Mine første 60 dager i NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.04.2016
Mine første 60 dager i NNH


Kjære naturterapeut! Som ny daglig leder og organisasjonssekretær i NNH har jeg reflektert over den første tiden jeg har tilbrakt i organisasjonen. Jeg ønsker å dele noen tanker med deg.


Av
Lidia Ivanova Myhre
organisasjonssekretær/daglig leder NNH
 
Januar har hovedsakelig gått med til opplæring med stor hjelp fra min forgjenger, tidligere generalsekretær Sigrun Kirkeberg og flere gode kolleger. Fra februar måtte jeg sette meg bak rattet og overta den daglige styringen. Tiden har gått fort. Det har vært hektisk, lærerikt og meget inspirerende. Jeg har møtt mange kunnskapsrike og faglig dyktige naturterapeuter, noe som er gledelig siden jeg arbeider for en organisasjon med viktige og solide verdier.
 
Jeg har sett at mangeårig innsats har skapt resultater: Et godt omdømme blant forvaltning, politikere og samfunnet for øvrig. Jeg ser en fornuftig og funksjonell organisasjonsstruktur. Det er blitt utarbeidet mange fagretningslinjer, som er en mangelvare hos store deler av bransjen. I alle år har det vært en kompetent ledelse/administrasjon som både har vist god kompetanse og kontinuitet. 
 
For meg som kommer fra offentlig sektor og kommunal toppledelse, er det en positiv overraskelse å oppleve hva NNH har fått til. Jeg tror at mange norske byråkrater hadde hatt stor nytte av å melde seg på en ukers opplæringskurs hos NNH.
 
60 dager er relativt kort tid. Man kan lykkes med eller feile i sine vurderinger. Likevel kan man danne seg et godt bilde av hovedutfordringene og samtidig gjøre seg noen tanker om hvordan disse kan løses på best mulig måte. Etter landsmøtet i Bergen har dette bildet blitt enda klarere for meg. Vi har vedtatt en strategisk handlingsplan som organisasjonen, med sentralstyret og ledelsen i spissen, skal arbeide etter i de kommende år. Noen har flere oppgaver enn andre, men alle oppgaver er like viktige. For at vi skal lykkes med målene, må vi alle stå sammen og utfylle hverandre.
 
Kompetanse på alvor
En av de største utfordringene jeg har opplevd i den korte tiden jeg har jobbet, er bransjens forhold til, og besittelse av kompetanse. NNH er en tradisjonsrik og faglig sterk organisasjon hvor pasientens sikkerhet står i fokus. Kompetansebygging har alltid vært, er og vil være en grunnpilar i vårt arbeid. NNH har et godt fungerende apparat med faggrupper, godkjenningskomite og utvalg, forskningskomite, etisk råd m.m., som sørger for at kompetansen ivaretas og videreutvikles. Dette kan dessverre ikke sies om mange andre aktører i den naturmedisinske bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Kompetanse er den viktigste faktoren for faglig utvikling, men også et ubestridt «våpen» mot useriøse aktører som ser ut til å ha «sneket seg» inn i bransjen. Slike aktører kan være enkeltpersoner eller grupper, organisert i en eller annen form. NNH ser på dette som en stor utfordring og vil arbeide aktiv for endringer som har kompetanseheving og profesjonalisering som overordnete mål. 
 
Helsemyndighetenes ansvar
En annen utfordring jeg har oppdaget er helsemyndighetenes forhold til eksistensen og videreutviklingen av den naturmedisinske bransjen. Det er over 12 år siden Stortinget vedtok Ot.pr. nr. 27 (2002–2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Helsemyndighetene har dermed et stort ansvar for å følge opp hvordan lovverket ivaretas i praksis, og å foreta eventuelle justeringer i tråd med dette. Slik jeg oppfatter realitetene, er dette er ikke gjort. Det ser også ut til at myndighetene ikke har vilje til å sette seg inn i bransjens utfordringer for å legge til rette for en forsvarlig forvaltning av lovverket. Dette er en utfordring helseministeren må få på sitt bord og håndtere på en måte som gir helhetlige, koordinerte og trygge ordninger, – også i den naturmedisinske bransjen. NNH vil derfor i nærmeste tid rette fokus mot det politiske arbeidet som må til for å oppnå disse målene.
 
Spennende tid i NNHs videre utvikling 
Vi går en spennende tid i møte med NNH. Vi skal ivareta vår naturmedisinske tradisjon, samtidig som vi skal fornye oss. Vi har flere interessante prosjekter i sikte. Bilateralt Naturmedisinsk Symposium og studietur til Bulgaria er årets nye satsing. Videre vil vi arbeide for å gi våre medlemmer et kompetanseløft, både faglig og administrativt, gjennom kurs, konferanser og ikke minst digitalt. Å drive naturterapeutisk virksomhet krever, i tillegg til fagkompetanse, også bedriftskompetanse. Dette handler blant annet om å få en bedre forståelse for hvordan man kan videreutvikle sin virksomhet i en tid og et marked i stadig endring. Faggruppearbeidet er et annet satsingsområde hvor NNH vil gjøre noen grep. Vi vil legge bedre til rette for kompetansedeling internt i faggruppene, og på tvers av disse.
 
Til slutt vil jeg oppfordre deg til å sette av noen minutter daglig for å besøke NNHs hjemmeside og gjerne også Facebook-siden https://www.facebook.com/Norske-Naturterapeuters-H...
Der kan man oppdatere seg på viktige nyheter, både når det gjelder interne og eksterne saker.
 
Lykke til videre med innsatsen du gjør som naturterapeut!


Vedlegg:
NT 01 2016 - Mine 60 første dager i NNH


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers