Fremdeles brudd på markedsføringsloven | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

21.05.2014
Fremdeles brudd på markedsføringsloven

    
Statens helsetilsyn og Forbrukerombudet har nylig gjennomført en omfattende kontrollaksjon i forhold til utøvere av alternativ behandling og eventuelle brudd på markedsføringsloven.
 
Forbrukerombud Gry Nergård etterlyser et langt strengere lovverk og kontrollregime for bransjen.


Så mange som en av tre nordmenn tyr til alternativ behandling, ifølge tall fra 2012 - og vi bruker hele 4,7 milliarder kroner på ulike former for alternativ behandling og medisin.

Ifølge SSB har bruken av alternativ behandling økt med 50 prosent fra 2000 til 2010. 

Slik det er i dag, kontrolleres alternativ-bransjen kun på markedsføring og om de driver ulovlig reklame. Hvordan de ulike behandlingene faktisk utøves, og hvem som står for behandlingen, er det i følge VG ingen som fører tilsyn med.
 
- Det er et stort paradoks at så lenge utøverne ikke bryter markedsføringsloven, kan i prinsippet hvem som helst drive med hva som helst i denne bransjen, sier forbrukerombud Gry Nergård til VG.
 
Se
[VG 24.04.2014]
Stor kontroll av alternativ-bransjen: - Flere bryter loven
 
 
Etterspør ny gjennomgang av dagens regelverk
Som forbrukerombud er Gry Nergård opptatt av forbrukernes sikkerhet og rettigheter, et fokus hun deler med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG). Derfor var hun også invitert på SABORGS fagseminar i februar i år http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=1088
 
Nergård stiller spørsmålstegn ved dagens regelverk. De norske utredningene begynner å bli gamle, og hun etterspør nå en ny gjennomgang. - Det er ingen lovmessige krav til hvem som kan gjøre hva, og det har vokst frem et stort antall behandlingsformer i Norge. Det er ingen lovbestemte krav til utdanning og ingen lovbestemte krav til tilsyn med utøvelsen av virksomheten. Dette utføres i dag av utøverorganisasjonene, sier hun.
 
For ordens skyld gjør vi her oppmerksom på dagens regelverk:
 
Lov om alternativ behandling
Lov om alternativ behandling trådte i kraft 1. januar 2004. Fra samme tid ble opphevet lov 19. juni 1936 nr 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur (kvakksalverloven).
http://helsedirektoratet.no/lover-regler/alternati...
 
Lov om alternativ behandling har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling, samt å regulere adgangen til å utøve alternativ behandling. Loven gjelder alle alternative behandlere, ikke bare dem som er omfattet av den frivillige registerordningen.
 
Med alternativ behandling mener loven ”helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell”. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i det vesentlige anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. Med (autorisert) helsepersonell menes personer som definert i lov 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell mv § 3.
 
Se også
[NNH.no 10.05.2012]
Kort oversikt over gjeldende rettslig regulering av betydning for alternativ behandling
 
Registeret for utøvere av alternativ behandling
Forslaget til opprettelse av registeret kom fra et utvalg opprettet av Sosial- og helsedepartementet i april 1997. De leverte en rapport - NOU 1998:21 Alternativ medisin - som senere dannet grunnlaget for både rettslige og utenomrettslige tiltak gjennom Ot.prp. nr. 27. Av rettslige tiltak ble det gjennom denne odelstingsproposisjonen bestemt at blant annet kvakksalverloven skulle oppheves og erstattes av en ny Lov om alternativ behandling og en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling skulle etableres.
http://w2.brreg.no/altbas/
 
Om formålet for ordningen heter det i registerforskrifta § 1: ”Registerordningen for utøvere av alternativ behandling skal bidra til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert behandler, samt bidra til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling”.
 
Kravet til godkjente organisasjonar er blant annet at de har vedtekter som stiller faglige krav når det gjelder medlemskap, etisk regelverk, forretningsmessig forsvarlig virksomhet, informasjonsplikt overfor brukere, journalføring og forsvarlig oppbevaring av pasientopplysninger og klageorgan for pasienter. Godkjenningen sier ikke noe om effekt/kvalitet når det gjelder alternativ behandling eller den enkelte utøver.
 
Så lenge Helse- og omsorgsdepartementet ikke styrker ordningen vesentlig ved å høyne kravene om godkjenning, avhenger kvaliteten i stor grad av den enkelte utøverorganisasjonens egen selvjustis, noe som i langt tid har vært en prioritert oppgave både for NNH og SABORG.
 
Se blant annet 
[Naturterapeuten nr 1/2010]
NNH styrkar og skjerpar sine fagkrav 
 
[Naturterapeuten nr 2/2012]
SABORG med offensiv mot politiske partiar og styringsverk
http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=881


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers