SABORG - en mulighet for å oppnå noe | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.01.2014
SABORG - en mulighet for å oppnå noe

   
Sonja Mandt (Ap)
Sonja Mandt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og mangeårig representant i Helse- og omsorgskomitéen, mener SABORG er en mulighet for alternativbransjen til å oppnå noe på felles grunnlag. 
 
- Gjennom SABORG kan bransjen selv sette ting på dagsorden både når det gjelder regelverk, registerordning og forskning, sier hun.


 
 
 
SABORG = Sammenslutning av alternative behandlingsorganisasjoner 
 
Mandt var invitert på SABORGs kunnskapsseminar for å snakke om "Ønsket fremtidsbilde for alternativ behandling i Norge" og møtte godt forberedt med manus. Men som det engasjerte mennesket hun er, kom manuset raskt «til kort» da hun begynte å snakke. Vi har derfor ikke noe presentasjonsmateriell å legge ut fra Mandts foredrag, men gir en oppsummering fra noen av punktene.
 
Mandt understreket at hun representerer en avtroppende regjering, og at hennes innspill er basert på holdninger i en fraksjon av og Helse- og omsorgskomitéen frem til nå.
 
Andelen av det norske folk som benytter seg av alternativ behandling er stigende, og de fleste mottar denne behandlingen utenfor helsevesenet. Det er derfor viktig at den alternative bransjen er seriøs, tåler  ettersyn, og har felles planer om hvordan bransjen skal gå i riktig retning. Videre at man vektlegger samhandling med tradisjonell medisin. 
 
Forskning og dokumentasjon
Mandt etterlyste et sterkere ønske hos alternative behandlere om forskning og dokumentert virkning av behandlingene. Det offentlige helsevesen etterprøves og tilsvarende bør man kunne kreve dokumentasjon og informasjon om virkningen av alternativ behandling.
 
Fokus er på å gi pasienten den beste behandlingen, uavhengig av om det er innen helsevesen eller alternativ behandling. Mandt oppfordret alternative behandlere til å finne arenaer for samhandling med tradisjonell medisin. Dette vil bidra til at tabuer bygges ned, og at man får frem hva alternative behandlere faktisk driver med. Akupunktur og homøopati er kjent for de fleste, men det er mange andre behandlingsmetoder og ikke minst behandlingsfilosofier, som er dårlig kjent. Det er også vanskelig å finne ut hvilken og hvor lang faglig utdannelse mange av utøverne har. Dette fremhevet Mandt som noe SABORG burde ta tak i.
 
Tilsyn og markedsføring
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling anser Mandt som streng nok, med mulighet for Forbrukerombudet til å ilegge både pålegg og tvangsmulkt.
 
Når det gjelder selve utførelsen av alternativ behandling, foreligger det ikke noe ønske fra politisk hold i dag om at det skal utføres tilsyn med denne. Dels fordi det ville være for ressurskrevende, dels fordi det ikke foreligger retningslinjer og dels fordi det mangler kompetanse hos helsemyndighetene. 
 
Siden man ikke har retningslinjer om hva som er faglig forsvarlig eller et faglig organ som går god for alternativ behandling, fremhevet Mandt bransjens selvjustis som desto viktigere.
 
Hun understreket også at registerordningen ikke innebærer godkjenning hverken av behandlingsform eller utøvere. Intensjonen med registeret for utøvere av alternativ behandling er god, og skulle gi pasienten trygghet for at de utøvere som står der er seriøse. Mandt oppfordret  SABORG og bransjen selv til  å ta tak i saken om registeret ikke fungerer etter sin hensikt.
 
Sammen i felles forståelse
Mandt oppfordret den alternative bransjen til å samle seg, samle seg om en retning, felles forståelse, felles mål og en felles røst mot politikerne. Å lobbe for sin egen forening kan være mulig om man har en stor nok organisasjon, men man vil aldri oppnå det samme. SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag.
 
Med grundig forarbeid, realistiske mål og gjennomtenkte tiltak, vil bransjen i fellesskap kunne oppnå mye. Også å få gjennomslag for helt nye saker inkl. lovendringer, er mulig å få til om man jobber langsiktig.
 
Spiss målet, spiss formålet – alt må få plass på en A4 side!
 
Autorisasjon og registerordning
Autorisasjon innebærer en godkjenning både av kompetanse og av fag, og er et stempel fra myndighetene om at tjenesten har et faglig grunnlag. Helsedirektoratet har så langt ikke funnet grunnlag for å gi autorisasjon til noen alternative behandlingsformer.
 
Bransjen består av behandlingsformer som har og ønsker omfattende fagkrav, og andre som ikke ønsker fagkrav i det hele tatt. Dette er noe bransjen må ta tak i og finne ut av internt, sa Mandt. Hun oppfordret bransjen til å se på alle deler av sin virksomhet, og ta stilling til hvordan man ønsker å fremstå overfor befolkningen.
 
Hva tenker bransjen selv, om seg selv? Skal alle få gjøre sitt eller ønsker man å fremstå som en samlet enhet med styrke?
 
Gjennom SABORG kan bransjen selv sette ting på dagsorden og ta det inn i det politiske liv. Både når det gjelder regelverk, registerordning og forskning på effekt. Hvordan man skal forske, hvilke krav som skal stilles, hvem som skal betale og evt. hvordan dokumentasjon fra utlandet kan tas i bruk i Norge.
 
Mandt understreket at hun har tro på SABORG, og oppfordret bransjen til å skape en romslig, raus og inkluderende organisasjon, hvor det er takhøyde til de store diskusjoner.
 
Få flest mulig utøverorganisasjoner med og finn frem til de tingene dere er enige om, og som kan bidra til en bedre hverdag for «folk flest».
 
Om en behandling har effekt, er en subjektiv opplevelse. Er du blitt bra så er det samme hva du er blitt bra av.
 
Mandt avsluttet med at hun ser frem til et fortsatt samarbeid. 
 
------------ 
 
Se SABORGS internettside
http://saborg.no/


Vedlegg:
NT 04 2013 - SABORG er en mulighet for å oppnå noe på felles grunnlag


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers