Referat og informasjon fra NNHs skoleseminar 17.02.2005 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.10.2008
Referat og informasjon fra NNHs skoleseminar 17.02.2005
John Petter Lindeland:
Han stilte spørsmålet hvorfor kvalitetsikring, og delte svaret inn i to hoveddelen:

For egen del:
- bli dyktige terapeuter
- økte kunnskaper
- større respekt og status
- skape ryddige forhold mellom student og undervisningsinstitusjon
- skape grunnlag for NNHs visjon om et ”flerhelsevesen”
- utdanning av forskerkompetanse

Krav fra samfunnet:
- pasienttrygghet
- VEKS-skolering (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn)
- MED-skolering (anatomi, fysiologi, patologi osv.)
- en fagutdanning må foregå innenfor lovfestede ordninger (fag/høgskoler)
- dokumentasjon

Han kom også inn på rapportene fra Sosial- og helsedirektoratet vedr. homøopati og akupunktur. Disse rapportene, som ble initiert gjennom Ot.prp.nr. 27 Om lov om alternativ behandling (se Lenker - Sentrale dokumenter http://www.nnh.no/article.aspx?mainid=8&id=168 ), har bl.a. skissert en grunnramme for hva en selvstendig terapeut i egen praksis bør ligge på. Grunnrammen er vurdert ut ifra det norske gradsystemet i høgskolesammenheng - bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Dette er framtidsvisjoner som nok ligger innenfor det som myndighetene anser som akseptabelt dersom alternativ behandling evnt. skal få en mer formell plass i det norske helsevesenet. Disse visjonene må ikke forveksles med NNHs Utdanningsdokument. NNH må gjennomføre sin egen prosess i samarbeid med de undervisningsinstitusjonene som er knyttet opp mot de godkjenningsordninger organisasjonen har. Viser for øvrig til Utdanningsdokumentet Kap. IV pkt. c. Visjoner.

Utdanningsdokumentet ble gjennomgått. Det ble bl.a. påpekt at det blir arbeidet med nye retningslinjer vedr. naturvitenskapelige fag. Dette må også gjøres vedr. generelle fag (VEKS-fag) og naturmedisinsk grunnutdanning. Det kan bli aktuelt i framtiden å gjennomføre prøveordninger med standardiserte kunnskapsmålinger som NNH administrerer.

INFORMASJON VEDRØRENDE SØKNAD OM VURDERING AV STUDIEPLAN OG KVALITETSSIKRING I NNH
NNHs arbeid for kvalitetssikring i utdanning innen naturmedisinske fag og medisinske fag vil bygge på en intensjonsavtale mellom skoler og NNH.

Bakgrunn:
På NNHs landsmøte 20.3.04 ble NNHs utdanningsdokument vedtatt med virkning fra samme dag.
Overgangsordningen med at alle må sende inn søknad på nytt må ses i sammenheng med landsmøtevedtaket og iverksettelsen og oppfølgingen av dette.

I april 04 ble utdanningsdokumentet sendt skoler som har godkjent(e) undervisningsplan(er) i NNH på høring for å innhente synspunkter og innspill, - og med mulighet for uttalelse og påvirkning angående overgangsordninger. Dessverre fikk vi få tilbakemeldinger på dette. Kun to skoler svarte.

På seminaret 17.2.05 ble det delt ut ny forespørsel som bl.a. inneholdt spørsmål om forslag til overgangsordning, med svarfrist 1.3.05. Kun en skole har svart.

HVA GJELDER NÅ?
På bakgrunn av dette fastholdes det som ble informert om på seminaret: Innen utgangen av 2005 må alle skoler søke på nytt og benytte det nye søknadsskjemaet for De terapifag/med.fag som skolene fra før av har en godkjenning i. Dette gjelder alle søknader /skoler, både ny og gammel godkjenning, at de innen utgangen av 05 må sende inn nye søknad.
Dette tror vi vil gi skolene rikelig tid og mulighet for å opprettholde en stabilitet med hensyn til godkjenning. NNHs intensjon er å samarbeide med skolene og gi mulighet for realistiske og gjennomførbare ordninger slik at kvalitetssikringen blir en inkluderende prosess for små og store skoler. Vi i NNH registrerer både motstand og støtte til denne ordningen og har forståelse for det. At en organisasjon krever dokumentasjon og søknad fra etablerte, erfarne skoler, som utenforstående skal vurdere kan gi flere næring til en viss skepsis. I den sammenheng vil vi presisere at selve søknaden, retningslinjene og kravene i utdanningsdokumentet er å regne som minimumskrav og er i tråd med det de fleste skoler allerede har etablert. Det er også i tråd med det som skjer i Norden og andre land generelt. Vi tror at de justeringene og dokumentene som søknaden krever vil være til nytte for elevene og nyttige for skolen selv,- og vil gi mening utover selve søkeprosessen.

Unntatt fra å sende inn nytt søknadsskjema er de som i løpet av 2004 har benyttet første utgave av dette. Andre unntak kan i spesielle tilfeller gjøres av faggruppestyre(ne).

NNHs INTENSJONSAVTALE
Dette er et nytt begrep som NNHs styre har vedtatt skal være gjeldende for kvalitetssikring av utdanninger innen naturterapeutiske fag og medisinske fag. Det er en avtale mellom skoler og NNH hvor skolen forplikter seg til å følge de minimumskrav som NNHs utdanningsdokument og faggruppestyrene har satt for å sikre en faglig forsvarlig standard på utdanninger. NNH vil i avtalen forplikte seg til å holde skolene informert om gjeldende og nye krav i de aktuelle studieretningene. Avtalen vil gi skolen en stabil godkjenningsordning og sikre ferdig utdannede terapeuter anledning til å søke terapeutgodkjenning i NNH. For å inngå en slik avtale er det nødvendig å benytte vedlagt søknadsskjema som danner grunnlag for vurdering om premissene for en avtale er tilstede. Søknadsskjemaet er i hovedtrekk et skjematisk utsnitt av NNHs utdanningsdokument som ble vedtatt på landsmøtet 20.4.04. Etter det vedtaket var det naturlig at rutinene for behandling av søknader ble endret slik at de blir i tråd med den kvalitetssikringen NNH har arbeidet for i lengre tid og som våre medlemmer og skoler ønsker.


NOKUT - NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN.
Ved Ole Bernt Thorvaldsen, seniorrådgiver ved seksjon for akkreditering.

Han informerte om NOKUTS rolle og funksjon for akkreditering og godkjenning av fagskoler og private høyskoler. Dersom skoler ønsker informasjon om muligheter for å søke fagskolegodkjenning, anbefales å ta direkte kontakt med NOKUT. For mer informasjon, se http://www.nokut.no Søknadsskjema kan lastes ned, og på hjemmesidene finnes all nødvendig informasjon om private høyskoler, fagskoler, lover, og hva NOKUTs funksjon er.


ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN:
KONKURRENTER ELLER SUPPLEANTER? HVA ER POLITIKKEN OG VIRKEMIDLENE FRA HOD?
Innlegg ved avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, Helse- og omsorgsdepartementet.

Første del av innlegget var en medisinsk antropologisk tilnærming som belyste bl.a. samfunns syn på sykdomsbegrepet, sykebehandlingssystemet, subjektive og objektive sykdomsbegreper. Det pasienter beskriver er den subjektive, personlige opplevelse av sykdom, det som på engelsk kalles Illness. Legene ønsker å ha objektiv, klassifiserbar biologisk forandring beskrevet, det som på engelsk kalles Deseaes. Legene stiller en diagnose ut fra dette; man vet ikke da alltid årsaken, men kan ha en forestilling om behandlingen. Neste del av innlegget omhandlet forutsetninger for konkurranse og supplering. Konkurranse forutsetter likeverd i markedet for skolemedisin og alternativ behandling, men det er store ulikheter på maktposisjon, forståelsesform, dokumentasjon og pris. På tross av dette er det en markedsvekst for alternativ behandling. (40% av befolkningen har oppsøkt alternativ behandling). Det hersker også en del misforståelser og antiholdninger mellom de to behandlingsformene, i tillegg til at pasienter frustreres over ikke å møte respekt for valgfrihet og menneskeverd. De fleste alternative behandlingsformer i Norge kommer fra andre land og mange behandlere vet lite om norsk helsetjeneste og skolemedisinens forståelsesmodell. I siste del av innlegget ble politikkens tilnærming behandlet. Norge er det første land i Norden som har presentert en helhetlig politikk overfor feltet. Sentralt må man ta hensyn til forbrukernes valgfrihet versus sikkerhet. Det vil finnes både rettslig regulering og utenomrettslige tiltak. Det er viktig med forskning og kunnskapsoppbygging både for behandling og effekt, her kommer NAFKAM inn, og det bygges nå opp en informasjonsbank i Tromsø. Man er svært opptatt av undervisning både om alternativ behandling og utdanning innen de forskjellige behandlingsformer. Politisk er man også meget opptatt av menneskesyn og respekt for den enkeltes råderett over sitt liv. Pasientens integritet og selvråderett skal være et hovedprinsipp i helselovgivning.

Kjell Røynesdal viste til Elisabeth Aspakers (HOD) tale. Denne finnes på: http://uit.no/nafkam/nytt/2018 - ”Fra minefelt til seriøst forskningsfelt”. Til slutt nevnte Røynesdal kvalitetssikring i en historisk sammenheng. Han mente at den alternativmedisinske bransjen må gjennom de samme prosessene som andre yrkesgrupper har gjort for å nærme seg en allmenn - og offentlig aksept. Således er bransjen i dag der hvor leger/tannleger/sykepleiere var for 50 - 60 år siden. Samfunnet vil sette klare premisser for å la alternative behandlere bli innlemmet i helsepersonelloven. Dette må både organisasjoner og undervisningsinstitusjoner være seg bevisst når de utformer sin politikk fremover.

Sluttmerknad:
Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som møtte opp til dette seminaret. Mange fra fagmiljøet kom, og over 20 skoler var representert. Det å møtes på denne måten tror vi er svært verdifullt og kan være en spore til kontakt mellom skolene. For oss på kontoret, i styret, og andre tillitsvalgte, er det en fin anledning til å treffe de vi bare har hatt kontakt med gjennom telefon. Det fysiske møtet gjør det lettere å få avklart/oppklart misforståelser og derved komme videre i prosessen. Det negative denne gangen var at det ble altfor liten tid til samtale og diskusjon. Programmet var for tettpakket. Det vil vi prøve å rette på til neste gang. Vi regner med at det er behov for ytterligere et slikt møte om ikke altfor lenge. Dere vil i tilfelle få beskjed i god tid.


Vedlegg:
Referat og informasjon fra NNHs skoleseminar 17.02.2005


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers