NNHs etiske råd | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.07.2014
NNHs etiske råd

Alle NNH-godkjente terapeutar pliktar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Oppslag om pasientane sine rettar med omsyn til å klaga på behandling, skal vera lett synlege eller framkoma i anna informasjon. Klagen kan enten sendast direkte til eit av medlemma i rådet eller til administrasjonen.

Rådet pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker. Dersom klagaren meiner seg behandla medisinsk uforsvareleg, eventuelt ha teke skade av behandlinga, er dette i tilfelle også ei sak for fylkeslegen/helsetilsynet.


UTDRAG FRÅ NNH SINE VEDTEKTER:

§ 14 Etisk råd

14.1
Etisk råd skal fremme naturterapeuters etiske standard i samsvar med gjeldende lovgivning, NNHs vedtekter og etiske regler.

14.2
Rådet skal avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet av sentralstyret, medlem i NNH eller pasient(er). Rådet skal være upartisk og skal om nødvendig innhente utfyllende informasjon til sin behandling av saken.

14.3
Ved behandling av klage, har innklaget medlem rett til å møte i rådet. Før rådet avgir uttalelse, skal innklaget medlem uansett gis anledning til å svare skriftlig på klagen.

Viser elles til Etiske regler for NNHs medlemmer - sist endret på landsmøtet 2014 (se vedlegg).Medlem av etisk råd:

Heidi Vengsholt
Biopat MNNH reg.
Mob: 909 90 008
 
Henrik Mathisen
Akupunktør MNNH reg.
Mob: 460 58 651
 
Annette Ditlev-Simonsen Marcussen
Naturterapeut MNNH reg.
Mob: 971 53 481


Vedlegg:
Etiske regler for NNHs medlemmer


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers