Opptatt av fagkrav og kvalitetssikring ved alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.08.2016
Opptatt av fagkrav og kvalitetssikring ved alternativ behandling


For stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) er det viktig å ta på alvor at det er cirka en million nordmenn som benytter seg av naturmedisin og alternativ behandling. Disse skal få tryggest mulig behandling.


Før sommerferien i år ble generalsekretær Lidia I Myhre og styreleder John Petter Lindeland i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon invitert til et møte med stortingsrepresentant Morten Wold (FrP).

Foranledningen var et notat fra NNH til Helsedirektoratet ved helsedirektør Bjørn Guldvog, hvor organisasjonen uttrykte bekymring for hvordan Registeret for utøvere av alternativ behandling har utviklet seg i forhold til intensjonene som er nedfelt i forarbeidet til ny Lov om alternativ behandling med forskrifter.

Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter. Det er et ønske at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helsedepartementet og Stortinget.

Etter møtet med NNH leverte Wold følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

- Vil helse- og omsorgsministeren styrke pasientsikkerheten innen alternativ behandling gjennom kvalitetssikring av de ulike alternative behandlingsformer og/eller alternative utøvere?

I sitt svar til Wold skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie blant annet at myndighetene ikke har kompetanse til å vurdere ”fagligheten” eller forsvarligheten av de ulike alternative behandlingsformer som tilbys, i form av offentlig godkjenning eller tilsyn. Under henvisning til dette ble det derfor ikke foreslått å etablere et system med offentlig godkjenning av alternative behandlingsmetoder eller utøvere. Stortinget sluttet seg til dette ved vedtagelse av Lov om alternativ behandling.

Videre skriver han at Helsedirektoratet mener at problemstillingen med at det ikke stilles krav til fagstandarder i Registeret for utøvere av alternativ behandling ikke er av en slik art at det bør settes i gang et arbeid med sikte på endring av registerordningen. Direktoratet har videre gitt uttrykk for at de som fagmyndighet ikke vil anbefale etablering av offentlig godkjenning av behandlingsmetoder hvor det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for at metoden har effekt og at de heller ikke vil anbefale at det vurderes å innføre profesjonsgodkjenning for alternative behandlere.

Dokumentasjonsstatus for effekt av de ulike behandlingsformene er fortsatt dels fraværende og dels mangelfull. Under henvisning til de vurderinger som fremgår av lovens forarbeider, og vurderinger fra Helsedirektoratet, mener jeg derfor at det ikke bør etableres et system hvor offentlige myndigheter på faglig grunnlag fører tilsyn med eller godkjenner alternative behandlingsmetoder eller utøvere.

NNHs generalsekretær er ikke imponert over svaret fra helse- og omsorgsministeren. Myhre tolker svaret som et blankt avslag på å foreta seg noe som helst for å bedre situasjonen.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) har registrert statsrådens svar og skjønner at det virker litt for lite ambisiøst for NNH.

- Jeg har hatt god dialog med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og lyttet til det de fremmer av utfordringer. Derfor valgte jeg å stille spørsmål til statsråden om pasientsikkerheten innen alternativ behandling. For min del er det viktig å ta på alvor at det er cirka en million nordmenn som benytter seg av naturmedisin og alternativ behandling. Disse skal få tryggest mulig behandling. Derfor har det vært min anliggende å rette oppmerksomheten mot fagkrav og kvalitetssikring, sier han.

- Det vil nå være naturlig å vurdere dette spørsmålet også knyttet til programarbeidet som pågår. Jeg vil drøfte dette med mine kolleger i helsefraksjonen, med sikte på å gi et eget innspill til programkomiteen om dette.

------------

Les stortingsrepresentant for FrP Morten Wolds spørsmål [16.08.2016] og helse- og omsorgsminister Bent Høies svar [24.08.2016] på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjone...

Se også tidligere artikkel «Helse- og omsorgsministerens underlige svar om pasientsikkerhet og Lov om alternativ behandling» [nnh.no 26.08.2016] på http://nnh.no/article.aspx?id=1303


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers