Høringsuttalelse - Studieplan for videreutdanning i naturmedisin ved HiÅ | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

15.09.2008
Høringsuttalelse - Studieplan for videreutdanning i naturmedisin ved HiÅ

Høgskolen i Ålesund
6025 Ålesund

22. desember 2004

Høringsuttalelse - Studieplan for videreutdanning i naturmedisin med fordypning i ernæring ved Høgskolen i Ålesund?Vi viser til brev av 10.11.2004, og vil med dette komme med en del synspunkter på tilsendte utredning og utkast til studieplan.

GENERELLE SYNSPUNKTER
Vi ser positivt på at Høgskolen i Ålesund viser interesse for alternativ behandling. Studieplanen vitner om at det er nedlagt et betydelig arbeid. Strukturen gir en god oversikt når det gjelder både utredningsdelen og studieplanen.

Det er også positivt at det naturmedisinske fagmiljøet er tatt med i dette arbeidet. De eksterne medlemmene skulle borge for en allsidig tilnærming til de mange fagområder som berører alternativ behandling.

Vi har forståelse for at planen om en bachelorgrad i biologisk medisin/naturterapi er lagt til side inntil det kommer klarere meldinger fra myndighetene. Skulle det bli aktuelt å ta opp igjen dette arbeidet, tror vi at NNH kan være en viktig premissleverandør hva angår det fagspesifikke.

Den største svakheten i utredningen og studieplanen er at det blir uklart hvilken målsetning studiet har. Det er ikke alltid samsvar mellom det som framkommer i den første drøftingsdelen og senere i studieplanen. Det er spesielt når det gjelder fordypningsfaget ernæring at dette kommer tydeligst fram. Selv om man under avsnittet Studiets overordnede mål ikke får inntrykk av at målet er å utdanne terapeuter med selvstendig ansvar, kan det allikevel virke forvirrende hvilken rolle den uteksaminerte kandidaten vil få innenfor en rådgivende eller terapeutisk situasjon.

Under Modul II Ernæring II er det under formål formulert følgende: Å forstå bruken av biokjemisk individualitet og hvordan man skreddersyr dietter og kosthold til hver enkelt. Dette er et eksempel på hva vi mener med uklare meldinger og dårlig samsvar mellom ulike avsnitt.

En annen målsetning med studiet er rådgivingsfunksjon vedrørende alternativ behandling. I utgangspunktet er det positivt at dette eventuelt kan skje under trygge og mer nøytrale former.

Men skal det bli kvalitet i denne rådgivingen, er det ikke nok med bare teoretiske kunnskaper.

En uhildet informasjon forutsetter at det enten finnes dokumentasjon vedrørende de ulike behandlingsformene eller at rådgiveren selv har praktiske erfaringer. Når det gjelder dokumentasjon og alternativ behandling er det få studier som holder kvalitative mål.

Vi stiller derfor spørsmål om hvordan høgskolen har tenkt å kvalitetssikre denne modulen dersom målgruppe og opptakskrav i hovedsak er 3-årig helsefagutdanning ved høgskole/universitet uten videre praktisk erfaring i de fagene det skal gis råd i.

KOMMENTARER TIL DELER AV UTREDNINGEN OG STUDIEPLANEN

Vurdering av behov
Det er et klart behov for slik kompetanse innenfor helsevesenet. Men som vi har nevnt bør en slik rådgiving som det studiet legger opp til, tuftes både på teoritiske og praktiske kunnskaper. De beste som kan utføre denne type informasjon, er etter vårt syn terapeuter med praktisk erfaring i flere naturmedisinske fag. Det finns i dag mange som er autorisert helsepersonell med denne bakgrunnen.

Eksisterende utdanningstilbud
Her er det beklageligvis mange undervisningsinstitusjoner som ikke er nevnt. Dette gjenspeiler seg også i høringslisten. NNH kan være behjelpelig med en utvidet liste ved henvendelse til vårt kontor.

1.4 Målgruppe og opptakskrav
Naturmedisinsk erfaring ville være en fordel å tilføye her.

Modul III: Innføring i alternativ/komplementær behandling
Vi savner her en innføring i generell naturmedisinsk grunnforståelse spesielt knyttet opp mot hvilket potensiale de alternativmedisinske terapiformene har under ulike sykdomstilstander og utviklingsstadier. Dette er svært viktige aspekter i en rådgivingssituasjon.

Vennlig hilsen
Sigrun Kirkeberg Hansen
generalsekretær NNH


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers