Pressemeldinger fra NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 Alt.med. og marknadsføring

 Cambrella 2012

 Folkehelsedugnad

 Helseministeren om alt.beh.

 NNH godkjent av SHdir

 Om legemiddelforbruk

 Revisjonsmodne forskrifter

 Statsbudsjettet 2009

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

05.07.2014
Pressemeldinger fra NNH

    Juli 2014
Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon
NNH støttar Forbrukarombudet sitt ynskje om revisjon av lover og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling – jfr. pressemelding i samband med møte med Helseministeren. Dette bør gjerast ved å setja ned eit breitt samansett utval som blant anna bør koma med forslag om standard fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse knyta opp til Registeret for utøvarar av alternativ behandling.
 
Mai 2013
Folkehelsedugnad - ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre!
Regjeringa med helse– og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i spissen inviterer til folkehelsedugnad. Innhaldet i denne dugnaden er det få som kan vera usamde i: fokus på betre kosthald og fysisk aktivitet m.m. Det skal skapast eit medvit om måla i alle sektorar av samfunnet. Med andre ord ein felles dugnad som ikkje berre gjer oss til passive brukarar av helsetenester, men også til borgarar som tek kvalifiserte val når det gjeld førebyggjing av sjukdom.
 
Mars 2013
Legemiddelforbruk og naturmedisin - tid for nytenking?
Apotekforeningen har på si web-side presentert ein artikkel om legemiddelforbruket i Norge i 2012. Artikkelen slår fast at det i nemnde år blei omsett legemidlar for 18,6 milliardar, ein auke på 3,3 % frå 2011. Reseptpliktige midlar forordna av legar utgjer 88,4 % av samla omsetning. Totalt omsette apoteka for 24,7 milliardar kroner i 2012, noko som tilsvarar kr. 3.654 pr. innbyggjar.
http://nnh.no/article.aspx?id=18&subid=967
 
Februar 2013 
Naturmedisin/alternativ behandling og marknadsføring
Statens helsetilsyn og Forbrukarombudet har ved undersøking av hundre nettsider, avdekka at fleire tilbydarar av alternativ behandling driv med ulovleg marknadsføring. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) tek sterk avstand frå marknadsføring som svekker pasienttryggleiken.
 
Desember 2012
Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU
Cambrella involverar eit konsortium av 16 akademiske forskingsinstitusjonar frå 12 europeiske land. Prosjektet er fylgt opp av eit rådgjevande organ av 12 organisasjonar som representerar ulike interessegrupper innan feltet alternativ medisin.
 
Oktober 2008
Pressemelding vedrørende statsbudsjettet for 2009
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Fordelingen av de tildelte midlene, mener NNH bør skje i et nært samarbeid med de ulike aktørene innen bransjen.
http://nnh.no/article.aspx?id=18&subid=177
 
Januar 2009
Helseministeren og naturmedisinsk/alternativ behandling
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ynskjer å markera at vi både er glad og stolt av Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen som gjennom å fortelja om eigne erfaringar med ein av metodane innan naturmedisinsk/alternativ behandling, har skapt grobotn for å ta folkelege erfaringar på alvor. Til nå har slikt stort sett blitt vurdert som tilfeldige eventyr av meir eller mindre spektakulær karakter og publisert i vekeblad som bare vanlege folk les.
 
Juli 2006
NNH godkjent som organisasjon av Sosial- og helsedirektoratet
I samband med opprettinga av den frivillige registerordninga for utøvarar av alternativ behandling, er Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon godkjent som utøvarorganisasjon.
http://nnh.no/article.aspx?id=18&subid=152


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers