Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.05.2014
Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling

   
Pasienter opplever helsegevinst av alternativ behandling og fremhever betydningen av selve behandlingene, egeninnsats og kommunikasjon med behandler. Leger er skeptiske og peker på mulig helserisiko.
Om doktorgradsavhandlingen GRENSEVANDRERE - bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten av Anita Salamonsen, forsker ved NAFKAM. 
 
Bakgrunn
Norske pasienter med kreft og multippel sklerose er hyppige brukere av alternativ behandling. De kjøper alternative tjenester i et av de minst regulerte behandlingsmarkedene i Europa.
 
Kliniske studier av ulike alternative behandlingsformer viser begrenset positiv behandlingseffekt og studier har også påvist helsemessig risiko ved bruk av enkelte behandlingsformer. Samtidig rapporterer mange brukere betydelige positive helseeffekter som de knytter til sin bruk av alternativ behandling.
 
Tema
I dette første norske sosiologiske doktorgradsprosjektet med tema alternativ behandling studeres en gruppe norske kreft- og MS-pasienter som har erfart positive helseeffekter av alternativ behandling, deres forhold til det offentlige helsevesenet og hvordan de og deres leger vurderer risiko ved bruk av alternativ og skolemedisinsk behandling. 31 pasienter og 12 leger er dybdeintervjuet. 
 
Resultater
Pasientene er aktive og refleksive grensevandrere mellom det alternative behandlingsfeltet og det offentlige helsevesenet. I denne posisjonen utfordrer de konvensjonell biomedisinsk tenkning rundt sykdom, behandling og pasientens posisjon i møtet med det offentlige helsevesenet.
 
Positive helseeffekter ved bruk av alternativ behandling forklarer opplevde positive helseeffekter med individuelle behandlingspakker som de har kommet frem til basert på medisinsk kunnskap, alternative behandleres kunnskap og egne kroppslige erfaringer. Det aller viktigste elementet i tilfriskningen de har opplevd mener de er deres egen aktive innsats for å bedre både helsen og livssituasjonen generelt. Pasientenes erfaring er at mange alternative behandlingsformer og alternative behandlere rommer mulighet for en slik egeninnsats, mens pasientene ofte er misfornøyde med kommunikasjon, behandlingstilbud og beslutningsprosesser innenfor det offentlige helsevesenet.
 
Legers og pasienters forståelse av risiko tilknyttet bruk av alternativ behandling og skolemedisin: studien viser videre at mens pasientene betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av konvensjonell behandling som mulige helserisikoer, mener legene at konvensjonell behandling er trygg og alternative behandlingsformer potensielt skadelige.
 
Disse svært forskjellige oppfatningene av risiko påvirker ofte kommunikasjonen mellom leger og brukere av alternativ behandling i negativ retning. Både brukere og leger er enige om at det vil være nyttig med mer tilgjengelig vitenskapelig kunnskap om eventuelle risikoer tilknyttet bruk av alternativ behandling. De fleste pasientene ønsker å kombinere
konvensjonell og alternativ behandling og leter aktivt etter leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjonen, også i situasjoner der legene uttrykker skepsis til pasientenes behandlingsvalg.
 
Funnene viser en aktiv helsetjenestebruker som baserer sine behandlingsvalg både på egen og andres erfaringsbaserte kunnskap og medisinsk kunnskap. Denne helsetjenestebrukeren utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og forventninger til pasientene, og synliggjør behovet for fokus på pasientsikkerhet i alternativ behandling.
 
Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden. 
 
Om forfatteren
Anita Salamonsen er sosiolog og arbeider som seniorforsker ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), Institutt for samfunnsmedisin, UiT – Norges arktiske universitet. Hun er i sin forskning særlig opptatt av pasientposisjoner i velferdsstaten, brukermedvirkning, lege-pasient kommunikasjon, kunnskapssystemer, kroppserfaringer, tillit, risiko og pasientsikkerhet. Les mer om pasienters egne erfaringer og Salamonsens forskning i boken Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp, Gyldendal Akademisk forlag (2012).
 
------------ 
 
BOUNDARY WALKERS. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context Norsk tittel: GRENSEVANDRERE. Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten UiT Norges arktiske universitet
 
Disputas i medisinsk sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet 18.10.2013.
 
Kontaktinformasjon:
Anita Salamonsen
NAFKAM, Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
Tlf: 971 25 135 / 77 64 68 68
Web: http://www.nafkam.no


Vedlegg:
NT 01 2014 - Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers