet rundt ledningene. El-følsomme kan derfor minske problemet ved å holde avstand til husets ledningsnett. Styrken i feltet faller raskt med avstanden, så selv en ekstra halvmeter kan hjelpe. Det finnes filtre som settes på kontakten til de viktigste kildene og som på denne måten hindre spredning til ledningsnettet. Adskillig mer komplisert er det å beskytte oss mot "skitten" elektrisitet som kommer med strømmen inn til våre hjem, men det finnes spesielle filtre for dette også. (Mikko Ahonen og Gerd Oberfeld)


UØNSKET BLÅTT LYS
Lyset fra flatskjermer, lysstoffrør og sparepærer har en unaturlig høy andel lys i nærheten av ultrafiolett. Denne økte mengden av blått lys kan for mange være årsaken til helseplager når de oppholder seg i nærheten av disse kildene. For de som har dette problemet finnes det spesielle briller som filtrerer bort blått og ultrafiolett lys.


HJERNENS EGNE FREKVENSER
Frekvensmønstret i hjernen følger aktiviteten i de ulike områdene i hjernen. Beta-frekvensene (14-28 Hz) oppstår når hjernen er aktiv oppmerksom og driver med logisk aktivitet. Ved følelser som stress, frustrasjon og aggresjon er det aktivitet i den høyeste delen av frekvensområdet. Alfa-området (7-14 Hz) viser en rolig tilstand eller avspent konsentrasjon. I dette frekvensområdet er det aktivitet i corpus callosum som er broen mellom de to hjernehalvdelene. Åpne øyne demper alfa-aktiviteten. Theta frekvensene (3,5-7 Hz) oppstår ved kreativitet. I dette frekvensområdet er det særlig forbindelse mellom frontallappen og hippocampus. Delta frekvensene (0-3,5 Hz) kommer særlig under søvn men også når vi opplever intuitiv kontakt eller kommunikasjon med andre levende vesener.

Hemisfære modellen er en hensiktsmessig teoretisk modell for å forstå hvordan hjernen arbeider. Den venstre delen av storhjernen arbeider bare serielt og med beviste tanker. I den høyre siden foregår alt samtidig, parallelt. Det er her all ubevist aktivitet foregår. Den venstre siden trenges å læres opp etter fødselen til logisk tenkning og er rasjonell og tidsorientert. Den høyre er stort sett ferdig til bruk ved fødselen og arbeider med alle ubeviste prosesser og er kreativ, tidløs, romlig og kroppsorientert. Ved hjelp av den høyre halvdelen kan vi sanse alt samtidig, men vi kan bare kommunisere en ting av gangen fordi dette skjer via den venstre. Broen mellom de to hemisfærene er corpus callosum og det er alfa-frekvensene som holder broen åpen. Om alfa-aktiviteten ikke blir dempet når vi har åpne øyne, vil vi gå rundt i en drømmetilstand. Corpus callosum trenes opp når barn kryper.

Forskning viser at frekvensaktiviteten i våre hjerner påvirker frekvensaktiviteten hos andre mennesker i vår nærhet, og omvendt. For eksempel vil måling gjort på en lærer og en elev som er på "bølgelengde" visse mønstre som ligner hverandre. Ved å måle frekvensaktiviteten til to som er forelsket finner man at de har det samme spiralformede mønstret mens det skarpe avvisende mønstre til en som forsøker å støtte bort en annen, påvirker den avviste. Hvorfor skulle ikke elektromagnetiske felt være i stand til å forstyrre hjernen? /Günther Haffelder)


MOZART, RYTMER OG FREKVENSER
Mozarts musikk spilt slik det ble spilt på hans egen tid viser seg å være velegnet til bruk ved behandling av barn med lærevansker, slagpasienter og el-overfølsomme. Denne musikken kan stimulere hjernen til å produsere alle sine endorfiner samt harmoniserer hjernens frekvensaktiviteten. Vanlig moderne innspillinger av Mozarts musikk har ikke denne terapeutiske effekten fordi hastigheten er for rask og fordi vi ikke lengre bruker naturtoneskalaen. (Dr. Günther Haffelder)

Hjernens retikulære system er påvirket hos el-overfølsomme. Dette viser seg at de ofte har mistet evnen til den naturlige diagonale gangen. Det retikulære systemet er hypersensitiv når det gjelder lydpåvirkninger. Nerveimpulser kan teoretisk sees på som lydbølger. Ved el-overfølsomhet er det ofte enkelte frekvens-påvirkninger som setter det retikulære systemet i alarmberedskap. Til slutt låses systemet fordi vi hele tiden er i høyspenn uten mulighet til å reagere. Særlig rene frekvenser uten naturlige overtoner virker forstyrrende. En måte å slå denne alarmtilstanden av på er ved selv å lage kontralyder,- frekvenser som ligger over og under den skadelige. Disse gjør at vi kommer ut av den låste tilstanden. Dette kan også gjøres mentalt ved å forestille oss at vi hører lyden. (Dr. med. Audun Myskja) http://www.livshjelp.no

Vi har alle vår personlige "frekvens". Mennesker som blir syke, el-overfølsomme og andre, har ofte en personlig frekvens som ikke passer med frekvensen til det elektromagnetiske feltet fra alle apparater vi omgir oss med. Dette kan undersøkes ved å analysere stemmeregistret til den syke. Vi har et pulserende elektromagnetisk felt rundt oss. Når vi mister helsen viser det seg at dette feltet ikke lengre er normalt. Hos el-overfølsomme dirrer feltet ofte i stede for å pulsere. Dette kan behandles ved å la det påvirkes av de rette frekvenser, enten ved hjelp av syngeboller eller stemmer. Her er de naturlige overtonene og behandlerens intensjon om å hjelpe viktig. Hos andre pasienter som har vært utsatt for plutselige, voldsomme påvirkninger fra elektromagnetiske felt, kan kroppens egen naturlige elektromagnetiske felt være i en sjokk tilstand hvor den har mistet sin bevegelighet. (Audun Myskja)


CELLENES ENERGIOMSETNING OG KOSTTILSKUDD
Når celleveggene blir utsatt for effekten av elektromagnetiske felt forstyrres cellenes energiomsetning og mengden frie-radikaler som dannes øker. Når nivået av frie radikaler blir høyere enn kroppens antioksydant-kapasitet, begynner de å skade DNA. Ulike antioksydanter er effektive i ulike deler av cellene. Behandling ved hjelp av kosttilskudd må derfor bestå av mange typer antioksydanter for å være effektiv. (Gerd Oberfeld) Om insulinreseptorene i celleveggene er skadet mister cellene evnen til å ta opp glukose og cellen sulter. Næringsmidlet galaktose kan tas opp i cellene uten bruk av insulinreseptorer og kan derfor brukes til å nære hjernen når det er mistanke om at dette er en del av problemet. (Günther Haffelder)

En svensk studie blant medlemmer fra Elöverkänsligas Riksförbund og Tandvårdskadeförbundet viser store likehetstrekk mellom disse to gruppene. De har et mangfold av ulike mulige symptomer som smerter, mage-/tarmproblemer, ekstrem tretthet og søvnproblemer. Det viser seg at det også er et mangfold av kosttilskudd (vitaminer, mineraler etc.) disse velger å ta. Mange opplever at disse gjør at helseproblemene minsker, uten at dette kan kobles til spesielle kosttilskudd. (Anne-Marie Lidmark, forsker) http://www.natureassociates.se Jeg tolker dette som en bekreftelse på at det ikke finnes noen enkeltmidler som kan fungere som "vidundermedisin".

Tarmenes immunsystem er viktig å styrke for at vi skal kunne beskytte oss mot forstyrrende frekvenser. Om vi trenger probiotika er det viktig at vi får alle stammene og ikke bare enkelte bakteriegrupper som nå er det vanlig. Vi bør spise "regnbuen", spesielt fra de tre gruppene liljefamilien (løk, asparges, aloe vera), korsblomstfamilien (kål) og blå planter (blåbær, krekling). Sammen gir disse tre gruppene næringsstoffer som flettes sammen til et godt forsvar mot påvirkningen fra elektromagnetiske felt. (Audun Myskja)


EPIFYSEN OG MELATONIN
Hjernens melatonin-produsenten, epifysen, er noe av det første som blir stresset av elektromagnetiske felt. Melatonin er en av de viktigste antioksidantene i hjernen og produseres når vi sover. En enkel kinesiologisk test kan gi en god indikasjon på hvordan epifysen har det. Pasienten ligger på rygg med godt tildekkete lukkete øyne i 10 sekunder slik at melatonin produksjonen skal starte. Terapeuten gjør en vanlig muskeltest. Om testen er svak tyder dette på at den som testes lider av stress fra elektromagnetiske felt og at epifysens melatonin-produksjon ikke fungerer normalt. I utlandet blir melatonin-tilskudd blir ofte brukt i en periode mens årsakene til epifysens stress kommer under kontroll. Om pasienten tar melatonin er det viktig med en gradvis nedtrapping slik at kroppens melatonin-produksjon har en sjanse til å ta over for det kunstige tilskuddet. (Michael Kohl)


GEOPATISK STRESS
Det viser seg at den helsebelastende effekten fra elektromagnetiske felt blir større når det samtidig finnes geopatisk stress. Spesielt soveplassen bør ikke plasseres over vannårer eller krysningspunkter. Om vi sover som en stein og likevel ikke ønsker å forlate sengen om morgenen, kan dette være en indikasjon på at kroppen ikke har fått den rette typen regenererende hvilen. Kroppen forsvare seg mot slike forstyrrelser så lenge den kan, tilslutt gir den opp og går over i resonanse med den forstyrrende frekvensen. Når dette skjer overstyres kroppens sunne frekvenser.

Vannårer kan spinne til høyre eller venstre. Helbredende kilder har alltid høyre spinn. Miljøbelastninger kan få slike kilder til å skifte retning. Vi kan ikke skjerme oss for vannårer, men det er mulig å flytte disse. Byggevirksomhet kan også forårsake at vannårer beveger seg slik at en vannåre plutselig kan befinne seg under vårt soverom. En annen geopatisk forstyrrelse er krysningspunkt i de tre geopatiske gitrene. Ved hjelp av apparater er det ikke mulig å skjerme oss fra disse, men det er mulig å harmonisere denne påvirkningen ved hjelp av ringer av kvartsholdige stein. I regi av Baldron starter det opp i år en utdannelse av byggebiologer her i Norge. I tillegg til geopatisk stress, jobber byggebiologer med å skape sunne hjem ved å kontrollere den elektromagnetiske belastningen, miljøgifter, mugg og lignende. (Heiko Wenner, byggebiolog) http://www.akury.com/baubiologie

Ved hjelp av kinesiologi kan det gjøres en generell test av om en seng eller arbeidsplass er en bra eller dårlig oppholdsplass. Merkete vannflasker får stå i 24 timer på stedene som skal undersøkes. Flaskene ristes 50 ganger for at energimønstret skal sette seg i vannet, og pakkes så inn i aluminiumfolie for ikke å bli påvirket av andre kilder under transporten. Terapeuten kan da ved hjelp av kinesiologi sjekke om innholdet i noen av vannflaskene stresser pasienten. (Michael Kohl)


PÅVIRKNING AV KOMMERSIELLE AKTØRER
På slutten av symposiet kom det noen positive oppfordringer til oss alle. Ingeniører som utvikler ny teknologi liker utfordringer. Finansfolk liker å tjene penger. Istedenfor alltid å sloss på barrikadene bør vi stimulere disse til å se mulighetene. (Paul Gradenwitz, chip-designer) Miljøfyrtårnet er en miljøsertifisering av 2500 virksomheter i 50 bransjer, som skoler, barnehager og håndverksvirsomheter. Organisasjonen har generelle krav og bransje spesifikke krav. Vi kan påvirke bransjene slik at det kommer inn for eksempel krav til skoler om at det ikke skal være trådløse nettverk, eller at elektromagnetiske felt skal måles. (Erling Vebenstadm) http://www.balansepluss.no/


EL-OVERFØLSOMHET?
Mitt inntrykk etter dette symposiet er at det vanligvis ikke finnes en enkelt forklaring på hvorfor mennesker mister sin helse på grunn av elektromagnetiske felt. Elektromagnetiske felt ser ofte ut til å ikke være den eneste årsaken til plagene. Geopatiske forhold, påvirkninger av tungmetaller som amalgam, lyspåvirkning fra flatskjermer og sparepærer, "skitten" elektrisitet, mugg, svekket immunforsvar i tarmene og så videre virker også inn. Krysskoblinger er trolig ikke unntaket men regelen Det er derfor ikke så rart at de dominerende symptomene kan variere. I løpet av symposiet ble det nevnt at duft-overfølsomhet ofte kommer før en person blir el-overfølsom. Graden av el-overfølsomhet kan endre seg etter hvilken himmelretning personen sitter i, noe som kan gi forvirrende resultater under testing.

Jeg hadde dessverre ikke mulighet til å delta i workshopene som utdypet hovedforedragene og gikk nærmere inn på behandlingsmåter. Det var mye målingsutstyr i omløp som viste hvordan vi kan måle oss fram til hvilken type elektromagnetiske felt som er problemet. Ulike typer personlig "verneutstyr" var tilgjengelig. Diagnose og behandling ved hjelp av biofotoner, homeopati, kinesiologi samt musikk var blant terapiformene som var oppe til diskusjon. Viktigheten av terapeutens intensjoner til beste for pasienten ble understrekt av de fleste og arrangørenes egen intensjon om både å spre informasjon og skape diskusjon om hele dette feltet har gitt meg selv en nyttig oppdatering og inspirasjon. Nå er det opp til meg selv å bruke denne kunnskapen til beste for mine egne pasienter. Hvorfor skulle ikke vår organisme som selv har sine elektromagnetiske felt, ikke være følsomme for andre felt? Jeg tror at vi trenger å akseptere at vi alle har en el-følsomhet, deretter kan vi diskutere hvilke forandringer i våre omgivelse som skal til for å hindre at noen av oss utvikler el-overfølsomhet.

------------

PARKINSONS-PASIENTEN OG METRONOMEN
Under El-symposiet kom Audun Myskja inn på noen likhetstrekk mellom pasienter med Parkinsons sykdom og el-overfølsomme. Han mener at begge grupper har problemer med det retikulære systemet. Dette systemet reagerer på rytme, musikk og bevegelse. For å belyse dette kom han med en liten historie. Under en behandling av en pasient med Parkinsons sykdom forsøkte han å bruke en metronom til å holde takten mens pasienten gikk. Han prøvde med flere ulike hastigheter inntil han traff den rette. Pasienten kunne plutselig gå normalt, naturlig diagonalt. Samtidig fikk pasienten tilbake sin naturlige utstråling av vitalitet. Myskja har senere opplevd at den rett stimulansen av det retrikulære systemet kan få en pasient der og da ut av en rullestol. Utfordringen er at effekten forsvinner når stimulansen opphører.

Hos både Parkinsons-pasienter og el-overfølsomme finner Myskja at de har mistet evnen til å gå naturlige diagonalt. En liten kinesiologisk test viser Myskja direkte om dette er et problem. Han lar pasienten stå avslappet og holder et A4 ark med et stort kryss på en god armlengdes avstand fra pasienten. Om pasienten tester svakt på denne, men tester sterkt når det er tegnet to parallelle loddrette linjer, er dette en indikasjon på at diagonal bevegelse er problematisk. Motsatt svar (x sterk, || svak) indikerer at diagonal bevegelse fungerer normalt.

Sammen med Parkinsonsforeningen og Fysioterapiforeningen tester han nå ut spesielle øvelser for mennesker med Parkinsons sykdom. I alle disse øvelsene må rytmen være den rette for pasienten og bevegelsene må utføres med liv og lyst. Et eksempel er en øvelse for å få tilbake diagonalgangen. Pasienten går i passgang på stedet (ben og arm løftes på samme side), deretter diagonalgang på stedet (ulik ben og arm løftes). Bevegelsene gjøres 12 ganger hver og pasienten må samtidig puste dypt. Dette kan gjentas noen ganger. Deretter kan pasienten testes på nytt for å se om det ønskede resultatet er oppnådd.


Vedlegg:
NT 04 2010 - Mennesket i det trådløse samfunnet


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers