Vedrørende NNHs utdanningsdokument og kvalitetsprogram | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

07.01.2009
Vedrørende NNHs utdanningsdokument og kvalitetsprogram


Brev fra Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement av 20. juli 2004


Vi viser til brev av 5. mai 2004 hvor Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon oversender departementet utdanningsdokument og kvalitetsprogram vedtatt på organisasjonens landsmøte i mars i år. I dokumnetet settes det fokus blant annet på spørsmålet om markedsføring av studietilbud innenfor naturmedisin.

Departementet takker for oversendelsen og vil med dette berømme Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon for det arbeid som er gjort, samt uttrykke tilfredshet med at organisasjonen selv tar spørsmålet om skolenes markedsføring av sine studietilbud på alvor.

Vi vil samtidig informere Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon om at spørsmålet omkring beskyttelse av universiteter og høyskolers egennavn, samt bruk av høyskolebegrepet er omtalt i det nylig fremlagte forslaget til felles lov for statlige og private utdanningsinstitusjoner, jfr. Ot.prp.nr. 79, § 7-2, og da særlig nr 2 og 3.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/ot...

Med hilsen
Borghild Abusland (e.f.)
avdelingsdirektør

Tone Flood Strøm
rådgiver


Vedlegg:
Kopi av brev 20.07.2004


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers