Blodgivning og bruk av nåler - forskriftsendring | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.04.2015
Blodgivning og bruk av nåler - forskriftsendring

Foto: Svein Johannessen/HsiB

Flere medlemmer har henvendt seg til NNH på bakgrunn av endret forskrift vedrørende blodgivning og bruk av nåleakupunktur. Vi har hatt korrespondanse med Helsedirektoratet om saken.


Av
Sigrun Kirkeberg
Generalsekretær NNH
sk@nnh.no 
 
Tekst fra Helsedirektoratet er nedenfor gjengitt i kursiv/blått.
 
Jeg viser til din e-post 25. februar 2015 der du uttrykker at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har behov for å vite mer om bakgrunnen for endring av blodforskriftens bestemmelse om akupunktur.

Kriteriene for å være blodgiver er sammensatte og skal ivareta både blodgivers og blodmottakers helse. Kriteriene er basert på EU-regelverk og er de samme i alle land innen EU/EØS-området.  Bestemmelsene er tatt inn i den norske blodforskriften.  Blodforskriften er fremmet av Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) og fastsatt ved kgl. resolusjon.

Blodforskriftens bestemmelse om akupunktur har inntil november 2014 vært som følger: «-akupunktur, med mindre den er utøvet av en autorisert lege og med sterile engangsnåler», gir «utelukkelse i 6 måneder, eller i 4 måneder hvis det foreligger en negativ NAT-test for hepatitt C».

Kriteriene for blodgiverutvelgelse er på flere områder gjengitt og/eller utdypet i «Veileder for transfusjonstjenesten» som utgis av Helsedirektoratet.  Veilederen hadde inntil vår/sommer 2014 følgende ordlyd om akupunktur: «Personer som har fått akupunkturbehandling: Minimum 6 måneders karantene. Unntak: Hvis behandlingen er utført med sterile engangsnåler».  Det kom ikke fram i veilederen at akupunktur skulle være utført av lege.

Det er blodforskriftens bestemmelser som er rettslig bindende. Flere blodbanker har imidlertid sett kun til veilederens omtale og ikke praktisert karantene dersom akupunktur har vært utført med sterile engangsnåler, uavhengig av hvilket personell som har utført behandlingen. Veilederen ble derfor våren 2014 harmonisert med blodforskriftens bestemmelse om at akupunktur måtte være utført av lege for å unngå karantene. 

Samtidig arbeidet vi med at blodforskriften både skulle bli harmonisert med EU-reglene og med praksis i våre naboland.  Etter konsultasjon med EU-kommisjonen, øvrige nordiske land og offentlig høring ble blodforskriftens krav endret. Endringen innebærer at blodgivere som har fått utført akupunktur av autorisert helsepersonell ikke vil få karantene. Det er med andre ord ikke lenger et krav at behandlingen skal være utført av lege for å unngå karantene, og sånn sett er endringen en oppmyking i forhold til tidligere. Dersom behandler ikke er autorisert helsepersonell vil blodgiver måtte vente i seks måneder. Forskriftsendringen er fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet og trådte i kraft ved kgl.res 28. november 2014.

Vi foretar nå en endring av veilederens tekst slik at den (igjen) vil bli harmonisert med blodforskriften.

Autorisert helsepersonell er underlagt helselovgivningen. En sentral bestemmelser er at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet (helsepersonelloven § 4). Helsedirektoratet legger til grunn at autorisert helsepersonell som utfører akupunktur har de kvalifikasjoner som kreves for å tilfredsstille kravet til faglig forsvarlighet.

Jeg håper dette gir svar på de spørsmål dere har om bakgrunnen for forskriftsendringen.

Vennlig hilsen
Sissel Dyrnes
seniorrådgiver
Avdeling medisinsk utstyr og legemidler
Helsedirektoratet 
http://www.helsedirektoratet.no/

NNH har i senere korrespondanse spurt Sissel Dyrnes vedrørende øreakupunktur, og fått svar:

«Ja, øreakupunktur er også omfattet. Likeledes er all annen nålebehandling som for eksempel intramuskulær stimulering og behandling av triggerpunkter. Dette vil bli omtalt i veilederen som vi er i gang med å revidere.»

NNH har gitt uttrykk for at vi er ikke særlig fornøyd med regelverket slik det er nå. Det fritar oss imidlertid ikke fra å måtte følge reglene.

Vi har fått spørsmål om de som har en bachelor i akupunktur er unntatt, men en bachelor i akupunktur gir ingen offentlig autorisasjon. (Men, vedkommende kan jo ha en autorisasjon fra tidligere.)
 
Konklusjonen er at alle blodgivere som får behandling med nåler, får en 6 måneders karantene med mindre den som setter/bruker nålene er autorisert helsepersonell.
 
Alternativet i slike tilfeller vil være å bruke andre redskaper enn nåler, eks. akupressur eller sonestaver.


Vedlegg:
Blodforskrift - brev april 2015


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers