Fagstandarder og yrkesstolthet gir bedre utøvere | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

29.04.2015
Fagstandarder og yrkesstolthet gir bedre utøvere


Ved hjelp av fagstandarder bygges yrkesstolthet, og høy yrkesstolthet gir bedre utøvere.


Av
Trine Hamnvik
Kraniosakralterapeut MNNH
Medlem AU-SABORG
 
Sammenslutningen av alternative behandlerorgansiasjoner (SABORG) arrangerte høsten 2014 kontaktforum og seminar med tema «Fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling» og «Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud for alle?».
 
Flertallet av deltagerne var fra utøverorganisasjoner, men også pasientorganisasjoner var godt representert i tillegg til 3 skoler samt Helsedirektoratet og NAFKAM.
 
Fagstandard
SABORG har initiert arbeidet med utvikling av en fagstandard. Dette er et av punktene på handlingsplanen for 2014, og er satt opp med bakgrunn i intensjonen som lå til grunn for oppretting av SABORG. Grunnlaget for etablering gis i Ot.prp.27, 2002-2003 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/otprp-nr-...
 
I pkt. 11.3.6 om helsemyndighetenes samarbeid med utøverorganisasjonene, begrunnes ønsket om etablering av det som senere ble SABORG slik: «Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver frem en ønsket utvikling. Det gjelder på en rekke områder, for eksempel innen forskning, fagutvikling, utdanning og organisasjonsutvikling. Videre ser departementet behovet for at en mer samlet bransje driver en helhetlig politikk- og fagutvikling på feltet, både internt blant alternative behandleres organisasjoner og eksternt ovenfor befolkningen og myndighetene.» 
 
Hva er en fagstandard?
Begrepet fagstandard er ikke entydig definert, men kan kanskje oppsummeres med «vedtatte, forpliktende felles krav til en gruppe yrkesutøvere» og som sådan er det viktig at de utvikles og vedtas med en høy grad av konsensus i yrkesgruppen den gjelder for. Dette temaet ledet Jan G. Haanæs deltagerne igjennom ut fra sin lange erfaring i lignende arbeid fra Registrerte revisorers forening.
 
Eksempel på hva en fagstandard kan inneholde er; krav til utdannelse for spesifikke yrker, krav til utførelsen av det faglige nivå og bredt aksepterte bestemmelser om yrkesutøvelsen. En fagstandard skal være et felles rammeverk og et løft for hele utøvergruppen.
 
Ved hjelp av fagstandarder signaliserer en samlet bransje med krav til egne utøvere. Standardene er med å bygge opp allmennhetens respekt og forståelse for bransjen. Fagstandarder plasserer yrkesgrupper inn i et bransjemessig helhetsbilde. En fagstandard innenfor tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling skal gi pasientene trygghet for at de møtes profesjonelt og at den enkelte får en faglig og kvalitativ riktig behandling. 
 
Ved hjelp av fagstandarder bygges yrkesstolthet, og høy yrkesstolthet gir bedre utøvere!
 
Den alternative sektor sett utenfra
Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM og redaktør for http://www.nifab.no var av SABORG blitt oppfordret til å dele de tanker og erfaringer NIFAB har gjort i møtet med en rekke representanter for de ulike alternative behandlingsformene.
 
Frem til nå har NIFAB innhentet informasjon fra utøverorganisasjonene som grunnlag for sine beskrivelser av de ulike behandlingsformene. Deres erfaring er at det er store ulikheter både landene i mellom og mellom de ulike landsdelene i Norge ved beskrivelse av en og samme behandlingsform. NIFAB vil derfor endre sin praksis og fremover benytte de skriftlige vitenskapelige kildene NIFAB har tilgang til som grunnlag.
 
Alternative behandlere har mye å hente gjennom å bli tydeligere i sin kommunikasjon. Forbrukerne har alltid behov for mer tydelighet. Mer likhet og «system i sysakene» fører til forutsigbarhet og tillit, repetisjonens makt gir økt slagkraft, og man har mer troverdighet samlet enn som solospillere. En god fagstandard kan skape bedre beslutningsstøtte og bidra til velinformerte valg hos befolkningen, sa Ola Lillenes.
 
Noen enkle tips for å gi god og tydelig informasjon på egne web-sider:
  • Ha en sekvens med ofte stilte spørsmål fra forbrukerne.
  • Opplys om hvilke tilstander som ikke behandles. Hvem/når sier vi nei til å behandle.
  • Eventuelle bivirkninger.
  • Unngå «skjult argumentasjon» ved å påpeke/hinte om svakheter ved helsevesenets feil og mangler.
Når det gjelder vår bransjes profil og image, må vi, ifølge Lillenes, stille spørsmålet «i hvilken grad spiller uenighet innad i rekkene en rolle?»
 
Fra et skoleperspektiv?
Rektor Truls Isaksen fra Tunsberg Medisinske Skole ga salen et innblikk i hva som kreves for å få NOKUTgodkjennelse av en skole http://www.nokut.no/ Tidligere ble pensum, timetall og poeng brukt for å gi et innblikk i kvaliteten på en utdannelse. Nå er Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring (NKR) https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/voksn... og lærerutbyttebeskrivelser (LUB) blitt det viktigste verktøy, noe som også gjør det lettere å vurdere og godkjenne utdannelser fra ulike land.


Vedlegg:
NT 04 2014 - Fagstandarder og yrkesstolthet gir bedre utøvere


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers