Om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

15.01.2017
Om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Oslo 11. januar 2017
 
Høyring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Vi viser til høyringsbrev av 23.12.2016.
 
Vår merknad:
Føremålet med registeret er blant anna å «fremskaffe data for planlegging, styring, finansiering og evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkludert virksomheter som yter tannhelsetjenester.». Vidare: «KPR-data skal også kunne brukes til statistikk, analyser og forskning som grunnlag for utvikling av ny kunnskap, evaluering av resultater, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis.»
 
Ettersom om lag 1 million av det norske folk brukar helsetenester (alternativ behandling) utanom den offentlege helsetenesta, er NNH av den oppfatning at informasjon om slik bruk bør vera ein naturleg del av dette registeret. Dette kan lett inkorporerast ved å leggja føringar for at slik informasjon skal med i journalen. Departementet har i si vurdering også lagt vekt på verdien registeret gjev når det gjeld kvalitetsforbetring, førebyggjande arbeid, beredskap, analyser og forsking. Det er pr. dato for lite kunnskap om verdien av folk sin bruk av slike tenester, og kor mykje desse eventuelt avlastar det offentlege helsevesenet med.
 
Med helsing
John Petter Lindeland
NNH-leiar 
 
Lidia Ivanova Myhre
Generalsekretær


Vedlegg:
Høyring: Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers