Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.10.2016
Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling

   
Navn: Morten Wold
 
Fylke: Buskerud
 
Parti: FrP
 
Stortingskomité: Helse- og omsorg


 
 
 
 
Hvor godt kjenner du denne sektoren?
- Jeg kjenner mennesker som har brukt naturmedisin og alternativ behandling tidligere, men det har gjerne vært når den vitenskapelige medisinen ikke har gitt flere muligheter.
 
Har du selv brukt naturmedisin/alternativ behandling?
Nei. Personlig har jeg ingen erfaring med dette.
 
I Frp sitt Prinsipprogram og Handlingsprogram for 2013-2017 er ikke naturmedisin eller alternativ behandling nevnt med ett ord. Vil dette si at partiet ikke har noen politikk overfor dette feltet som ca. 1 million av det norske folk benytter jevnlig?
- Her er teksten fra vårt program, som jeg mener også ivaretar naturmedisin og alternativ behandling: «FrP ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Vi er også åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin. Der hvor positive effekter kan dokumenteres, vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.»
 
NNH har ved flere anledninger tatt til orde for en evaluering av Lov om alternativ behandling av sykdommer med forskrifter. Det er spesielt forskriften som regulerer Registeret for utøvere av alternativ behandling organisasjonen mener undergraver arbeidet for økt profesjonalisering av sektoren og dermed svekker pasienttryggheten. NNH mener det bør oppnevnes et bredt offentlig utvalg. Er Frp positiv til en slik evaluering og forslag til prosess?
- Det foreligger per nå ingen planer for å sette i gang en slik evaluering, eller et offentlig utvalg. Det er en tidkrevende, dyr og byråkratisk prosess og vi har ikke tatt stilling til hvordan vi vil forholde oss til dette dersom det skulle bli aktuelt. Jeg mener at folk som tar et enkelt brevkurs, ikke automatisk bør regnes som en alternativ behandler. Utdannelser under tre år bør muligens ikke tas med i vurdering. Kanskje NNH kan presentere en oversikt med sammenligning mellom for eksempel fysioterapiutdanningen og de retningene innen tre-fireårig naturterapeututdanning på områdene, hvor mål, fag, resultat, timeantall og litteraturliste fremgår? Jeg mener det i dag finnes klare krav på hva som for eksempel må til for at en utdanning skal kalles bachelor.
 
Flere grupperinger innenfor denne behandlingstradisjonen har søkt om autorisasjon, men fått avslag av departementet. NNH har i Strategisk handlingsplan forslag om at en heller bør arbeide for autorisasjon av en felles yrkestittel framfor autorisasjon av enkeltterapiformer – som det finnes flere titalls av. Har partiet noen tanker vedrørende et slikt forslag?
- Jeg skjønner at NNH ønsker dette, og tenker i disse baner. Jeg tror likevel det er viktig å bruke tid på å finne en gylden middelvei. Autorisasjon er vanskelig å få, og skal være det. Men den peker i hvert fall på at vedkommende er autorisert innenfor en bestemt faggruppe. En samlebetegnelse vil kunne forvirre folk, fordi man ikke helt vil skjønne hva den enkelte som bruker betegnelsen har å tilby. Korrekt informasjon til de dere henvender dere til er viktig for at dere skal treffe den enkelte, potensielle bruker best mulig.
 
Helse som næring er et aktuelt tema både i NHO og Næringsdepartementet, og blir vurdert som viktig i forbindelse med omstillingsbehovet i norsk økonomi. Vil Frp gjøre noe for at også naturterapi blir tatt med i slike strategier?
- Det er viktig for oss å gi gode og konstruktive innspill i alt strategiarbeid som utøves også på helsesektoren. Det norske helsevesenet står overfor omstillinger, som de fleste andre sektorer, i årene fremover – blant annet som en følge av god forskning og implementering av velferdsteknologi. Når en million nordmenn på en eller annen måte gjør bruk av naturterapi, kan vi ikke utelukke dette fra fremtidig strategiarbeid, men det er likevel slik at behandlingsresultater og virkning må dokumenteres faglig og kvalitativt for at naturterapeutene skal vinne anseelse og respekt utover dagens situasjon.
 
Har du eller partiet meninger om hvilke strategier sektoren bør ha fokus på for å få innpass på den helsepolitiske dagsordenen?
- Gode utdanningsløp og dokumentasjon av resultater behandlingen gir for de mange som bruker naturterapi er nok viktig å få frem. 
 
Siden du nevner dokumentasjon av effekt som grunnlag for integrering eller offentlig finansiering, kan det være på sin plass å nevne at mye av det som praktiseres innen offentlig helsetjeneste ikke er evidensbasert, men mer basert på kliniske erfaringer. Dette gjelder både i vanlig legepraksis, men er enda mer utbredt blant de som arbeider med mer individuelt tilpassende behandlingsstrategier. Kan det tenkes at politikere og helseforvaltningen bør tenke litt utenfor den snevre rammen som vi i dag benevner som dokumentert effekt når det gjelder å ta i bruk andre behandlingsformer som folk opplever å ha god nytte av – og eventuelt gi litt økonomisk støtte?
- Det skal ikke drives forskjellsbehandling på offentlig og privat sektor når det gjelder krav om dokumentert effekt. At det offentlige helsevesen også bruker erfaringsbasert dokumentasjon, er en påstand jeg vil vurdere å drøfte med departementet. 
 
Hvordan ser du for deg helsevesenet 30 år fram i tiden?
- Da har vi et mer effektivt, moderne og innovativt helsevesen hvor pasientene står enda mer i fokus enn i dag. Pasientene styrer mer selv gjennom ny velferdsteknologi og er mer direkte involvert i sin egen behandling. Flere faggrupper er kommet til og er anerkjent, kanskje naturterapeutene er blant dem.


Vedlegg:
NT 03 2016 - Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers