Nytt krav om registrering av homøopatiske legemiddel - kva for følger får det? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.11.2015
Nytt krav om registrering av homøopatiske legemiddel - kva for følger får det?


Det er kommet krav om at homøopatiske legemiddel må være registrert hos Statens legemiddelverk for å kunne bli omsett i Noreg etter 12. januar 2017. NNH er svært bekymra for kva utslag det nye regelverket vil gje når det gjeld tilgjengelegheit for dei homøopatiske/potenserte midla her til lands.


I samband med det nye kravet har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut ei høyring med framlegg om innføring av gebyr for behandling av søknader om registrering av homøopatiske legemiddel.
 
I NNH si høyringsuttale heiter det mellom anna:
"Dei ulike produsentane er tause når det gjeld kva strategiar dei har for ein liten marknad som Norge. Eit tenkjeleg scenario etter 12. januar 2017, er at det ikkje blir mogleg å få tak i homøopatiske/potenserte midla i Norge, korkje via apotek eller import til personleg bruk. For både terapeutar og pasientar vil dette opplevast som om helsestyresmaktene via byråkratisk verkemiddel ynskjer å ta knekken på denne medisinske tradisjonen. Dette samsvarar ikkje med intensjonane i NOU 1998:21 Alternativ medisin og Ot.prp.nr.27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom m.v. og det relative liberale lovverket som gjeld i dag. Ein konsekvens av eit slikt scenario kan vera at ulovleg innføring vil få eit betydeleg omfang. Dette vil svekka respekten for lovverket, og gjera at terskelen for å innføra andre middel med uvisst skadepotensial blir lågare."
 
Les
NNH sin høyringsuttale:
Gebyr for registrering av homøopatiske legemidla
 
Se
Krav om registrering av homøopatiske legemidler i Norge
 
Se på
Høring - gebyr for registrering av homøopatiske legemidler
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers