En ambassadør for helhetlig helse og grønn resept på stortinget? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

27.08.2013
En ambassadør for helhetlig helse og grønn resept på stortinget?


Øyvind Solum er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Akershus ved høstens stortingsvalg. Om velgerne vil, kan han da bli en stortingspolitiker med mer kjennskap til miljøet av alternative behandlere og naturmedisinere enn noen annen.


Som grunnlegger av Alternativt Nettverk, Magasinet Visjon og de største alternativmessene har Øyvind Solum fulgt  utviklingen av naturmedisinen og annen alternativ behandling i Norge i mer enn tjue år. Han var aktiv i det alternative Norge  også før oppstarten av Alternativt Nettverk og har vært støttespiller for mange initiativ i årenes løp.
 
Som leder for Alternativt Nettverk fra 1992 til 2009 var han opptatt av at det burde komme mer forskning på naturmedisin og  andre former for helhetlig behandling. Samtidig støttet han sterkere organisering innen de ulike retningene innen alternativ medisin, både faglig og etisk, for fagenes skyld og for at publikum skulle ha et mer ordnet landskap av terapier og terapeuter å forholde seg til. Øyvind Solum utdyper:
 
– I årene som har gått har det kommet en rekke nye terapeutforeninger som setter langt høyere faglige krav enn de gjorde i  starten. Mange av disse har gått sammen i større forbund, noe som gjør det enklere for publikum å orientere seg, og det er  viktig for å legge et grunnlag for at noen tilbud i større grad kan inngå i det offentlige helsevesen. Mange av skolene har undervisning på et langt høyere nivå i dag enn for en del år siden. Dette er nok en forutsetning om vi skal håpe på et bedre  integrert helsevesen totalt sett, hvor mye av det som i dag regnes som alternativt, er en del. Det kan være liten tvil om at de  fleste såkalte vanlige folk ikke ønsker seg en verden hvor man søker vanlig legekunnskap i noen tilfelle og alternative metoder i andre situasjoner, men et samarbeid mellom disse, slik at man kan få større tillit til rådene som gis. Det betyr at  det er ønskelig med et tillitsfullt samarbeid mellom leger, helseinstitusjoner, pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner og  seriøse retninger innen naturmedisin.
 
– Mener du dermed at bare godkjente og organiserte alternativterapeuter skal kunne tilby behandling i Norge?
 
– Nei, det ville kunne føre til at det ble umulig å prøve ut nye terapiformer og at mange nye impulser og potensielt effektive  behandlingsformer ville bli hindret. I tillegg vil det alltid være noen som av ulike grunner ikke ønsker å være medlem i behandlerorganisasjoner, samtidig som de kan være gode utøvere.
 
- En del typer terapitilbud forutsetter ikke nødvendigvis at behandleren har omfattende utdannelse, så lenge vedkommende  heller ikke kommer med urealistiske påstander om effekt. Men selv om det kan være sunt for mangfoldet og for nyskaping at  ikke alt er regulert for strengt, er det gunstig at det finnes miljøer hvor man strekker seg etter målbare kriterier og hvor det finnes godkjenningsordninger og fagutvikling, slik at det kan være grunn til å håpe at man etter ti år vet mer om hva som  fungerer og hva som ikke fungerer. Generelt vil jeg si at det har skjedd en rivende utvikling innen mange retninger av  alternativ behandling i Norge siden 80- og 90-tallet.
 
– Når du nå er så engasjert i Miljøpartiet De Grønne, sitter som kommunestyrerepresentant for dem på Nesodden og håper å  komme inn på Stortinget til høsten, må vel det oppleves som et stort skifte i forhold til fokuset på alternativ behandling og filosofi?
 
– Jeg vil egentlig ikke si det. På mange måter er det også en klar kontinuitet. For meg har holistisk filosofi alltid innebåret å  se kropp, psyke, ånd og vårt miljø i sammenheng – så langt vi klarer. Naturmedisin og annen alternativ behandling handler om å finne mer naturlige remedier og metoder for bli frisk og for å holde seg frisk. I det ligger det en tillit både til naturen og til  at det i oss mennesker finnes mekanismer som kan bevege seg mot helhet og helse, selv om vi saktens kan trenge litt støtte  iblant. I mye av den alternative filosofien er det en erkjennelse av at helse forutsetter at vi er i balanse med jorden og samfunnet rundt oss, og at vi bør se på disse andre faktorene for å bli frisk. Etter hvert som matproduksjonen blir mer og mer industriell og kjemisk basert og mye av samfunnet fjerner seg fra våre mer naturlige rytmer, er det ikke rart at mange av oss kan slite med helsen og at mange mer eller mindre kroniske plager brer om seg.
 
- Det blir urealistisk å forvente at vi alene kan unngå plager, siden mye av det kommer av kollektive forhold som vi som individ vanskelig kan unngå å bli preget av. For meg er det naturlig å fokusere på samfunnsmessige forhold, slik vi gjør i De  Grønne. Om vi klarer å snu en del av dagens destruktive utvikling og løfte frem mer økologisk og helhetlig tenkning også på et samfunnsmessig nivå, vil det ha stor betydning for hver og en av oss.
 
– Hvordan stiller egentlig De grønne seg til alternativ behandling?
 
– De Grønne er klar over at mange benytter seg av alternative behandlingsformer, og mener det er nødvendig med et bedre samarbeid mellom skolemedisin og alternativ medisin.
 
- De Grønne har nok et større innslag av folk fra alternativbevegelsen enn noe annet parti. Mange er opptatt av miljø og økologi, av urter, alternativ behandling og en mer helhetlig livsstil og filosofi. Det er likevel klart at et parti favner mange type mennesker, så det kan være mange meninger og antakelig hele bredden av livssyn. Et politisk parti er noe annet enn en interesseorganisasjon og må ta mange andre hensyn.
 
- Generelt er De grønne opptatt av forebygging, og dermed blant annet økologisk mat og mindre forurensning generelt. Om vi skaper et samfunn og et liv som fremmer helse, blir det mindre fokus på å fjerne sykdom når det først oppstår. Personlig er jeg opptatt av at forventningen om at vi ikke skal møte motgang er urealistisk.
 
- En slik forestilling kan i seg selv skape mer lidelse. Det å akseptere at livet går opp og ned og at vi ikke alltid får det som vi vil, kan slik sett være en viktig del av å ha det bra. Økende forbruk av såkalte lykkepiller og andre lignende remedier er slik  sett skremmende. De Grønne kan for øvrig på noen punkter høres ut som de er inspirert av blant annet Stig Bruset når det i arbeidsprogrammet står at legene må bruke grønn resept for å vri behandlingen av livsstilssykdommer fra legemidler til sunn kost og mer fysisk aktivitet.
 
- De Grønne vil arbeide for et samfunn som fremmer fysisk og psykisk helse og ønsker mer forskning på hva som gir god forebyggingseffekt. Vi vil fjerne ordninger som fører til byråkratisering av helsevesenet. Om jeg skulle komme inn på Stortinget er det dermed mer enn nok å gripe fatt i.
 
Miljøpartiet De Grønne http://www.mdg.no/


Vedlegg:
NT 02 2013 - En ambassadør for helhetlig helse og grønn resept


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers