Inspirasjonsløft for NNHs tillitsvalgte | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

07.11.2016
Inspirasjonsløft for NNHs tillitsvalgte


Da NNH skulle innkalle til tillitsvalgseminar, hva var vel mer naturlig enn å legge det tett opp mot erfaringsseminaret om helseinnovasjon som NNH i samarbeid med Innovasjonsløft Ringerike og VRI Buskerud arrangerte på Helgelandsmoen første uke i november?


Av
Svein Johannessen
nettredaktør
nettredaksjon@nnh.no 

I overkant av 20 tillitsvalgte deltok på begge seminardagene. På erfaringsseminaret var ytterligere 20 personer med ulik bakgrunn og faglig tilknytning til stede.

Kompetanse
Bedriftskompetanse, medlemsengasjement, budskap og formidling var hovedtemaer på tillitsvalgseminaret. Naturterapeut MNNH Gunhild Bjørkøy Nilsen delte erfaringer fra oppstart og daglig drift av en naturterapeutisk virksomhet – Stange Naturterapi -  på et mindre sted.

NNHs sekretær Trine Hamnvik presenterte den nettbaserte terapeutoversikten http://naturterapeuter.no med påfølgende innspill på hvordan det er ønskelig at søkefunksjoner bør utformes og hvilke muligheter for terapeutprofilering som bør ligge til rette i en fremtidig, mer responsiv søketjeneste.
 
Sonja Bordewich fra Innovasjonsløft Ringerike ga oss et innblikk i hvordan man har tatt grep om minkende industriarbeidsplasser i Ringeriksregionen og hvordan man gjennom strukturert innovasjon og samarbeid, har skapt ny giv og nye arbeidsplasser i kommunen – mange av dem innen helsenæringer.

Medlemsengasjement
En organisasjon består av enkeltindivider som til enhver tid sørger for organisasjonens eksistens, og som samtidig er de som former organisasjonens vitalitet og betydning. Utfordringer i forhold til hvordan vi kan gjøre NNH enda mer attraktiv og hva som skal til for at medlemmer engasjerer seg, ble drøftet.Med utgangspunkt i problemstillinger uttrykt av Anne-Mette Eriksen Hjemaas i NNHs strategiutvalg, kom det mange innspill om hva som kan gjøres fremover i en engasjerende «sirkel-konferanse». Det ble også drøftet muligheter for å kunne opprette interne diskusjonsfora så snart NNHs nye internettsider ser dagens lys.

Budskap og formidling
NNHs leder John Petter Lindeland presenterte hva det viktigste budskapet for NNH overfor myndigheter og det politiske miljøet er, for å skape forståelse for naturmedisinens egenart og dens verdi i et inkluderende og mangfoldig helsevesen.

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre introduserte formidlingsstrategier for å få dette budskapet best mulig frem – strategier både sentralledelsen og terapeutmedlemmer kan benytte seg av.

Mer utfyllende og utdypende informasjon vil bli formidlet på et senere tidspunkt.

Helseinnovasjon
I Ringeriksregionen er det store virksomheter som Ringerike Sykehus, NIMI og Ringerike kommune. Helgelandsmoen inneholder mange tilbydere innen helse. Gjennom Innovasjonsløft Ringerike har flere store virksomheter som Ringerike Sykehus, NIMI og Ringerike kommune vært med på kompetansehevende program, noe som har ført til dialog og samarbeid på tvers av bransjene - deriblant flere virksomheter innen helse og omsorg, hotell- og transportnæringer og mindre industribedrifter.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er opptatt av et helhetlig samspill mellom medisinsk personell, helsenæringer og naturmedisinsk sektor. Sammen med Innovasjonsløft Ringerike ønsker NNH å bidra til utvikling og forbedring av helsetilbudene både lokalt, regionalt og nasjonalt. Erfaringsseminaret Helseinnovasjon er et første forsøk på å skape inspirasjon til å ta fatt på dette arbeidet og kanskje også finne nye samarbeidspartnere. Det handler om samskaping – å skape noe sammen.

I tillegg til tidligere nevnte prosjekter i regi av Innovasjonsløft Ringerike, presenterte NNHs leder John Petter Lindeland hvordan NNH jobber for å øke profesjonalisering av den naturmedisinske sektoren.

Innovasjonssjef/stipendiat ved Sunnaas sykehus HF, Sveinung Tornås, presenterte prosjekter og erfaringer med innføring av innovasjon der – hvordan et lite sykehus i Norge kan bli størst på sitt område i Europa.

«Åpen Scene»
For "åpen scene" fikk vi korte presentasjoner og aktuelle problemstillinger fra forskjellige naturmedisinske praksiser – Nøtterøy Naturmedisinske Center, Fjordglimt Naturterapi, Bø Naturmedisinske senter og Senter for Livskvalitet – og Glesne logopedi v/Gro Strande, som blant annet har vært en av deltakerne på Innovasjonsløft Ringerike. Bodil Helen Bach, daglig leder i BBach, presenterte problemstillinger ved innføring av ny teknologi i helsesektoren.I tillegg fikk vi en gründerpresentasjon av Wenche Wehus og Peder Ragnvald Køltzow, som blant annet nå har fått forskningsmidler sammen med Agderforskning for å dokumentere resultater ved bruk av den patenterte Nevrotapperen til Nevroflex.

«Åpen scene» ble ypperlig ledet av Maria Thunshelle, rekrutteringsansvarlig ved Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Samarbeid og pasientfokus
Lida Ivanova Myhre presenterte NNHs bilaterale samarbeid med Medica Albena i Bulgaria og ga oss et innblikk fra studieturen dit som flere av NNHs medlemmer deltok på tidligere i høst.

Etty Ragnhild Nilsen, førsteamanuensis HSN, presenterte «Digitalt tilsyn» - et forskningsprosjekt i samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og akademia. Avslutningsvis satte professor Vinjar Fønnebø, direktør ved NAFKAM/UiT, ‘halen på grisen’ ved å påpeke at en av forutsetningene for at helsepersonell og naturmedisinere skal kunne skape noe sammen, er at man setter pasienten i sentrum ved å spørre pasienten hva hennes mål med behandlingen er, for så å samarbeide om en «pasientens helsetjeneste».

Inspirasjonsløft
For oss tillitsvalgte i NNH var det givende og inspirerende å få innblikk i de mange gode prosjektene som ble presentert disse seminardagene og samtidig få mulighet til å diskutere og komme med innspill i forhold til NNHs satsingsområder. Tillitsvalgtseminarene er viktige inspirasjonskilder for å kunne opprettholde en livskraftig organisasjon.

 


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers